دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

جبهه متحد چپ اسپانیا

ما عمیقاً و با خوشحالی فراوان از روندی را که تا کنون برای اتحاد نیروهای چپ و مترقی در کشورتان پیموده اید پشتیبانی می‌کنیم، سیاست اتحاد میان نیروهای مترقی و دمکراتیک یقیناً شرط پایه‌ای برای پیروزی در مبارزه در کشور شما و هر جای دیگر دنیا است.