شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

خانواده رضایی و خدامرادی

ندیدیم و نشنیدیم کسی جز نیکی از او یاد کند.

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت شادروان فرهنگ رضایی را به اطلاع اقوام و آشنایان می رسانیم: