پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

شبکه برای صلح و عدالت اجتماعی در گوتنبرگ سوئد

پایان دادن به رژیم استبدادی حاکم بر ایران و ایجاد دولت دموکراتیک مردمی، تنها از طریق مردم ایران و نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک آن امکان پذیر است. چنین حکومتی می تواند از آزادی و استقلال ایران دفاع کند و به ستم ، اختناق و فساد موجود پایان دهد و یک سیاست مبتنی بر عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.