دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

کمیسیون (کارگروه) تدقیق اساس نامه

نسخهٔ پایانی پیش نهادهای مصوب کمیسیون برای تصمیم گیری در نخستین کنگرهٔ حزب.