سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

پاشنە آشیل اعتصابات نبود اتحادیە کارگری نیرومندی است کە بتواند اعتصابات و مطالبات مشترک اعتصابیون در شرکتهای جداگانە را رهبری، هماهنگ و یک دست نمودە و بە نتیجە برساند. همین کمبود می تواند بە کارفرمایان فرصت دهد تا با برخورد جداگانە با کارگران هر شرکت اتحادی را کە میان کارگران حول خواستە های مشترک شان بوجود آمدە و نقطە قوت آنهاست تضعیف کنند. حداقل کار عاجلی کە هم اینک می شود کرد، تشکیل یک شورای هماهنگی نمایندگان ازمیان کارگران اعتصابی شرکتهای نفتی و پتروشیمی برای هدایت موفق اعتصابات است.

از میان اعتراضات این هفتە، پرستاران موفق شدند مسئولین دولتی را وادار بە پذیرش بخشهایی از مطالبات خود کنند و بازنشستگان شرکت واحد نیز مدیرعامل این شرکت را وادار بە پرداخت باقی ماندە حق سنوات شان نمودند. اعتراضات و اعتصابات دیگر هم در صورت تداوم می توانند نتایج مشابەای بە دنبال داشتە باشند. کما اینکە در هفتە های گذشتە کارگران شرکت های پیمانکار در صنعت نفت توانستند با ادامە پیگیرانە مبارزات شان مدیران شرکت نفت را وادار بە عقب نشینی و پذیرش بخشی از مطالبات شان نمایند. این موفقیعت ها با وجود اینکە نسبت بە سطح مطالبات، اندک هستند، ولی برای پیشروی در جهت احیای حقوق کارگران و مزدبگیران اهمیت سرنوشت ساز دارند. آنچە را کە با مبارزە و اعتراض و اعتصاب خیابانی می توان بە دست آورد با هیچ شکل دیگری نمی توان کسب کرد.

ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە، اعتصاب کارگران بوتان، اعتصاب کارگران هپکو، اعتصاب کارگران فولاد در خرمشهر، تجمع دوبارە کارگران شهرداری در کوت عبدالله ، اعتراض کارگران شهرداری تبریز بە شرکتهای پیمانکاری، گسترش نگران کنندە کوبید ١٩ در میان کادر درمانی کشور، اعتراض نمادین رانندگان شرکت واحد بە پرداخت نشدن دستمزد، اعتراض رانندگان شرکت مخابرات کردستان، ادامە بلاتکلفی مزدی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانە پرستار ایران گفتە است تعداد پرستاران مبتلا شدە بە کرونا بیشتر از ٩ هزار نفر است. او اضافە کاری و خستگی در اثر کار، کمبود وسایل حفاظتی و کمبود کادر پرستاری را از علل بیمار شدن پرستاران می داند. بە گفتە یکی از مسئولین دولتی تعداد پرستاران مبتلا بە کرونا ١٠ هزار نفر شدە است و ١٤٠ پزشک نیز تا کنون جان باختەاند. اما آماری از پرستارانی کە در اثر کرونا جان باختەاند ارائە ندادە است. با این همە متاسفانە هنوز اثری از اینکە دولتمردان برای متوقف کردن این روند اقداماتی را اندیشیدە باشند دیدە نمی شود.

بی توجهی مسئولین دولتی و نمایندە خامنەای بە وضعیت دشوار و بحرانی کارگرانی کە ٤ ماە است مزدی نگرفتەاند و خانوادە های شان گرسنە و در استیصال معیشتی روزگار رنج آوری را دارند، نشان می دهد کە گرسنگی و بیکاری کارگران دغدغە آنها نیست و تنها خود کارگران هستند کە بایستی حساب شان را با این جماعت شکم سیر و بی درد و بی رحم یکسرە کنند.

در این هفتە علاوە بر پرستاران گیلانی کە نسبت بە قراردادهای ٨٩ روزە بار دیگر تجمع و اعتراض نمودند و خواهان استخدام خود توسط دانشگاە علوم پزشکی شدند، تجمع دیگری نیز توسط پرستاران مشهدی انجام گرفت کە مورد یورش وحشیانە نیروهای امنیتی و لباس شخصی های مزدور و دستجات اوباش حقوق بگیر مواجە شد. در جریان این یورش شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و مجروح و حداقل ١٠ تن از آنها توسط عوامل همان دستگاهی کە جهت دادخواهی بە آن پناە بردە بودند دستگیر شدند!

خبر صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای ٤٢ کارگر حق طلب کارخانە آذرآب بە جرم شرکت در یک اعتراض صنفی و افشای فساد هایی کە در جریان واگذاری کارخانە آذرآب صورت گرفتە منتشر شد. آنچە در این احکام تازگی داشت و نشان از سرشت قرون وسطایی این احکام و بازی های فریبکارانە رئیسی دارد، صدور حکم بیگاری است کە برای کارگران در نظر گرفتە شدە است. شلاق نیز البتە جزء مجازات های قرون وسطایی است کە پیش از این نیز رایج و در مورد کارگران معدن طلای "آق درە" نیز اعمال ی شد.

"اعضای شورای عالی نظام پرستاری" در نامە سرگشادە شان بە روحانی پس از اشارە بە کمبود پرستار،...و اشارە بە کمبود دارو و وسایل حفاظتی پیشگیرانە، بە خواستە صنفی پرستاران پرداختە شدە. استخدام پرستاران، ساماندهی نظام پرداخت در کوتاه مدت و میان مدت و صفر کردن معوقات کارانه‌ها و اضافه‌کاری ها، ممنوع کردن اضافە کاری غیر قانونی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعود در کارهای سخت و زیانبار برای پرستاران، لغو قراردادهای ٨٩ روزە و منوط کردن پرداخت دستمزدهای پرستاران بە امضای قراردادهای موقت، مهمترین مطالبات مطرح شدە در نامە مذکور هستند

در ادامە سیاست سرکوب فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری، در این هفتە جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگران در یک بیدادگاە ولایی بە ١٣ ماە زندان دیگر محکوم شد. ظاهرا اتهام آقای عظیم زادە ادامە فعالیتهای وی در زندان از آن جملە شرکت در جمع آوری یک طومار اعتراضی بودە است! اما دلیل واقعی تشدید محکومیت ایشان پایبند ماندن بە حقوق خود و کارگران و دفاع از این حقوق بودە است.ما صدور حکم جدید زندان برای آقای عظیم زادە را محکوم می کنیم، خواهان آزادی و لغو احکام ظالمانە علیە ایشان هستیم.

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد های شان همچنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سالها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است...