سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

جنگ کارگری

کارگران نفت کە از پذیرفتە نشدن مطالبات صنفی شان توسط مدیران ناراحت هستند تصمیم دارند در ٩ تیر ماە با برگزاری یک تجمع وسیع دوبارە مبارزە برای پیگیری مطالبات شان را متحدانە تر دنبال کنند. آنها تا ٩ تیر بە مدیران مهلت رسیدگی دادەاند و گفتە اند اگر تا آن زمان جواب مثبت نگیرند تجمع خواهند کرد

کارگران مبارز و آگاە هفت تپە می کوشند با مبارزات خود دسیسە های باندهای مافیایی را بی اثر و ازحقوق و دستاورد مبارزاتی خود دفاع کنند. آنها در این هفتە با تظاهرات در مقابل فرمانداری شورای تامین شهر را وادار بە تشکیل جلسە و برسی مشکل حق آبە کارخانە کردند. مرور رویدادهای بعد از خلع ید مالکیت هفت تپە و عملکرد مسئولین و کارگران در قبال آنها بە روشنی نشان می دهد کە کدام یک براستی دغدغە تولید دارند و کدام یک فقط بە سود خود می اندیشند و تا آنجا پیش می روند کە با کارفرمای اختلاسگر و توطئە گر تا مرز زمین گیر کردن تولید پیش می روند.

اعتراضات کارگری در این هفتە نیز بە رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذب یکطرفە کادیداهای مورد وثوق بیت خامنەای و موتئلفە چی ها بە کارگران و مردم ادامە یافت. زحمتکشان کە بارها طعم تلخ اعتماد بە وعدەهای کاندیدادهای وابستە بە باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فارغ از این هیاهوها و جنگ قدرت میان باندهای مافیایی بە پیکار عدالتخواهانە شان علیە این باندها ی تبهکار و فریبکار ادامە دادند و می دهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند کە نتیجە این انتصابات هرچە باشد بە ضرر حقوق و معیشت آنها تمام خواهد شد

اعتراضات کارگران نفت اعم از رسمی و قراردادی در ماەهای اخیر بە صورت کم سابقەای افزایش پیدا کردە است. علت عمدە گسترش اعتراضات نارضایتی شدید از اندک بودن دستمزدها و برخی تعدیل ها در مزایای کارگران رسمی است. در واقع کارگران قراردادی برای پرداخت مزایای مشابە با رسمی ها و استخدام رسمی هستند و رسمی ها نگران از دست دادن حقوق مکتسبە خود هستند. با این حال هر دو گروە هدف یک سانی را دنبال می کنند.

هیراد پیر بداقی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بە خاطر شرکت در سازماندهی مراسم روز کارگر بە زندان افتادەاند. اسماعیل گرامی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بە خاطر مشارکت در اعتراضات بازنشستگان ٤٥ روز است کە در زندان است. پیگرد و تشکیل پروندە برای همە این عزیزان جابرانە، جانبدارانە و حتی خلاف قوانین موجود خود حکومت هستند. بهمین جهت این اقدامات تبهکارانە از نظر ما محکوم است. پیگرد همە این عزیزان باید بلادرنگ متوقف و آنهایی کە در زندان هستند، بی قید و شرط آزاد شوند.

شادی ناشی از این پیروزی کارگران مبارز و مقاوم در میان کارگران هفت تپە محدود نماند. سایر کارگران و نیروهای مترقی و دمکراتیک نیز همراە با کارگران هفت تپە پیروزی کارگران را پا بە پای هم جشن گرفتند و با ارسال پیام های تبریک برای کارگران هفت تپە این پیروزی اولیە را شادباش گفتند. 

برجستە شدن همگرایی و همبستگی میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر رحمتکشان کە در بیانیە جمع١٥ تشکل بمناسب اول ماە مە نیز انعکاس یافت، از ویژگیهای مبارک روز کارگر و معلم امسال و گام بزرگی بە پیش در جهت بە فعل درآوردتن مطالبات گروە های مختلف مزد بگیران از طریق همگرایی و مبارزە مشترک است.

در این طومار در واقع دلایل تلفات سنگین کادر درمانی در بیمارستانها در دوران کرونا را بە روشنی برملا می کند. نام دیگری جز کشتار و جنایت در حق کادر درمانی کە فداکارانە با تمام محرومیت ها و فشارها با بە خطر انداختن سلامتی و جان عزیزشان برای نجات همو طنان خود تلاش می کنند، نمی توان بر اعمال مسئولین دولتی نهاد. از چنین مسئولانی انتظار نباید داشت کە بە مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. گزارش رئیس خانە پرستار از کشتە شدن ٧ پرستار طی بازە زمانی یک ماهە بیش از همە نتیجە عملکرد و ناکارآیی سران سە قوەاست

کارگران غیر رسمی نفت با انتشار اعلامیەای بە مسئولین ذیربط هشدار دادەاند کە اگر مطالبات شان تامین نشود اعتصاب خواهند کرد. کارگران معترض کە نسبت بە افزایش پیدا نکردن واقعی دستمزد های خود خشمگین هستند، گفتەاند دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون تومان باشد. آنها همچنین از بیانیە مطالباتی تشکلهای مستقل در مورد دستمزد حمایت نمودە و گفتەاند کە نە شورای عالی کار و نە نمایندگان خود گماردە "کمپین پنجم دستمزد،" را نمایندە صلاحیتدار خود در بحث دستمزد نمی دانند.

  • تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک ...