پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

راحله طارانی - جواد لعل محمدی

اقای جواد لعل محمدی و خانم راحله طارانی در گفتگو با سایت ایران گلوبال