يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

جبهه متحد چپ اسپانیا

امیدوارم هستیم در این کنگره بحث های سازنده ای داشته باشید بنحوی که شما را برای دست یابی به اهدافتان یاری رسان باشند. و شما می‌دانید که در این راه میتوانید روی همبستگی جبهه متحد چپ حساب کنید، در مبارزه تان برای ساختمان‌ آینده ای برای ایران که در آن زنان و مردان بتوانند در آزادی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند بدون آن که برای آنان قیمومیتی وجود داشته باشد و بدون آنکه استقلالشان تهدید شود.

ما عمیقاً و با خوشحالی فراوان از روندی را که تا کنون برای اتحاد نیروهای چپ و مترقی در کشورتان پیموده اید پشتیبانی می‌کنیم، سیاست اتحاد میان نیروهای مترقی و دمکراتیک یقیناً شرط پایه‌ای برای پیروزی در مبارزه در کشور شما و هر جای دیگر دنیا است.