جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۹ می ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است.

در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم ١٠ سال زندان اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقاهتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی ابلاغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن ٦ ماهە آخر محکومیت ٦ سالە اش به سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت حکومت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر ملا می کند.

در این هفتە نیز هزاران تن از کارگرانی کە شغل هایشان را از دست دادە اند بە امید پرداخت حقوق بیکاری بە دفاتر ادارات کار روی آوردند. اگر گزارشات مسئولین دولتی صحت داشتە باشد، ٧٠٠ هزار کارگر کە حق بیمە بیکاری شان را تا کنون پرداختەاند، واجد شرایط دریافت بیمە بیکاری هستند. کە البتە هنوز نە حقوقی بە اکثریت آنها دادە نشدە و نە معلوم نیست دولت تصمیم دارد چە مبلغ بە آنها پرداخت کند. گفتە می شود دولت قصد ندارد حقوق بیکاری را مطابق قانون بە آنها بدهد و در نظر دارد نیمی از مبلغی را کە قانون تعیین کردە بە بیکاران واجد شرایط بپردازد.

کارگران پروژە پتروشیمی هگمتانە همدان در دوم اردیبهشت با نوشتن نامە سرگشادە خطاب بە مسولین و نمایندگان نسبت بە پرداخت نشدن دستمزد دو ماە گذشتە شان اعتراض و خواهان پرداخت آن شدند. در بخشی از نامە، کارگران نوشتند: " در این دوران سخت کرونا که همه از کار بیکار شده ایم و در منزل به سر می بریم، آن از تعیین حقوق برای کارگران، که فقط کارفرما را در نظر گرفتن و کمک های دولت هم که فقط نصیب ما کارگران نشده ،لااقل حقوق عقب افتاده خودمان را بگویید پرداخت کنند".

دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت که خود را در سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا موجب رشد سریع‌تر بیکاری شد. بنابراین شیوع کرونا، در میان بی‌تدبیری دولت و تاثیر تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل کرد که می‌تواند در آینده‌ای شاید نزدیک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.

بە رغم خطراتی کە در اثر شیوع کرونا جان زندانیان را تهدید میکند، مسئولین قضایی و دادستانی با دادن مرخصی بە عدەای از آنها مخالفت می کنند و پیگیری خانوادە های زندانیان برای گرفتن مرخصی برای همسران شان تا کنون بی نتیجە ماندە و حتی بعضی از اعضای خانوادە های آنها به خاطر پیگیری شان تهدید هم شدەاند. خانوادە زندانیان می گویند وضعیت و امکانات بهداشتی زندانها بد و تراکم زندانی در سالن ها خطر ابتلای عزیزانشان را زیادتر نمودە و موجب نگرانی آنها شدە است.

خانە پرستار خراسان رضوی در نامەای کە برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاد خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد.گفتنی است کە خواستە های مشابە دیگری نیز از طرف چند تشکل پرستاری در شهرهای دیگر در هفتە های اخیر مطرح شدە کە هنوز جواب روشنی از طرف مسئولین دولتی بە آنها دادە نشدە است. با این همە اعتراض علیە قرادادهای موقت و شرکتی و تبدیل قرادادهای غیر رسمی بە رسمی در میان پرستاران بە شدت شیوع پیدا نمودە و وجود کرونا تنها شکل این اعتراضات را کە بصورت تجمع و تظاهرات خیابانی بود تغییر دادە است.

اعلام جان باختن شماری از کارگران کارخانە های قطعە سازی در اثر کرونا، اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی بە بلاتکلیفی دستمزدی، رها کردن میلیونها کارگر محروم از درآمد، اعتراض کارگران نفت و گاز اروندان بە رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در شرکت، تجمع اعتراضی بیکاران در شیراز، اخراج ١١ کارگر بە دلیل اعتراض بە پرداخت نکردن مزایا در پارس جم، ادامە دخالت های ضد سندیکایی در وزارت کار مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە در این هفتە بودند.

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

معلمان ایران در بیانیە کە در ٢١ بهمن منتشر نمود نسبت بە طرح افزایش دستمزد سال آیندە معلمان اعتراض نمود و خواهان افزایش واقعی دستمزد معلمان شدە است. در قسمتی از این بیانیە کە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد، این سازمان در بارە علل مخالفت خود با طرح مذکور گفتە شدە: "معلمان مدت‌هاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی‌های خود هستند که نتیجه‌ای نداشته است. همیشه حرف معترضان، اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی با سایر نهادها و دستگاه‌ها بوده است اما هیچگاه این مطالبه قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است