چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

شبکه همبستگی ایرانیان برون مرزی - شهاب

به ندای کسانی که به حکم وجدانهای بیدار و به بهای بود ونبود خویش و زندگی عزیزان بیگناهشان، فرصتی کم نظیر برای این اتحاد همگانی فراهم کرده وهر روزه آن را به ما گوشزد می‌کنند، پاسخ دهیم. مدتها است که زمان این اتحاد ملی فرا رسیده است،