شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

کمیته برگزار کننده

سحنران: محمد امیدوار - عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران