رفتن به محتوای اصلی

اساسنامهٔ حزب چپ ایران مصوبه کنگره‌ی سوم

اساسنامهٔ حزب چپ ایران مصوبه کنگره‌ی سوم

فصل اول: نام و نشان (آرم) 

ماده ۱- نام: حزب چپ ایران 

ماده ۲- نشان و یا آرم  : ستاره پنج پر مزین به پر ه های رنگی 

فصل دوم: تعریف 

ماده ۱- حزب چپ ایران  از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که کلیات سند «راستاهای عمومی برنامه» را پذیرفته و موازین اساس‌نامه را پایهٔ مناسبات حزبی قرار می دهند.

فصل سوم: موازین حزبی اساسنامه 

 ماده ۱- مناسبات درونی حزب بر پایهٔ موازين دموکراتیک پی ريزی می‌شوند. حزب، آزادی بیان و عقیده را در درون خود تأمین و حقوق گرایش‌ ها و فراکسیون ها را به رسمیت می‌شناسد.

ماده ۲- هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، ملی و قومی، مسلکی و سنی در حزب مردود بوده وهمهٔ اعضاء اعم از زن، مرد و دگرباش جنسی از حقوق برابر برخوردارند. 

ماده ۳- همهٔ ارگان‌ها و مسئولین انتخابی در مقابل انتخاب‌کنندگان پاسخ‌گو هستند.  

ماده ۴- پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضاء به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‌شوند.

ماده ۵- پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین حزبی و امر پاسخ‌گویی است. 

ماده ۶- در پیش‌برد فعالیت‌های روزمره حزب، «پذیرش داوطلبانهٔ مسئولیت»، و  «اختیار تصمیم‌گیری در چارچوب مسئولیت» راه‌نمای سازمان‌دهی و مدیریت حزبی است.

ماده ۷- مسئولیت‌ها در حزب دوره‌ای بوده و مسئولین برای دوره‌های محدودی انتخاب می‌شوند.

ماده ۸- مشارکت اعضاء، در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، با تعبیهٔ مکانيسم های ضرور تأمین می‌شود.

ماده ۹ - ساختار و مناسبات تشکیلاتی حزب مبتنی بر تلفیق دموکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم است. 

فصل چهارم: عضویت 

ماده ۱- شرایط عضویت

 بند۱- پذیرش  اساسنامه و کلیات سند «راستاهای عمومی برنامهٔ حزب»

بند ۲- داشتن حداقل ۱۶ سال سن

بند ۳-  عدم عضویت در دیگر احزاب یا سازمان های سیاسی ایرانی که کارکرد حزبی دارند. 

ماده ۲- کناره‌گیری از عضویت

بند ۱- عضویت در حزب و کناره‌گیری از آن داوطلبانه است.

بند ۲- کناره گیری از حزب با اعلام کتبی آن توسط عضو، رسمیت پیدا می‌کند. برای تجدید نظر و ابقا عضویت یک ماه فرصت در نظر گرفته می شود. پس از این مدت، کناره گیری قطعی است. پس گرفتن کناره گیری به صورت کتبی الزامی است. در ضورتی که عضو مزبور پس از یکماه خواهان بازگشت به عضویت در حزب باشد، روال معمول عضوگیری در مورد او اجرا خواهد شد

ماده ۳- وظائف عضو

بند ۱-  تلاش برای تحقق "راستاهای عمومی برنامه حزب"

بند ۲- پرداخت حق عضویت.

بند ۳- پای بندی به اساسنامه حزب.

ماده ۴- حقوق عضو 

بند۱- هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگان‌های حزبی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهد.

بند۲- هر عضو حق دارد از مصوبات ارگان‌های منتخب خود اطلاع یافته و کارکرد آنها را مورد انتقاد قرار دهد.

بند۳-  هر عضو حق دارد نظرات خود را در نشست ها، سامانه های مجازی و نشريات حزبی با رعایت موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه بیان کرده و  منتشر کند. 

