جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

جنگ کارگری

برجستە شدن همگرایی و همبستگی میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر رحمتکشان کە در بیانیە جمع١٥ تشکل بمناسب اول ماە مە نیز انعکاس یافت، از ویژگیهای مبارک روز کارگر و معلم امسال و گام بزرگی بە پیش در جهت بە فعل درآوردتن مطالبات گروە های مختلف مزد بگیران از طریق همگرایی و مبارزە مشترک است.

در این طومار در واقع دلایل تلفات سنگین کادر درمانی در بیمارستانها در دوران کرونا را بە روشنی برملا می کند. نام دیگری جز کشتار و جنایت در حق کادر درمانی کە فداکارانە با تمام محرومیت ها و فشارها با بە خطر انداختن سلامتی و جان عزیزشان برای نجات همو طنان خود تلاش می کنند، نمی توان بر اعمال مسئولین دولتی نهاد. از چنین مسئولانی انتظار نباید داشت کە بە مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. گزارش رئیس خانە پرستار از کشتە شدن ٧ پرستار طی بازە زمانی یک ماهە بیش از همە نتیجە عملکرد و ناکارآیی سران سە قوەاست

کارگران غیر رسمی نفت با انتشار اعلامیەای بە مسئولین ذیربط هشدار دادەاند کە اگر مطالبات شان تامین نشود اعتصاب خواهند کرد. کارگران معترض کە نسبت بە افزایش پیدا نکردن واقعی دستمزد های خود خشمگین هستند، گفتەاند دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون تومان باشد. آنها همچنین از بیانیە مطالباتی تشکلهای مستقل در مورد دستمزد حمایت نمودە و گفتەاند کە نە شورای عالی کار و نە نمایندگان خود گماردە "کمپین پنجم دستمزد،" را نمایندە صلاحیتدار خود در بحث دستمزد نمی دانند.

  • تشکلهای کارگری و حقوق بشری نسبت بە تشدید فشارهای غیر انسانی بە فعالین کارگری و مدنی کە قبل از نوروز شروع شدە بود در ایام تعطیلات نوروزی نیز ادامە یافت. این تشکلها بە اشکال مختلف از تهیە طومار و بردن شکایت بە نهادهای حقوق بشری و اتحادیەای گرفتە تا برپای سفرهای هفت سین مقابل زندانها و بر سر آرامگاە مبارزان جان باختە کوشیدند افکار عمومی را از رنج و ستمی کە بر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی توسط جنایتکاران رژیم می رود آگاە نمایند. در این میان فشار مضاعف بە اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان با واکنش های گستردەای در داخل و خارج مواجە و بە گستردگی در رسانە های خبری پژواک ...

 

ایام عید، زمان تعطیلات نوروزی است و در این ایام کارگران هم بایستی تعطیلات را مانند سایر شهروندان در کنار خانوادە هایشان با جشن و شادی. بگذرانند. اما پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات مزدی عدە زیادی از کارگران توسط کارفرمایان فرصت شادی و جشن سرور را از آنها و خانوادە هایشان گرفت مقامات مسئول و نجومی بگیردولتی نیز کارگران و خانوادە هایشان را با سفرەهای خالی بە حال خود رها کردند.

ادامە اعتراضات کارگری در شب عید

کارفرمایان این دستە از شرکتها کارگران را تهدید بە تمدید نکردن قراردادهای شان در سال آیندە در صورت ادامە خواستە هایشان نمودەاند. این در حالی است کە زنگنە و دیگر مسئولین دولتی ذیربط نیز از وادار کردن کارفرمایان بە اجرای دستور خودشان طفرە می روند و دست کارفرمایان را برای تهدید کارگران باز گذاشتە اند

 

تظاهرات گستردە کارگران، بازنشستگان و معلمان در ١٧ اسفند از جهات بسیاری مهمترین رویداد کارگری هفتە بود. این تظاهرات کە در بیش از ٢٠ شهر بزرگ کشور بە دعوت تشکل های مستقل کارگری و با خواست افزایش واقعی دستمزد و حقوق های بازنشستگی و یک رشتە مطالبات عاجل دیگر برگزار شد، در تهران با یورش وحشیانە پاسداران سرمایە مواجە شد و تنی چند از شرکت کنندگان در این همایش مسالمت آمیز بازداشت شدند. با این همە قرق محل برگزاری توسط ماموران مسلح سرکوب و یورش بە شرکت کنندگان در آن نتوانست از وزن و تاثیر این همایش مردمی بکاهد. 

در آستانە نوروز افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی و پرداخت بە موقع و منظم دستمزدها بە مهمترین مطالبات کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە در سراسر کشور تبدیل گردیدە. افزون بر این ها اجرای طبقە بندی مشاغل نیز کە در پیوند با مبارزە برای افزایش دستمزدها قرار دارد نیز از مطالبات مطرح کارگران در شرکت های پیمانکاری و صنایع پتروشیمی و نفت است. وارد شدن کارگران قراردادی نفت اما مهمترین رویداد کارگری در یکی دوماە اخیر است.

شمار اعتراضات کارگری بە حدی رسیدە کە انعکاس گزارش تک بە تک آنها را دشوار نمودە. فشار معیشتی و افزایش فشار کارفرمایان و دولت، دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر، امتناع صاحبان اکثر شرکتهای خصوصی و شهرداریها از پرداخت طلب های مزدی کارگران کە تا ١١ ماە هم سابقە دارد و امتناع دولتمردان و کارفرمایان از افزایش واقعی دستمزدها از عوامل تشدید کنندە مهم اعتراضات هستند. ، گسترش شدید بیکاری و ندادن حقوق بیکاری بە اکثریت بزرگ بیکاران نیز در دامن گرفتن اعتراضات نقش بسیار مهمی دارند. وقوع چند تظاهرات و تجمع و همچنین مقاومت شدیدی کە کارگران در مواجە با تعطیلی و واگذاری واحدهای تولیدی نشان می دهند حاکی از بیشتر شدن هر چە بیشتر اعتراضات نسبت بە بیکاری و ندادن حقوق بیکاری است. 

  • کارگران می گویند رعایت نشدن پروتکل های کرونایی توسط کارفرمایان موجب افزایش مبتلایان و فوتی ها در منطقە شدە و کارفرما اهمیتی بە آن نمی دهد و کارگران نگران بە مخاطرە افتادن سلامتی خود و خانوادە هایشان هستند .

لازم بە ذکر است کە مسئولین دولتی و ادارات کار و بهداشت هم نە برای رعایت پروتکل ها بە کارفرمایان فشار می آورند و نە نظارتی بر کار آنها می کنند