جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

جنگ کارگری

" صادقی با بیان این مطلب که خانه کارگر برای پا گرفتن این تشکل در مقابل جریان‌های ضد نظام و ضد انقلاب ایستاده، گفت: ما از چریک‌های اکثریت و اقلیت به دلیل اعتقادات و دفاع از انقلاب کتک خوردیم، چراکه معتقد بودیم مطالبات کارگران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل پیگیری است". او البتە نگفتە است کە کی و کجا از چریکهای اقلیت و اکثریت کتک خوردە است و نمی توانستە هم آدرس در مورد این اتهام جعلی بدهد!

امسال سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد کە وضعیت معیشتی و قدرت خرید تودە مردم بویژە مزدبگیران در مقایسە با سال تحصیلی گذشتە بە مراتب بدتر شدە است. همین موضوع موجب بازماندن شمار دیگری از کودکان خانوادە های فقیر از تحصیل و رها شدن آنها بە حال خود شد. 

اعتصابات کارگری بواسطە ماهیت عدالت طلبانە و آزادیخواهانه شان وارد مرحلەای شدە اند کە می توانند روی حمایت گروە های اجتماعی عدالت خواە و شهروندان آزادە شهرهای مختلف بیشتر حساب کنند. اعتصابات پراکندە کارگری هر چە هم گستردە باشند تا وقتی کە بە هم نپیوندند و سازمان واحدی نداشتە باشند کمتر امکان کامیابی دارند. سرکوب شدید رهبران تشکلهای سندیکایی هم ناشی از این واقعیت است.

در جریان اعتصاب هفت تپە رهبری اعتصاب کوشش فراوان و موفقیعت آمیزی برای جلب افکار عمومی نمود. مرور سخنرانی های اسماعیل بخشی در ایام اعتصاب بە روشنی حاکی از چنین تلاشهای درستی است. اکنون کە شرایط بە نفع زندانیان و علیە دستگاە قضایی است مهم است کە بصورت تاکتیکی هم کە شدە از طرح مسائلی کە ممکن است اجماع کنونی را تضعیف کند اکیدا اجتناب کرد.

کارگران دلیل وضعیت بحرانی کارخانە را عمدتا خصوصی سازی می دانند و بهمین دلیل در تظاهرات خیابانی شان علیە خصوصی سازی شعار دادند. برخورد مسئولین دولتی با کارگران نشان دهندە عدم مسولیت پذیری آنهاست. دولت در واقع تدبیری جز همان کە تا کنون داشتە و خود منشا وضعیت بحران سراسری در واحدهای تولیدی است برای رفع بحران ندارد! بهمین خاطر انتظار می رود کە با ادامە بحران اعتراضات نیز گستردە تر شوند.

نیروی واقعی مبارزە با فساد کارگران و مزدبگیران و تودە مردم بی چیز هستند کە توسط باندهای مافیایی حاکم غارت و استثمار و سرکوب می شوند. تا کنون همە روسای قوە قضائیە جزء فاسدترین عناصر دانە درشت از کار درآمدە و بە ثروت های نجومی رسیدەاند. در سیستم فقاهتی حاکم مبارزە با فساد چیزی جزء فریبکاری نیست. تا این نظام هست، فساد و تبهکاری و ظلم و بیداد هم هست!

امروز دیگر هر فرد که دستگیر می شود در ذهن مردم یک ناجی، یاور و قهرمان است و در مقابل هر چقدر رژیم بیشتر سرکوب می کند، به همان اندازه در نزد اکثریت مردم مطرود و منفور است

بنا بە گفتە "کریم یاوری"مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار بیکارانی کە تحت پوشش بیمە بیکاری قرار دارند ٢٦٢ هزار نفر است. این در حالی ست کە شمار بیکاران حتی مطابق دادە های رسمی آماری بیش از ٣،٢٠٠ میلیون و مطابق آمار کارشناسان حدود ٦ میلیون نفر برآورد شدە است