بند۴- هر عضو حق دارد نظرات خود و يا نقد مواضع حزب را در رسانه های غيرحزبی ابراز و منتشر کند 

بند۵-  هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که مغاير با برنامه و استراتژی سیاسی حزب نباشد، فعالیت داشته باشد.

بند۶- هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آن‌ها مغایر با اهداف و "راستاهای عمومی برنامه" حزب نباشند، فعالیت نماید.

بند۷- هر عضو حق دارد از گزارش، شکایت و یا تصمیم‌گیری مربوط به خود مطلع شود و در دفاع از حقوق خود، با استناد به اساسنامه اقدام کند.

ماده ۵- روند پذیرش عضویت

بند۱- تقاضای كتبی متقاضی با پر كردن فرم عضویت، 

بند۲- معرفی متقاضی عضويت توسط دو عضو حزب،

بند۳- بررسی و تصميم گيری در مورد تقاضای عضويت توسط ارگان مورد تأیید هیئت سیاسی ـ اجرائی، (كمیسیون عضوگیری)

تبصره ۱: کمیسیون عضوگیری موظف است ظرف حداکثر شش ماه به تقاضای عضویت رسیدگی نماید. 

تبصره ۲: بعد از پذیرش عضویت، متقاضی از کلیه حقوق عضو برخوردار خواهد شد. 

فصل پنجم:  ساختار تشکیلاتی

ماده ۱ـ کنگره

بند ۱- کنگره عالی ترين ارگان تصمیم‌گیری حزب است که دو سال یک بار برگزار می شود.

بند ۲-  وظایف کنگره عبارتند از:

     ـ  بررسی گزارش کارکرد ارگانهای منتخب خود،

     ـ تصویب برنامه، اساسنامه و تغییرات در آنها، 

     ـ  تصويب جهات عمومی سیاست های حزب و قطعنامه ها،

     ـ رسیدگی به پیشنهادها و قرارهای ارائه شده از جانب اعضا و ارگان های حزبی،

     ـ  انتخاب شورای مرکزی، هیئت رسیدگی به شکایات و داوری، کميسيون معرفی کانديداها و هيئت نظارت مالی. 

تبصره ۱) ارگان های منتخب کنگره در مقابل کنگره پاسخگو هستند.

تبصره ۲) کاندیداهای عضویت در ارگان‏های مزبور، لازم است حداقل ۳ سال سابقه عضویت در  حزب و فعالیت در ارگان‏های حزب را داشته باشند. 

تبصره ۳) عضو حزب نمی‏تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگان‏های منتخب کنگره باشد. 

 

بند ۳ -  برای عضویت در نهادهای منتخب کنگره کسب اکثریت مطلق آرای کنگره ضروری است. در نهادهای حزبی سهميه ۳۰ درصدی برای زنان در نظر گرفته می شود. برای تامين اين سهميه، اخذ حداقل ۳۰ در صد آرا ضروری است.

بند ۴ - عضو حزب نمی‌تواند بيش از سه دوره متوالی به عضویت شورای مرکزی حزب و مسئولیت گروه کار مرکزی برگزیده شود.    

تبصره ۱: بعد از يک دوره عدم عضويت در شورای مرکزی و یا مسئولیت گروه کار مرکزی، اعلام نامزدی و گزينش دوباره بلامانع است

             تبصره ۲: مبنای اجرا از کنگره اول حزب است.   

بند ۵ - برنامه و تغییرات در آن با ۶۰ درصد، اساسنامه با دو سوم و تغییرات در آن با ۶۰ درصد آرا کنگره تصویب می شوند. ساير تصمیمات کنگره با رأی اکثریت مطلق و یا رأی نسبی تصویب می‌شوند.

بند ۶ - کنگرهٔ فوق‌العاده به درخواست شورای مرکزی (با رای اکثریت مطلق) و یا یک سوم از اعضای حزب برای بررسی و تصمیم گیری پیرامون یک یا چند موضوع معین برگزار می گردد.

              تبصره: آيين نامه کنگره حزب برای کنگره فوق العاده نیز معتبر است. 

بند ۷ - شورای مرکزی مجاز نیست برگزاری کنگره را بیش از سه ماه به تاخیر بیاندازد. 

              تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است تا حداکثر سه ماه بعد از دریافتِ درخواستِ کنگره فوق العاده،     آن را فرا بخواند.

              تبصره ۲: در صورت امتناع شورای مرکزی از برگزاری کنگره اعم از عادی یا فوق العاده، یک سوم اعضای حزب حق دارند کنگره را فراخوانده، آن را تدارک دیده و برگزار نمایند.

ماده ۲- شورای مرکزی

بند ۱- شورای مرکزی عالی‌ترین ارگان حزبی در فاصلهٔ دو کنگره است و فعالیت‌های حزب را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت می‌کند. شورای مرکزی و رارگان های تحت مسولیت آن تا پایان کنگره و تحویل مسولیت به شورای منتخب جدید به این وظیفه خود عمل میکند.شورای مرکزی منتخب کنگره موظف است حداکثر یکماه پس از کنگره اولین نشست خود را برگزار کرده و مسولیت را از شورای قبلی تحویل بگیرد. 

  بند ۲- وظایف شورای مرکزی عبارتند از:

                       ـ تدوین سیاست‌های عمومی حزب در چارچوب مصوبات کنگره،

                       ـ انتخاب هیئت سیاسی ـ اجرائی و نظارت بر کارکرد آن،

                       ـ تدارک و برگزاری کنگره،

  بند۳- هر گاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، شورای مرکزی 

مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای مرکزی در آخرین کنگره، به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء ترکیب خود را ترمیم کند.

بند۴- مسئول یا نمایندهٔ هر واحد کشوری و مسئول گروه کار مرکزی که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی محسوب می شوند. 

ماده ۳ ـ  هیئت هماهنگی شورای مرکزی 

بند ۱ ـ شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیئت هماهنگی شورای مرکزی، با رأی مخفی انتخاب می‌کند. اعضای هیئت هماهنگی شورای مرکزی نمی‌توانند عضو هیئت سیاسی ـ اجرائی باشند.

بند ۲ - وظایف هیئت هماهنگی شورای مرکزی عبارتند از:

                      - فراخواندن و مدیریت جلسات شورای مرکزی،

                      ـ پی‌گیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی،

                      ـ فراهم آوردن امکان نظارت شورای مرکزی بر کارکرد هیئت سیاسی ـ اجرائی،

                      ـ تهیهٔ گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارائه آن به اعضای حزب.

ماده ۴- دفتر شورای مرکزی حزب  

بند ۱- "دفتر شورای مرکزی حزب چپ ايران" وظیفه اطلاع رسانی بيرونی، ارتباط با رسانه ها، دعوت ها و نامه نگاری های شورای مرکزی و هسا را بعهده دارد و کانال مراجعه به حزب است. 

بند ۲-  مسئولين هسا و هیئت هماهنگی شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود و با اطلاع‏ رسانی به دیگری، از امضای “دفتر شورای مرکزی حزب چپ ايران" استفاده کنند. 

ماده ۵- هیئت سیاسی ـ اجرائی 

بند ۱- شورای مرکزی هیئت سیاسی ـ اجرائی را از میان اعضای خود انتخاب می کند. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی حزب در فاصلهٔ میان اجلاس شورای مرکزی، در چارچوب "راستاهای عمومی برنامه"، "اساسنامه"، مصوبات کنگره و شورای مرکزی است.  

تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی نباید بیش‌تر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد.

بند ۲- هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئوليت سياست ورزی، هدایت و نظارت بر تشکیلات حزب، گروه‌های کار، امور مالی و نمايندگی حزب در مناسبات با دیگر احزاب، سازمان‌ها و نهادها را در فاصله میان دو نشست شورای مرکزی به عهده دارد. 

