دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

کمیته برگزار کننده

سحنران: محمد امیدوار - عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران