چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم

دولت آمریکا باید در جهت پایان دادن به تحریمها قدم برداشته و به عادی سازی روابط روی آورد. در این شرایط خطیر، سازمان ها، احزاب و افراد طرفدار صلح باید در جهت برقرای رابطه و همکاری فراتر از مرزهای جغرافیایی تلاش کنند.