 بند ۳- شورای مرکزی تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی را تعیین می‌کند.

ماده ۶ - سازماندهی اعضای حزب

بند ۱-   اعضای حزب در سه نهاد سازماندهی می شوند: 

 الف)    - گروه های کار مرکزی 

ب)      - واحدهای محلی

ج)     - گروه های برنامه ای و پژوهشی

ماده ۷- گروه های کار مرکزی   

بند ۱-  هيئت سياسی ـ اجرائی (هسا) برای پيشبرد مسئوليت هايش، گروه های کار مرکزی را تعیین و ترکیب آنها را از میان اعضای داوطلب حزب انتخاب میکند. گروه های کار مرکزی تحت مسئوليت هسا، وظائف خود را پيش می برند.

بند ۲-  وظائف گروه های کار مرکزی عبارتند از: پيشبرد برنامه گروه کار، تدوين سياست، تصميم سازی برای هسا و ارائه پيشنهاد برای تدقيق و تکميل سند برنامه ایی حزب( راستاهای عمومی برنامه) در حوزه فعاليت شان.  

بند ۳- گروه های کار مرکزی در حوزه مسئوليت شان و در چارچوب سیاست های شورای مرکزی و هسا، از حق موضع گیری برخوردارند.   

بند ۴- مسئول گروه کار مرکزی توسط هسا انتخاب می شود و یا توسط گروه کار مرکزی پيشنهاد و به تائيد هسا می رسد. عضو حزب نمی تواند عضو بيش از دو گروه کار مرکزی باشد. گروه کار مرکزی یکی از اعضای خود را به عنوان معاون مسئول انتخاب می کند.  

بند ۵ـ گروه های کار مرکزی برای پیشبرد فعالیت های خودبخش های مختلف گروه کار را تشکیل میدهند. مسئولین بخش ها ، عضو گروه کار مرکزی خواهد بود. 

تبصره ۱: گروه های کار مرکزی موظفند همه داوطلبان را در بخش های مخنلف گروه کار مرکزی سازماندهی کنند. 

تبصره ۲: در صورت داوطلب بودن اعضای جديد برای گروه کار مرکزی ، يک سوم اعضای گروه از ميان داوطلبين جديد انتخاب خواهد شد.

تبصره۳: در مواردی که تعداد داوطلبين برای گروه کار مرکزی بيش تر از ۹ نفر است، داوطلبين از ميان خود ۹ نفر را برای گروه کار انتخاب می کند. 

 بند ۶ ـ نظارت هيئت سياسی ـ اجرائی برگروه های کار مرکزی و هماهنگی ميان گروه های کار مرکزی از جمله با سازوکارهای زير صورت می گيرد: 

ارائه گزارش منظم جلسات گروه های کار مرکزی به هسا، بررسی عملکرد گروه های کار مرکزی در جلسات هسا در زمان های تعيين شده، شرکت اعضائی از هسا در جلسات گروه های کار مرکزی و ارائه گزارش به هسا و برگزاری جلسات هماهنگی گروه های کار مرکزی.

 ماده ۸- واحدهای محلی

بند ۱- واحدهای محلی در هر محل (شهر و کشور) با شرکت حداقل ۳ عضو تشکيل می شوند.   

بند ۲- واحدهای محلی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با گروه کار سازماندهی و تشکيلات و سایر ارگانهای حزبی انتخاب می‌کنند. مسئول واحد محلی گزارش فعالیت‌های واحد را از طریق گروه کار تشکیلات و سازماندهی به هسا ارائه می دهد.  

بند ۳- واحدهای محلی از حق تصميم‌گيری‌ در حوزه جغرافیایی فعاليت خود در چارچوب "راستاهای عمومی برنامه"، "اساسنامه" و مصوبات کنگره برخوردارند. فعاليت واحدهای محلی در حوزه های کاری مربوط به گروه های کار مرکزی، در هماهنگی با آن ها صورت می گيرد. 

