چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

اعلاميه

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن محکوم کردن قطع اینترنت، از مبارزهی مردم و در کانون آن از مبارزه جوانان پرشوری که اینترنت یکی از نیازهای حیاتی آنان بدل شده است، پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی بايد بداند که راهی که از آن برای عبور از بحران فرا روی خود قرار داده است، چاهی است که بدون تردید همه مستبدان کنونی و سیستم فاسد و تبعیض آمیز حاکم را خواهد بلعید.

مسئول مستقیم کشتار فرزندان شما، جمهوری اسلامی و در راس آن شخص خامنهای است. اکنون بعد از اعلام رسمی شلیک به مردم، خامنهای و همهی همراهان بدسابقهی او باید به اتهام جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. این را با صدای بلند باید اعلام کرد و مجامع بین المللی را به حمایت از مردم ایران در برابر آدمکشان جمهوری اسلامی فراخواند.

خواست مردم از شما اين است که بسوی آن ها شلیک نکنید. مبادا باتومی که دست شما داده اند، سر بشکافد و تن بکوبد. معترضان جوان را کتک نزنید. بازیچه دست حکومت برای پیاده شدن امیال پلید آن نشوید. راه گریز از سرکوب بسیار است، اگر خود نخواهید در برابر مردم قرار بگیرید.

خیابان را به حکومت واگذار نکنیم! در خیابان بمانیم، مقاومت مدنی در برابر این تصمیم، در برابر سیاست تنش زای جمهوری اسلامی و فساد فراگیر در آن را ادامه دهیم. با ادامۀ مقاومت مردمی باید حکومت را به پس نشستن از سیاست‌هائی که به چنین تصمیمی انجامیده اند، واداشت.

با تداوم اعتراضات، شعارها عليه رژيم حاکم پررنگ تر و مشخص تر شده و خواسته های معين شکل خواهند گرفت. مردم بدرستی به اين برداشت رسيده اند که برای رساندن صدای خود به گوش حکومتگران به خيابان ها بيآيند و مطالبات خود را فرياد کنند

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بە مردم مبارز شرکت کنندە در خیزش سراسری درود می‌فرستد، از ادامە و گسترش آن حمایت کرده و همراهی و همبستگی خود را با شرکت کنندگان در  این خیزش اعلام می کند. ما از مردم شهرهای مختلف دعوت می‌کنیم کە در شهر و دیار خود بە این اعتراضات بپیوندند و با همبستگی ملی از مطالبات معترضان کە مطالبات مشترک همه‌ی آزادیخواهان و عدالت طلبان است، حمایت کنند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با پشتیبانی از اقدام وزارت دادگستری سوئد برای دستگیری یکی از عاملان کشتار سال ۱۳۶۷ به اتهام جنایت علیه بشریت، از اعضا و دوستداران حزب می خواهد که به سهم خود برای اجرای عدالت با مراجع قضائی دولت سوئد همکاری نمایند. ما از جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های دموکراتیک تقاضا می‌کنیم که با همکاری و همیاری مشترک به روند عادلانه‌ی این محاکمه یاری رسانند.

به باور ما تنها راه رهایی از چرخه «نفی - سرکوب - نقار» در رابطه با هموطنان عربمان، پایان دادن به «تبعیض بنیادی» در کشور است که از نخستین شروط برای تحقق رفع آن، همانا گذر از و پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی است به مثابه نظامی «تبعیض‌بنیاد» که چنگ در هستی ملتی متکثر دارد.

در طول چهل سال گذشته تنها پاسخی که جمهوری اسلامی به مطالبات و اعتراضات کارگران و دیگر اقشار مزد و حقوق بگیر داشته‌است، توسل به خشونت، ضرب و شتم معترضان و سرکوب آنان و سازمان‌های جنبش کارگری بوده است. این رژیم جز دادن وعده و وعیدهای توخالی، بازداشت و زندان مدافعان حقوق کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی، راه حل دیگری را برنمی‌تابد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند.