رفتن به محتوای اصلی

بیانیە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندرە) بە مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

بیانیە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندرە) بە مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

بەنام ژن ژیان ئازادی

  امسال در حالی ۸ مارس را گرامی می‌داریم کە بخش حداکثری جامعە از نگاە سنتی بە زن در عرصەهای فرهنگی، حقوقی و سیاسی گذر کردە و حضور زن فارغ از نگاە جنسیتی در ابعاد مختلف اجتماع امری عادی و پذیرفتە شدە است بر مبنای تساوی کامل حقوق زن و مرد. این تحول گفتمانی بدون شک در سایە‌ی سالها مبارزە زنان پیشرو و مردان برابری‌خواە صورت گرفتە؛ زنانی کە هم داس ناموس بر گردن داشتند و هم نگاە سنتی بە زن آنها را در پستوی خانەها و آشپزخانەها بە بهانە حفظ حرمت و کرامت محصور کرد، شٲنشان را نیمە و سهم‌شان را نصف شمرد. واقعیت آن است کە حامی بی چون و چرای این نگاە واپس‌گرا حکومت‌هایی بودند/هستند کە سقام و دوام خود را ادامە همان روند بشدت تبعیض‌آمیز و ناعادلانە می‌دانند، لذا راە ترقی را بر زنان مسدود و درِ زندان را بە رویشان گشودند تا صدای انسانی‌شان در گلو بماند.

 جنبش‌های اجتماعی کە معلول تغییرات بنیادین و رنسانس فکری جوامع‌اند نقش بسزایی در تحولات اجتماعی و شیفت گفتمانی جامعە دارند. تغییرات فکری در جنبش‌های اجتماعی در معرض آزمایش قرار می‌گیرند، محک می‌خورند و آنچە دوام پیدا می‌کند و می‌ماند همان است کە بە واقعیت اجتماعی تبدیل شدە و خود بعدها منشا تغییرات دیگر می‌شود.

 

در جنبش ژن ژیان ئازادی (زن رندگی آزادی) گفتمان مترقی و فلسفە پیشرو آن انرژی پیش برندە این جنبش بود کە بر اساس دهها تحقیق میدانی حکایت از شیفت گفتمانی جامعە و قبول برابری حقوق زن و مرد بعنوان حقیقتی انکارناپذیر در جامعە ایران دارد.

آنچه مترقی بودن جنبش "ژن ژیان ئازادی" را عیان می‌کند حضور اندیشه و فعالیت زنان در این جنبش و پیش از آن است.

  انجمن صنفی معلمان کوردستان بر این باور است کە تغییرات زیر در اندیشه و ضمیر جامعه و نیز نگاه و تصمیم حاکمان باید صورت بپذیرد:

 

١- آزادی زنان مطابق مفاد منشور جهانی حقوق بشر

۲- آزادی همە زندانیان صنفی و سیاسی زن

۳- لغو حکم اعدام به ویژه زنانی کە بعلت کودک‌همسری و شرایط زیست نامناسب مرتکب جرم شدەاند

۴- ممنوعیت کامل کودک همسری و انجام سریع اصلاحات حقوقی در جهت حذف عامل‌های این پدیده‌ی شوم

۵- فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دختران و جلوگیری از ترک‌تحصیل آنان

۶-  فراهم کردن راە ترقی زنان بر اساس شایستگی برای بر عهدە گرفتن بالاترین مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی

۷- تصویب برابری کامل حقوق زن و مرد در زمینە ارث و میراث

۸- هیچکس مالک بدن زن نیست و بە بهانە حفظ ناموس کسی حق ندارد حق حیات را از زن سلب کند. برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی تصویب قوانین حمایتی از زنان امری ضروری است

۹- زنان حق انتخاب نوع پوشش خود را دارند و حکومت باید این را بپذیرد

 

   انجمن صنفی معلمان کوردستان بر این باور است کە دوران تبعیض بر زنان بە تاریخ پیویستە و عاقلانەترین راە را پذیرش واقعیت و تغییراتی می‌داند کە در جامعە روی دادە است.

 

با هەزار (زێ) و (گادەر) و (لاوێنی) ڕوونیشمان هەبێ

تاکوو ژن ئازاد نەبێ سەرچاوەکەی ژین لیخنە

                    "مامۆستا هێمن"

 

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویە، مریوان و سروآباد، دیواندرە)

۸ مارس ۲۰۲۴

۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۲۷۲۳ ی کوردی)

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید