شنبه ۲۸ دی‌ ۱۳۹۸ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰

احزاب و سازمان‌ها

با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به حکومت جنایتکاراسلامی دربه خاک وخون کشیدن مردم تلاش ورزیم.

هنوزخون جان باختگان قیام آبان برسنگفرش خیابان جاریست،هنوزصدای شکنجه وفریاد اززندان های رژیم قطع نشده است. دستگیر شدگان همچنان دربند دژخیم اند، هنوزبغض راه نفس را درگلومی بندد، که درحادثه سقوط داربست مراسم سوگواری درکرمان عده دیگری ازهموطنان کشته می شوند. حالاپس ازسه روز دروغ پراکنی وتحت فشارهای بین المللی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاجعه دیگری رااعلام می کند.

«هماهنگى ايرانيان - پاريس» چون گذشته تلاش مى كند به سهم خود صداى هم ميهنان خود رارساتر ساخته و پیگير مطالبات آنها درخارج از كشورباشد. به همین منظور از همه آزادی خواهان درخواست می کنددر تجمعى كه به زودى به همين منظور برگزار مى شود شركت نمايند.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، ضمن پاس داشتن خاطره جان باختگان خیزش آبان ماه امسال ودی ماه 96 وجنبش سال88 ودیگرقربانیان این نظام قرون وسطائی درتمامی چهل سال سیطره اش،به سهم خویش ودرمحدوده امکاناتش در جهت رساترکردن فریادحق طلبانه مردم رنجدیده ایران وبازتاب دادن مطالبات آنان می کوشد.

ما به حکومت هشدار می‌دهیم؛ اکنون دیگر دهه ی شصت نیست که خانواده‌های زخم خورده تنها باشند و یار و پشتیبانی نداشته باشند، حال فریاد دادخواهی خانواده‌های آسیب دیده به گوش تمام مردم ایران و جهان می‌رسد و اگر هم چنان به سرکوب و خشونت و بازداشت ها ادامه دهند، ممکن است بتوانند تعدادی دیگر را نیز بازداشت و شکنجه کرده و حتی بکشند، ولی گور خود را نیز خواهند کند؛

ما از ایرانیان ساکن برلین دعوت می کنیم ،برای پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی اسلامی با فعالیت‌های این «کمیته» همگام شوند.

از این رو ما ـ جمعی از فعالین ِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در وین با افق و دیدگاه های متفاوت بهعنوان افراد حقیقی با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر، پشتیبانی مبارزات و درخواستهای جنبش مردم ایران را از وظایف عاجل خود میدانیم و در همین راستا با هرگونه آلترناتیو سازی فارغ از اراده مردم اعم از مذهبی و غیر مذهبی از جمله تمامی جریانات سلطنت طلب که اکنون در بلندای مبارزات مردم برای رهایی از دیکتاتوری، مزورانه با طرح شعارهای " آزادیخواهانه و وطن پرستانه " قصد به عقب راندن تاریخ را دارند، مرزبندی قاطع داریم.

در۷۴ - مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام می دارد که با پای بندی به آرمان های مقدس بنیانگذاران خود و با تأکید بر روح بیانیه ۱۲ شهریور، همچنان در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در داخل مرزهای ایرانی دموکراتیک تاکید می ورزد.

پایان دادن به رژیم استبدادی حاکم بر ایران و ایجاد دولت دموکراتیک مردمی، تنها از طریق مردم ایران و نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک آن امکان پذیر است. چنین حکومتی می تواند از آزادی و استقلال ایران دفاع کند و به ستم ، اختناق و فساد موجود پایان دهد و یک سیاست مبتنی بر عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.

حقیقت این است که نظام قرون وسطائی وسراسرفاسد دینی حاکم که درپاسخگوئی به ابتدائی ترین نیازهای جامعه هشتادمیلیونی ایران درمانده است و درسطح ملی،منطقه ای و جهانی درانزوای کامل بسر می برد هراسان ازامواج عظیم و روبه گسترش نارضایتی، این‌بار نیز همچون تمامی عمر ننگینش چاره کار را درتکیه برسرکوب و بازداشت آزادیخواهان جستجو کرده است.