شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

حزب کمونسیت اسپانیا

ما آرزو می‌کنیم مباحثات برنامه‌ای و سیاسی در کنگره شما پیروزمند بوده، به نحوی که روشن کننده بهترین شکل مبارزه در کشورتان باشند. حزب ما با علاقهمندی و از نزدیک نتایج بحث‌های شما در کنگره‌تان را دنبال می‌کند.