  ماده ۹- گروه های برنامه ای و پژوهشی 

بند ۱-  گروه های برنامه ای و پژوهشی در موضوعات معين از جمله موضوعات برنامه ای و مسائل حزبی با داوطلبی حداقل ۳ عضو حزب فارغ از محدوده جغرافیایی و از جمله بشکل مجازی، تشکيل می شوند.   

 بند۲- گروه های برنامه ای و پژوهشی برای پيشبرد فعاليت های حزب تشکیل می شوند و حاصل کار خود را در اختيار هسا قرار می دهند و يا در رسانه های حزبی منتشر می کنند.      

بند۳- از پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب برای همکاری در گروه های برنامه ای و پژوهشی دعوت می شود.  

بند۴- گروه های برنامه ای و پژوهشی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول هماهنگی انتخاب می کنند. 

تبصره: آئين نامه عمومی برای واحدهای محلی و هم چنین گروه های برنامه ای و پژوهشی توسط گروه کار مرکزی سازماندهی و تشکیلات تهيه و به تائيد هسا می رسد. 

ماده ۱۰- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»

بند ۱- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب می‌شود.

بند ۲- تعداد اعضای این نهاد ۵ نفر است. 

بند ۳- «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «حزب چپ ایران» از یکدیگر، اعضا از ارگان‌ها و بالعکس، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می‌گردد.

بند ۴- داوریِ «رشد» برای همه اعضا و ارگان‌های سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری «رشد» را دارد.

ماده ۱۱ ـ  کمیسیون نظارت مالی 

بند ۱ـ کمیسیون نظارت مالی توسط کنگره انتخاب می شود. 

بند ۲- وظیفه این کمیسیون حسابرسی و بازرسی اسناد و مدارک مالی حزب است. کمیسیون نظارت مالی سالانه نتیجه حسابرسی خود را به اطلاع شورای مرکزی می رساند.

بند ۳- کمیسیون نظارت مالی دارای ۳ عضو بوده و اعضای آن نمی توانند همزمان عضو گروه کارِ مالیِ منتخبِ هيئت سياسی ـ اجرائی باشند. 

بند ۴- کمیسیون نظارت مالی حق دسترسی به تمامی اسناد و مدارک مالی حزب را داراست. 

 ماده ۱۲ -  کميسيون معرفی کانديداها  

بند ۱ـ وظيفه کميسيون معرفی کانديداها ("کمک") مراجعه به تمام اعضای واجد شرایط حزب جهت تهيه ليست کانديداتوری برای عضويت در ارگان های منتخب کنگره: شورای مرکزی، نهاد رسيدگی به شکايت و داوری ("رشد")، کميسيون نظارت مالی و "کمک" و همچنین ارائه اطلاعات لازم از کانديداها به کنگره است. 

تبصره ۱: کميسيون برای جمع آوری اطلاعات لازم از کانديداها، پرسش نامه تهيه کرده و آن را به اطلاع  شورای مرکزی می رساند. 

تبصره۲: "کمک" مجاز به ارائه ترکیب معینی از میان کانديدا ها برای عضویت در ارگان‌های حزبی و نیز تبلیغ له یا علیه هیچ کاندیدائی نيست.

بند ۲ـ تعداد اعضای "کمک" ۵ نفر است و توسط کنگره انتخاب می شوند. 

بند ۳- "کمیسیون معرفی کاندیداها" حق مراجعه‌ مستقیم به اعضای حزب را داراست و اجرای آن را در هماهنگی با شورای مرکزی پیش خواهد برد.  

فصل ششم: گرایش و فراکسیون

ماده ۱- گرایش و فراکسیون، گروهی از اعضای حزب را دربر می‌گیرد که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل ديدگاهی، برنامه‌ای، سیاسی و یا مسائل تشکيلاتی با یکدیگر اشتراک نظر پايدار و متفاوت از اسناد مصوبه حزب در اين حوزه ها دارند. فراکسیون با پلاتفرم، نام و هویت جمعی و سازمان يافتگی تعريف می شود. گرایش فاقد اين مشخصه ها است. گرايش می تواند با تصميم حاملان آن به تشکيل فراکسيون بيانجامد. 

