شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت که خود را در سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا موجب رشد سریع‌تر بیکاری شد. بنابراین شیوع کرونا، در میان بی‌تدبیری دولت و تاثیر تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل کرد که می‌تواند در آینده‌ای شاید نزدیک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.

بە رغم خطراتی کە در اثر شیوع کرونا جان زندانیان را تهدید میکند، مسئولین قضایی و دادستانی با دادن مرخصی بە عدەای از آنها مخالفت می کنند و پیگیری خانوادە های زندانیان برای گرفتن مرخصی برای همسران شان تا کنون بی نتیجە ماندە و حتی بعضی از اعضای خانوادە های آنها به خاطر پیگیری شان تهدید هم شدەاند. خانوادە زندانیان می گویند وضعیت و امکانات بهداشتی زندانها بد و تراکم زندانی در سالن ها خطر ابتلای عزیزانشان را زیادتر نمودە و موجب نگرانی آنها شدە است.

خانە پرستار خراسان رضوی در نامەای کە برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاد خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد.گفتنی است کە خواستە های مشابە دیگری نیز از طرف چند تشکل پرستاری در شهرهای دیگر در هفتە های اخیر مطرح شدە کە هنوز جواب روشنی از طرف مسئولین دولتی بە آنها دادە نشدە است. با این همە اعتراض علیە قرادادهای موقت و شرکتی و تبدیل قرادادهای غیر رسمی بە رسمی در میان پرستاران بە شدت شیوع پیدا نمودە و وجود کرونا تنها شکل این اعتراضات را کە بصورت تجمع و تظاهرات خیابانی بود تغییر دادە است.

اعلام جان باختن شماری از کارگران کارخانە های قطعە سازی در اثر کرونا، اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی بە بلاتکلیفی دستمزدی، رها کردن میلیونها کارگر محروم از درآمد، اعتراض کارگران نفت و گاز اروندان بە رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در شرکت، تجمع اعتراضی بیکاران در شیراز، اخراج ١١ کارگر بە دلیل اعتراض بە پرداخت نکردن مزایا در پارس جم، ادامە دخالت های ضد سندیکایی در وزارت کار مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە در این هفتە بودند.

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

معلمان ایران در بیانیە کە در ٢١ بهمن منتشر نمود نسبت بە طرح افزایش دستمزد سال آیندە معلمان اعتراض نمود و خواهان افزایش واقعی دستمزد معلمان شدە است. در قسمتی از این بیانیە کە در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شد، این سازمان در بارە علل مخالفت خود با طرح مذکور گفتە شدە: "معلمان مدت‌هاست در پی ارتقای سطح معیشت و دریافتی‌های خود هستند که نتیجه‌ای نداشته است. همیشه حرف معترضان، اجرای عدالت در پرداخت‌ها و همسان‌سازی با سایر نهادها و دستگاه‌ها بوده است اما هیچگاه این مطالبه قانونی به‌طور کامل اجرا نشده است

شمار پرستارانی کە تا کنون هنگام مراقبت و پرستاری و درمان بیماران بە ویروس آلودە شدە و جان باختەاند بە درستی روشن نیست، ولی تا کنون بنا بە گزارشات رسانە ها حداقل جان باختن سە پرستار رسما تائید شدەاند. با وجود مخاطرات بسیاری کە پرستاران، کارکنان بیمارستانها و پزشکان را تهدید می کند، آنها با جدیت و فداکاری و از جان گذشتگی با حداقل امکانات مشغول انجام وظیفە خطیر و انسانی شان و در خط مقدم مبارزە با کرونا هستند.

با وجود خطراتی کە شغل پرستاری دارد دستمزد و مزایای شغلی آنها اندک است و سالهاست کە بە اعتراضات پرستاران برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری شان توجە نمی شود و حتا کارانە آنها معمولا با تاخیر زیادی و در پی چند تجمع و تظاهرات پرداخت می شود و بە آنها نیز اجازە تشکیل اتحادیە مستقل دادە نمی شود. با این همە پرستاران در شرایط بحرانی فداکارانە مشغول خدمت کردن بە بیماران و کمک بە نجات جان آنها هستند.

در این اواخر پس از ریاست رئیسی بر قوە قضائیە پیگرد معلمان و همچنین مجازات هایی کە برای آنها در نظر گرفتە می شود شدیدتر از پیش شدە است. تو گویی روسای قوە قضائیە حکومت برای مجازات عدالت خواهان با هم مسابقە گذاشتەاند! هر کدام کە ادعای عدالت خواهی بیشتری می کنند، بە همان نسبت بیشتر از سلف خودشان در برابر عدالت خواهان شدت عمل نشان می دهند.

تجمع اعتراضی کارگران نی بر هفت تپە مقابل تامین اجتماعی، تجمع فرهنگیان تبریز مقابل ادارە راە و شهرسازی آذربایجان شرقی، اعتراض ٨ هزار کارگر فروشگاە های زنجیرەای رفاە پس از خصوصی سازی، محاکمە شمار دیگری از فعالین کارگری و سندیکایی، مهمترین رویداد های گزارش شدە کارگری هفتە بودند.