يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

جنگ کارگری

امواج اعتراضات کارگری در این هفتە خروشان تر از پیش شد. تظاهرات متعدد معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کە همچنان ادامە دارند، تداوم اعتراض  کارنامە سبز ها با گذشت ٢٠ روز از شروع آن، بازگشت بە اعتصاب شماری از کارگران صنعت نفت  و افزایش شمار اعتراضات کارگران شهرداری ها و از سرگیری دوبارە اعتراضات بازنشستگان فولاد در خوزستان و اهواز، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە هستند. وجە مشترک همە این اعتراضات رادیکالتر شدن و عمق یافتن خواستە ها و تمایلات شرکت کنندگان در آنها برای مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان است. زمانی کە کار اعتراضات در این حد بالا می گیرد و مسئلە نان عمدە می شود، مهار آنها تا پاسخ نگیرند، غیر ممکن خواهد بود. 

دامنە اعتراضات کارگری در این هفتە وسیعتر و متنوع تر از چند هفتە گذشتە شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گرفتە تا معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفتە اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شعارهای معترضین و طولانی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتراضات دارند. نکتە قابل توجە دیگر شرکت بلا استثنای عموم کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خلاف گذشتە است کە معمولا عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات شرکت نمی کردند.

اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند شرکت کە پس از توافق کارفرمایان با خواستە های اصلی و عاجل شان بە سر کار بازگشتە بودند، بە دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض قرارهایشان دوبارە بە صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها بە اعتصاب از عزم کارگران برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان دارد.

دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە  وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و دیگر مطالبات مزدی کارگران در ٤ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آنها با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد.

قطعی شدن پس گرفتە شدن هفت تپە کە دارودستە رئیسی سعی می کنند آن را بە خود نسبت دهند، در واقع نتیجە اعتصابات درخشان و یک پارچە خود کارگران است. در پوچ بودن ادعاهای دارودستە رئیسی همین بس کە هنوز حاضر نشدەاند دست از مجازات تعدادی از کارگران اعتصابی و آزادی سپیدە قلیان و لغو حکم اخراج اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراج شدە بردارند. رو شدن اختلاس ارزی کلان اسد بیگی و تشکیل پروندە برای او نیز نتیجە اعتصابات پیاپی خود کارگران است. کارگران هفت تپە پس از این پیروزی لازم است مبارزە خود را حول کسب حقوق سندیکایی و بهبود دستمزد و شرایط کاری خود متمرکز کنند.

این شورا همچنین با انتشار بیانیە تازەای در این هفتە خواستار انجام واکسیناسیون رایگان و همگانی شد. این درخواست با اقبال گستردەای نە تنها در میان کارگران، بلکە عموم مردم روبرو شد. متعاقب آن کارگران ٢٢ شرکت در عسلویە با خواست واکسیناسیون فوری اعتصاب کردند و تعدادی از نهادها و گروە های کارگری و مدنی با انتشار بیانیەای همین خواستە را از حکومت طلب نمودند. انتظار می رود نظر بە وضعیت فاجعە بار کرونایی در کشور اعتراضات بیشتری را در این رابطە در روزهای آیندە شاهد باشیم.

موضعگیری های سنجیدە و دور اندیشانە شورای سازماندهی اعتصاب تا کنون نقش موثری در تداوم و پیشرفت اعتصاب و حفظ وحدت در میان کارگران داشتە اند میدان سوء استفادە و بە انحراف کشاندن اعتصاب را بر سئواستفادە کنندگان و عوامل دولت و کارفرمایان مسدود نمودە اند.

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت در این هفتە نیز بە رغم تمام تلاشهای اعتصاب شکنانە دولت، کارفرمایان و اعوان و انصار آنها ادامە پیدا کرد و با پیوستن شمار دیگری از گروەهای شغلی شاغل در شرکتهای نفتی و همچنین شروع دور تازەای از اعتصاب و اعتراض در میان کارگران رسمی نفت تقویت شد.

پایداری اعتصابیون روی خواستە های بە حق شان و شروع دور تازەی اعتراضات در میان کارگران پایانە های نفتی امکان رسیدن کارگران بە مطالبات شان را تقویت نمودە است.

اعتصاب کارگران هفت تپە کە از ١٧ روز پیش در مجتمع صنعتی- کشاورزی هفت تپە با پیوستن کارگران بخشهای مختلف بە اعتصاب کارگران بخش دفع آفات شروع شد همچنان ادامە دارد. کارگران اعتصابی در این مدت با کشاندن دامنە اعتصاب خود بە خیابانها و مقابل فرمانداری و همچنین انجام راە پیمایی در خیابانهای شهر از خیزش مردم زحمتکش و تحت ستم و تبعیض خوزستان نیز حمایت کردند. اعتصاب هفت تپە بواسطە اقدامات و سخنرانی هایی کە در آن برای کارگران انجام می گیرد یکی از منسجم ترین و سازمان یافتگی ترین اعتصابات جاری در هفتە های اخیر است.

شمار بزرگی از تشکلهای کارگری و مدنی، از سندیکاهای کارگران هفت تپە و واحد و کانون همکاری تشکلهای فرهنگی معلمان گرفتە تا کانون نویسندگان و شماری از ورزشکاران و هنرمندان مختلف حمایت خود را از خیزش مردم زیر ستم و زحمتکش خوزستان اعلام و کشتار معترضین بی دفاع و بی سلاح را کە بدور از خشونت سعی می کنند اعتراض خود را نسبت بە بی آبی، بی نانی و تبعیض و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی و استبداد مطرح کنند، محکوم کردند.