جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

زارعی، اردشیر

اردشیر زارعی در گفتگو با «به پیش»: حزب چپ ایران هنوز به لحاظ علمی در دوران گذار خود به سر می برد و به باور من در بعضی مواضع برآیند چپ سوسیالیستی است و در بعضی مواضع خود را در حد سوسیال دمکراسی و حتی لیبرالیسم نزول می دهد.