ماده ۲- رسمیت فراکسیون با احراز شرایط نامبرده در بند يک توسط شورای مرکزی و یا کنگره اعلام می شود. 

ماده ۳- فعالیت فراکسیون‌ علنی است و موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازین مندرج در اساسنامه است. فراکسیون بجز سازماندهی درونی خود، حق ایجاد بدنه تشکیلاتی جدا از تشکیلات حزب و دريافت حق عضويت را ندارد. در صورت نیاز، حزب بودجه ای برای فعالیت فراکسيون منظور می کند.  

ماده ۴- فراکسیون از حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برخوردار است. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای حزب می‌رسد و اعضای حزب می‌توانند در جلسات آن شرکت کنند.   

ماده ۵- فراکسیون می‌تواند از امکانات حزب برای تبلیغ نظرات خود استفاده کند. ولی مجاز به راه اندازی رسانه مستقل از حزب نيست. فراکسیون‌‌ ها در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند. 

ماده ۶- فراکسیون‌ مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیست.  

ماده ۷- چنانچه فراکسيون اساسنامه را نقض کند و تذکرات موثر نيافتد، شورای مرکزی فعالیت آن را تعليق و  تصميم گيری در مورد ادامه و يا توقف فعاليت فراکسيون را به کنگره ارجاع می دهد.    

ماده ۸- فراکسیون ها به نسبت اعضاء خود می توانند در شورای مرکزی حزب نماینده داشته باشند. 

 فصل هفتم: همه پرسی 

ماده ۱- همه ‌پرسی از اعضای حزب برای تصميم گيری در موضوع معین انجام می گیرد. نتیجه همه پرسی الزام آور است.

تبصره: انتخاب مسئولین حزبی مشمول همه‌پرسی نمی‏شوند. 

ماده ۲- با تصمیم کنگره، شورای مرکزی و یا به درخواست یک سوم اعضای حزب، همه‌پرسی به اجرا گذاشته میشود  

ماده ۳- همه پرسی تحت مسئولیت شورای مرکزی، نظارت "رشد" و توسط گروه کار سازماندهی و تشکیلات برگزار می شود. 

ماده ۴- همه پرسی با شرکت حداقل ۶۰ درصد اعضای حزب اعتبار می يابد و با احراز حداقل ۶۰ درصد آرای مثبت شرکت کنندگان به یک گزینه، بشرطی که تعداد آرای مثبت اخذ شذه کمتر ار ۴۰ درصد اعضای حزب نباشد، به نتیجه می رسد. 

ماده ۵- گزينه رای سفید در همه پرسی تعبيه و جزو آرای مشارکت کنندگان محسوب می شود. 

تبصره: آيين نامه  اجرائی همه ‌پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و تصویب می شود 

 فصل هشتم: بخش مالی

ماده ۱ـ هزینه‌های مالی «حزب چپ ایران» از طریق حق عضویت و کمک‌های مالی اعضا و دوستداران تامین می‌شود.

ماده ۲ـ شورای مرکزی موظف است گزارش مالی حساب‌رسی شده را به کنگره ارائه دهد. 

 فصل نهم : نقض اساسنامه 

ماده ۱-  در صورت نقض اساسنامه توسط عضو حزب، اقدام انضباطی صورت می گیرد. اقدامات انضباطی عبارتند از: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، تعليق عضويت به مدت معين و لغو عضويت. لغو عضویت حداکثر اقدام انضباطی است. 

ماده ۲- شکل دادن و مشارکت در سازماندهی اراده ای مغاير با مواضع حزب در بيرون از حزب، از مصادیق نقض اساسنامه است.  

ماده ۳- بر مبنای بند ۲ فصل سوم اساسنامه، تبلیغ تبعیض نژادی، ملی و قومی، جنسیتی و سنی نقض اساسنامه است. 

ماده ۴- در صورت عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون دلیل موجه، عضویت لغو می شود.  

ماده ۵-  لغو عضویت با پیش‌نهاد واحد پایه و تایید گروه کار سازماندهی و تشکیلات، موضوعیت یافته و با تصمیم‌گیری شورای مرکزی صورت عملی پیدا می‌کند. عضو اخراج شده حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. در صورت اعتراض عضو اخراج شده به حکم «رشد»، حکم قطعی توسط کنگره داده خواهد شد. 

 فصل دهم: انحلال «حزب چپ ایران»

ماده ۱- انحلال «حزب چپ ایران» با رای موافق حداقل ۷۵ درصد اعضای آن امکان‌پذیر است. 

ــــــــــــــ

این اساسنامه با ۹ فصل و ۱۱۰ بند و ۴ تبصره به تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ در کنگره بنیانگذار با ۸٢.١ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید.

تغییرات در این اساسنامه با  ۱۰ فصل  ۴۹ ماده،  ۵۷ بند و ۱۸ تبصره در کنگره دوم حزب به تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ با ۸۲.۵ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید. 

همچنین این اساسنامه با ۱۰ فصل  ۵۰ ماده،  ۶١ بند و ۱۹ تبصره در کنگره سوم  به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰٢ با ۹۶ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیوست اساسنامه

تعاريف

تعریف برخی مفاهیم به کار گرفته شده در این اساسنامه:

۱. مصوبات کنگره به تمامی تصمیم‌ها از جمله برگماری‌ها گفته می‌شوند که با رای اکثریت اعضای کنگره اخذ شده باشند.

۲. رای اکثريت عبارت است از :

الف) اکثریت مطلق، یعنی آرای بيش از پنجاه درصد 

 

ب) اکثريت نسبی، یعنی بیشترین رای در میان گزینه‌های رای‌گیری؛

ج) اکثریت موردی، در موارد خاص که در اساسنامه و آيين‌نامه کنگره تعریف شده اند،

۳. آيين نامه ها اسنادی هستند که موضوعات حوزۀ فعالیت و ضوابط کار هر ارگان حزبی را مشخص می کنند. آيين نامه ها توسط خود ارگان حزبی برپايه اساسنامه حزب، تدوین و در همان ارگان تصویب می شوند و مفاد آيين نامه ها نباید با بندهای اساسنامه در تناقض باشند.

۴. سند «راستاهای عمومی برنامه» حاوی اهداف، ارزش ها و ديدگاه های حزب همراه با خطوط کلی برنامه پیشنهادی ما برای تحول دموکراتیک و عدالت محور در کشور است.

۵. ساختار، موازین و مناسبات حزبی در واقع همان مفادی هستند که در اساسنامه حزبی مندرج بوده و روابط متقابل اعضا و ارگانها را در درون حزب نظام مند می کنند.

۶. دمکراسی نمایندگی در اساسنامه به معنی این است که ارگان های اداره کننده حزب در فاصله دو کنگره، توسط نمايندگان کنگره انتخاب می شوند. ارگان های منتخب در مقابل کنگره و اعضا پاسخگو هستند و تصميمات در ارگان های حزب با رای اکثريت اعضای آن اتخاذ می شوند.

۷. منظور از دمکراسی مشارکتی، تامین شرایط و سازوکارهای لازم برای تاثيرگذاری و مشارکت اعضا در حيات حزبی است.

۸. منظور از دمکراسی مستقیم مراجعه مستقيم به اعضای حزب در موضوع معین از طريق همه پرسی است.

۹. نهاد حزبی،  ارگانی است که یا در اساسنامه پیش بینی شده و یا توسط کنگره، شورای مرکزی و یا هيئت سیاسی اچرایی برای پیشبرد وظیفه یا وظایف معین برای مدت معین، تشکیل میشود.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید