جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۷ اوت ۲۰۲۰

اردشیر کرمی

آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم

جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد

چگونە بدهم؟

آخ اگر مجبور نبودم

تمام جواب ها را تنها من بدهم..