چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

جنگ کارگری

در هفتە های اخیر در پی تصویب ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت در سال آیندە هر هفتە گروهی از کارکنان دولت با برگزاری تجمع و اعتصاب بە این مبلغ ناچیز اعتراض کردەاند. دو هفتە پیش کارکنان دادگستری در ١٠ شهر برای نشان دادن اعتراض و مخالفت شان با این تصمیم مجلس بە خیابان آمدند و یا در تعدادی از شهرها اعتصاب و تعدادی نیز تهدید بە استعفا کردند. در اثر این اعتراض جمعی و گستردە مجلس عقب نشینی کرد و لایحە افزایش حقوق کارکنان دادگستری را کە رد کردە بود مجبور شد در دستور قرار دهد. آری اعتراض موثر است و هرچە جمعی تر و مصممانە تر باشد، زودتر بە نتیجە می رسد.

این چهارمین اعتراض سراسری طی دو ماە گذشتە است کە با موفقیعت برگزارشدەاند و تاثیرات غیر قابل انکاری از خود بجای گذاشتە و نگاە های همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان را متوجە خود کردەاند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف علاوە بر اعتراض نسبت بە بی تفاوتی دولت بە خواستە های شان، بر ادامە و گسترش مبارزات شان تا رسیدن بە خواستە های خود تاکید دوبارە نمودند. آزادی معلمان زندانی در اجتماعات اعتراضی این بار نیز چون دفعات پیش طنین انداز شد و طنین آن در سراسر کشور پژواک یافت و امید بە آزادی زندانیان سیاسی از طریق مبارزە را دو چندان کرد.

انتظار می رود بعد از وعدە افزایش تنها ١٠ درصد بە حقوق سال آیندە کارکنان دولت موجی از نارضایتی و خشم نسبت بە این افزایش اسمی ناچیز در میان کارمندان شاغل و بازنشستە شکل بگیرد کە در هفتە های آتی بە اعتراضات گستردەای منجر شود. این اعتراضات از آنجا کە اکثر کارکنان دولت فاقد تشکل هستند،عمدتا خود بخودی، نامنسجم و پراکندە خواهند بود و لاجرم تاثیرات شان نیز اندک خواهد بود.

نکتە قابل تامل و مهم در تجمع های اعتراضی بازنشستگان حضور بازنشستگان، فرهنگی، تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حول خواستە های مشترک و اولین حرکت در نوع خود بود. تاکید در قطعنامە تظاهرات بر اتحاد همە مزدبگیران و بازنشستگان، حمایت از مطالبات کارگران و مزدبگیران، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان و شاغلین و تشکیل تشکلهای مستقل مواردی هستند حاکی از روحیە حاکم بر تجمع های ٧ دیماە و گامی است بە پیش در جهت همبستگی و برپایی اعتراضات مشترک بین زحمتکشان.

این بار دایرە تلاشها برای جلوگیری از برگزاری موفقیعت آمیز محدود بە نهادهای سرکوب نبود. برای جلوگیری از این حرکت برخی از عناصر تشکلهای وابستە بە حکومت را وسیعتر از گذشتە بە میدان آوردە بودند. این افراد همانهایی بودند کە با خیابانی کردن مبارزات مطالباتی بە بهانە های مختلف هموارە مخالف و بە چانە زنی با بالایی ها اعتقاد دارند. اغراق نیست اگر گفتە شود این تشکلها کە حکم کبریت بی خطر برای حکومت را دارند آرزوی ناکامی این فراخوان را داشتە و دارند. زیرا کامیابی حرکت های خیابانی و استقبال فرهنگیان از فراخوان شورای هماهنگی، بە منزلە شکست مش آنان و تودە گیر شدن مشی مبارزە خیابانی و از پائین است کە توسط شورای هماهنگی دنبال می شود.

مبارزە معلمان اگر چە با تصویب لایحە تعدیل شدە گامی بە پیش رفتە است کە در اثر آن حقوق معلمان اندکی افزایش می یابد، با این وصف اما مبارزە آنان تا رسیدن بە رتبە بندی واقعی و سایر مطالبات دیگرشان همچنان کە شاهد آن در روزهای بعد از رتبە بندی بودەایم ادامە خواهد یافت و تهدید و سرکوب هم نخواهد توانست ارادە آنان برای پیگری حقوق شان را درهم بشکند. معلمان و فرهنگیان قادر خواهند بود با تقویت تشکلهای مستقل و مبارز خود و حفظ و گسترش اتحاد و همبستگی این راە دشوار را بپیمایند. اعتصاب و اعتراض سە روزە آنان نشان داد کە توان و ظرفیت انجام این کار را دارند.

اعتصاب شکوهمند و حق طلبانە ٢هزار کارگر معدن مس سونگون در بعد از ظهر ١٤ آذر پس ازقریب سە هفتە مبارزە جانانە و متحدانە با عقب نشینی مدیریت و کارفرما در مقابل کارگران پایان یافت. حتی محاصرە معدن توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی، بستن آب و نان بە روی کارگران و سوء قصد بە کارگرانی کە در حال راهپیمایی در محل و پیرامون معدن بودند، هیچ کدام نتوانستند کارگران را مرعوب و وادار بە تسلیم کند. همسان سازی و افزایش دستمزد و استخدام رسمی و اجرای طبقە بندی مهمترین مطالبات کارگران معدن مس سونگون و انگیزە اعتصاب آنان بود. 

تعداد شرکت کنندگان در اعتراض سراسری معلمان بسیار پرشمارتر از اعتراضات پیشین بود و گزارشاتی کە از طرف معلمان و سازمانگران تجمع ها در پایان آن دادە شد نیز حاکی از موفقیعت اعتراض سراسری است. شرکت معلمان زن در سازماندهی و حضور در تجمع های ١١ آذر نیز بسیار چشمگیرتراز پیش بود. برابر گزارشات نیروهای امنیتی در مشهد بە صفوف معلمان یورش بردند و اخباری نیز از بازداست عدەای از فعالان  معلمان در تهران منتشر شد. شورای هماهنگی تشکلهای معلمان در قطعنامەای کە بە این مناسبت منتشر کردند بر ادامە اعتراضات خود در اشکال مقتضی تا رسیدن بە خواستە هایشان تاکید کردند.

کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در دوم آذر ماە پس از موافقات کارفرما و مسئولین سیاسی و امنیتی شهر با خواستە هایشان بە اعتصاب خود خاتمە دادند. در جلسەای کە بهمین منظور در دوم آذر با حضور شورای تامین شهرستان ورزقان و حفاظت اطلاعات شهر و نمایندگان کارگران تشکیل شد، طرفین با لغو تصمیم بە اخراج نمایندگان کارگران و عدە دیگری از پرسنل شرکت و خاتمە دادن بە تردد ٤ تن از مدیران در مجتمع کە کارگران از آنان ناراضی بودند و موافقت با بخش دیگری از مطالبات کارگران بە توافق رسیدند. نمایندگان کارگران در جلسە در حالی بە توافق رسیدند کە کارگران همزمان با جلسە آنان در محوطە مجتمع تجمع و با سر دادن شعارهایی، همچون...

در دو هفتە اخیر کارگران کارخانە ایران خودرو در تهران، تبریز و خراسان اعتصاب کردند. مهمترین خواستە های مشترک کارگران اعتصابی، افزایش دستمزد، قطع اضافە کاری های طولانی و فرسایندە اجباری، اجرای طبقە بندی مشاغل و رفع تبعیضات مزدی و حق تشکل هستند. گفتنی است کە بخش بزرگی از کارگران شرکتهای ایران خودرو پیمانی هستند و بە شدت از تبعیضات مزدی، پاداش و دیگر مزایای شغلی کە علیە آنان اعمال می شود ناراضی و معترض هستند.