سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

تلاشها برای تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل و طرد تشکلات فرمایشی حکومت ساختە و تحت کنترل دولت ادامە دارند... سندیکا کە در فرهنگ سیاسی رژیم و طرفدارانش کفر محسوب و تشکیل آن مستوجب مجازات است، اینک دوبارە در پرتو مبارزات کارگران در حال جا بازکردن در جامعە و رسانە هاست!

اعتراضات پرستاران نسبت بە شرایط دشوار کاری، دستمزدهای اندک و پرداخت نشدن کارانە و کاهش کارانە ها کە از چند هفتە پیش در مشهد، اصفهان، تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شدە بود در روز پرستار بە اوج رسید و در مشهد پرستاران در اعتراض بە تعویق ١٤ ماهە در پرداخت کارانە هایشان و کاهش آنها دست بە تجمع زدند. این اعتراضات بە دلیل عدم رسیدگی بە مطالبات پرستاران همچنان بە اشکال مختلف ادامە دارند.

مطالبی که در تارنما و بولتن کارگری منتشر میشود مشخصا دو مضمون دارند، یا جنبه خبری انها برای جنبش جهانی کار اهمیت دارد و یا از نظر تاریخ جنبش در مراحل شکل گیری جنبش اهمیت دارند. من بیش از هرچیز به مطالب تحقیقی و تحلیلی می پردازم و منابع آنها معمولا یا از گزارش های سازمان بین المللی کار ILO و سازمان های وابسته است و یا از انتشارات دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی اتحادیه اروپا ست که در مساله روابط صنعتی و کارگری تحقیق میکنند.

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، فقر فلاکت، اعتراض، اعتراض، این همە بی عدالتی هرگز ندیدە ملتی، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی، دانشجوی زندانی، سیاسی زندانی آزاد باید گردند، مهمترین شعارهای تجمع بازنشستگان بودند.

٩ تشکل مختلف کارگری با انتشار بیانیە مشترکی نسبت بە میزان ناچیز افزایش دستمزد و عدم اختصاص بودجە کافی برای اجرای همسان سازی حقوق ها، کارمندان، کارگران، فرهنگیان را بە برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس فراخواندەاند. ما بە سهم خود از حرکت ارزشمند و هوشیارانە تشکلهای سازماندە اعتراضات ٢ دی ماە حمایت و عموم زحمتکشان را بە حمایت و پیوستن بە آن دعوت می کنیم و برای سازمان دهندگان آن آرزوی موفقیت می کنیم.

دانشجویان با شرکت در اجتماعات ١٦ آذر امسال نشان دادند کە مرعوب جو نظامی حاکم بر جامعە نشدە و نمی شوند. در تمام اجتماعات ویژە ١٦ آذر دانشجویان چپ و آزادیخواە علاوە بر محکومیت کشتار زحمتکشان و اعلام مجدد همبستگی و همدردی با خانوادە جانباختگان و زندانیان خیزش آبان بطور وسیع از مبارزات و مطالبات جنبش کارگری حمایت و با آن اعلام همبستگی کردند.

موقعیت خامنەای در میان وابستگان حکومت بە شدت زیر سوال رفتە و بی اعتبارتر از هر زمانی شدە است. همین اتفاق در مورد روحانی و دارودستەاش و مجلس فرمایشی افتادە است. خیزش مردمی اعتبار و مشروعیت همە اینها و کلیە نهادهای برآمدە از حکومت دیکتاتوری را چون سیل خروشان شستە و با خود بردە است. بهایی کە حکومت برای این جنایت پرداختە و بایستی بپردازد، جبران ناپذیر، و نمی تواند کمتر از نابودی رژیم باشد!

آماری کە در میانە این هفتە در مورد قربانیان بیماری های شغلی در کشور منتشر شد، حاکی از آن است کە شمار کارگرانی کە در اثر بیمایهای شغلی بواسطە رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی کشتە می شوند و در آمارها بە ندرت از آنها نام می برند، ٦برابر کسانی است کە در اثر حوادث شغلی کشتە می شوند. البتە آمار های رسمی هیچگاە ابعاد واقعی مسئلە را منعکس نمی کنند.

در این هفتە با وجود گسیل دەها هزار نفر از نیروهای امنیتی و انتظامی برای سرکوب خیزش سراسری زحمتکشان و کشتار و بازداشت هزاران نفر از مردم شرکت کنندە در اعتراضآت و جو امنیتی سنگینی کە بر کشور حاکم کردند، اعتراضات و اعتصابات کارگری در کنار اعتراضآت خیابانی مردم ادامە یافت.

مسئولین دولتی کە با سرکوب و زندان موفق نشدەاند بە اعتصابات پیاپی و حق طلبانە کارگران خاتمە دهند و سرکوب کارگران با انزجار عمومی روبرو شدە است، می کوشند با بی تفاوت نشان دادن خود نسبت بە اعتصاب کارگران را از پیگیری خواستە هایشان باز دارند و آنها را از دامە اعتصاب شان مایوس کنند.