رفتن به محتوای اصلی

نیم‌نگاه

صادق کار
مردم، خواهان پایان دادن بە اقداماتی هستند کە بە تنش دامن زدە و کشور را درگیر یک جنگ دیگر بنماید و بە رژیم امکان بیشتری برای تشدید سرکوب مخالفان و بقا بدهد. تشکیل صف های طولانی مقابل پمپ بنین ها و جهش شدید قیمت ارزهای خارجی، هیچکدام چیزهایی نیستند کە باعث خوشحالی کسی بشود. مردم خواهان صلح و آزادی هستند.
صادق کار
مضمون هر سە گفتە در این دو سخنرانی تازە، تردیدی باقی نمی گذارد کە رژیم کە نتوانستە با سرکوبهای تا کنونی مردم را سرکوب کند، راە کار بقای رژیم را در تشدید سرکوبها می داند. مهندسی انتصابات مجلس و خبرگان رهبری هم در خدمت پیشبرد این سیاست است. با این وصف هیچ کدام از این اعمال نمی تواند مردم را از میدان مبارزە بدر کند و رژیم را از نابودی نجات…
فرید اشکان
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی علی رغم تمام عربده کشی در نابودی کشور اسرائیل در طی ۴۵ ساله گذشته نه تنها منافع ملی کشور را فدای ارمانهای بی مایه ایدلوژیک خود قرار داده و در هر اقدام خود موقعیت ایران را در استانه خطرات جدی قرار داده، در مقابل این تهاجم اسرائیل امکان مقابله به مثل را نداشته و چناچه دچار چنین خطایی شود، بطور جدی خطر یک جنگ…
صادق کار
پیام مراسم های نوروزی امسال روشن است: مبارزە تا برچیدن بساط رژیم با گستردگی بیشتری ادامە پیدا خواهد کرد، دوران استفادە از حربە مذهب برای سلطە بر مردم بسر رسیدە است. برگزاری شادمانە همراە با رقص و طرب مردم در سیزدە بدر و ٢١ ماە رمضان بە روشنی حکایت ازشروع یک رنسانس فرهنگی- سیاسی بسییجگرانە دارد!
فرید اشکان
این موضع گیری نشان از جهت گیری نوینی است در دولت امریکا، علیه ادامه کشتار جمعی مردم فلسطین در نوار غزه که برای اولین بار از جانب امریکا صورت گرفته است. ما امیدواریم این اجماع جهانی برای صلح و امکان گفتگو برای آینده ملت فلسطین، زمینه های عملی را مهیا نموده که در فضای ارام سیاسی فلسطینیان و دولت اسرائیل بتوانند با حمایت بین المللی در جهت…
صادق کار
سرکوب دستمزدی از آنجا کە سیاستی پایدار است تا وقتی این رژیم بر سر کار است در سالهای آیندە هم تکرار خواهد شد. در این صورت یگانە راە موثر برای پایان دادن بە آن گسترش مبارزە توام با سازماندهی تشکلهای مستقل و همراهی و تقویت جنبش انقلابی برای بە زیر کشیدن رژیم اشرافی عدالت ستیز و مستبد است.
صادق کار
خیال نکنیم کە مسئولین رژیم چون بی خبر از این جور ملاخوری ها ی همدست هایشان هستند، انها را بە حال خود گذاشتەاند تا در کاخ های بهشت گونە شان از زندگی لذت ببرنند و بە ریش مردم سادە دل کە فریب آنها را خوردەاند، بخندند، خیر خیلی خوب خبر دارند، این یک مورد از هزاران مورد اختلاسهاست کە بە همت یاشار سلطانی برای عموم رو شدە است. امیدوار باشیم کە…
صادق کار
ولی فارغ از این مسایل، واکنش این زن نماد و دما سنج خشم فروخفتە و در حال انفجار مردم از رژیم تبهکاراست. خشم و نفرتی کە آنرا در همە جا درگفتار و رفتار مردم بە سهولت می توان دید. واکنش طغیان گونە این زن جسور در واقع نشان از بە سر رسیدن صبر مردم از رژیم و رویکردهای آن دارد. این وضعیت انفجاری را دیگر با انتخابات فرمایشی، متهم کردن مردم بە…
علی پورنقوی
از این قرار می توان گفت که اکنون قریب به اتفاق عوامل، به قیمت رنج بیکران مردم غزه، علیه دولت اسرائیل و تجاوز غزه توسط آن عمل می کنند و تداوم این وضع را برای اسرائیل ناممکن و ناممکن تر. پس گزافه نیست اگر نیروهای سیاسی فلسطین را مخاطب مقدم لحظه برای پایان دادن به این رنج بدانیم.
صادق کار
دەها واکنش دیگر نیز بە صور مختلف از جانب راندە شدگان جدید از قدرت انجام گرفت کە تازە آغاز کار است و سرکوب آنها هزینە های سنگینی برای رژیم خواهد داشت. همچنین پیروزی مردم همراە با پیامدهای آن فصل تازەای را برای اپزوسیون ضد رژیم کە خواهان براندازی رژیم هستند می گشاید کە در صورت استفادە هوشمندانە از آن روند براندازی را تسهیل و کم هزینە تر…
علی پورنقوی
مهمترین هدفی که نتانیاهو در تجاوز به غزه و کشتار ده ها هزار نفری اش از مردم این باریکه بارها اعلام کرده، نابودی حماس است و او برای نیل به این هدف می خواهد به رفح نیز حمله کند و این شهر را نیز به اشغال درآورد. منطق "بکری" است: مذاکره محکم با طرفی که می خواهی آن را نابود کنی. 
صادق کار
این لیست نە تنها پژواک «صدای ملت» نیست، بلکە تلاش عبثی است، برای منحرف کردن مردم وبرای خفە کردن صدای تحریم ملت، عین صدای حکومت، برای کمک بە حفظ رژیم و انداختن پارازیت روی فریاد بلند مردمی است است کە دیربازی است عزم خود را برای بە زیر کشیدن رژیم از اریکە قدرت جزم کردە و همچنان بە رغم سرکوبهای فاشیستی و کشتار زنان و مردان جوان و سلحشور…
سیامک سلطانی
جنگ در آودیوکا یکی از خونین ترین صفحات این جنگ را ورق زد. میزان کشته و زخمی شدگان از هر دو سو بسیار بالا بود، بگونه‌ای که یکی از بلوگرهای جنگی دُنباس که از ۲۰۱۴ در صحنه های جنگ در این منطقه حضور داشت و بسیار کشته و زخمی دیده بود، پریروز در خانه خودش اقدام به خود کشی کرد و قبل از مرگ پیامی صوتی و تصویری در صفحه تلگرامی خود گذاشت که نشان…
علی پورنقوی
این چرخش را باید نشانه‌ای از پیروزی افکار عمومی نیز تلقی کرد. در خلال ماه های گذشته که کشتار غزه جریان داشته، شاهد فاصلۀ فزایندۀ بین افکار عمومی و موضع دولت‌ها در بسیاری از کشورها، خاصه کشورهای غربی بوده ایم. به عنوان آخرین نمونه، بریتانیا در رأی‌گیری دیروز در شورای امنیت از وتوی قطعنامۀ پیشنهادی الجزایر خودداری کرد.
صادق کار
امروز اما با گذشت ٤٥ سال از انقلابی کە کار، مسکن، آزادی، یکی از محبوبترین شعارهای آن انقلاب  و برآمدە از نیاز و خواستهای محرومان شرکت کنندە در انقلاب بود، هنوز هیچ یک از آنها نە تنها برآوردە نشدە، بلکە بدتر از بهمن ٥٧ شدەاند.
مهدی ابراهیم زاده
شاید این موضع گیری جو بایدن در این لحظه مشخص قابل درک باشد، چرا که او از یک سو تحت فشار افکار عمومی آمریکا و بویژه شخصیت ها و جناح های تندرو جمهوری خواه درون آمریکا قرار دارد و از سوی دیگر اعلام کرده که خواهان کنترل تشنج در منطقه و حتی کاهش ابعاد آن است، به همین دلیل او از وارد شدن به یک جنگ تمام عیار در منطقه اجتناب میکند.
صادق کار
این پدیدە البتە مختص نروژ ثروتمند نیست، در همە ی کشورها وضع بهمین گونە وبلکە   در ایران و کشورهای در حال توسعە و توسعە نایافتە بدتر و بلکە فاجعە است. با وجود این سلطە و قدرت و وجود بهشت های مالیاتی نمی شود انتظار داشت کە جنگ و خشونت و فقر و بیچارگی در جهان رخت بر بندد و جای خود را بە رفاە، آزادی ، صلح و برابری بدهد.

با…
صادق کار
فراموش نباید کرد گستردگی اعتراضات همزمان ایرانی های ساکن در کشورهای خارجی در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراض بە سرکوب و اعدام فعالین جنبش و حمایت های جهانی از آن باعث متوقف کردن موقت اعدامها و لغو تعدادی از احکام اعدام ها شد. حالا نیز راە کار گسترش اعتراضات خیابانی متحدانە در داخل و خارج از کشور و کوشش برای جلب حمایت نهادهای…
صادق کار
دوتن از مسئولین قضایی صحبت از کشف و خنثی نمودن ٦٤ بمب و چندین عملیات انتحاری در قبل از واقعە خبر می دهند، اما ادعای آنان توسط بعضی از مسئولین امنیتی تکذیب می شود!عدەای از مقامات آنرا کار داعش اعلام و عدەای دیگر کە مدعی بودند داعش را سرکوب کردەاند، اسرائیل و امریکا را عامل معرفی می کنند. با این حال همگی در اینکە باید انتقام آن را از…
صادق کار
رژیم تصمیم خودش را گرفتە و در حال عملی کردن آن است. باید دست بە دست هم داد و حداقل برای نجات جان انسانهای بیشتر از اعدام اقدامات موثر مشترکی را سازمان داد. این نخستین قدم عاجلی است کە همە ی جریانات و انسان هایی کە زندگی، آزادی و جان انسانها و حقوق بشر براستی برایشان ارزش و اهمیت دارد باید بردارند.
سیامک سلطانی
فرض را بر این بگذاریم که اسرائیل اسرای فلسطینی را "نه اسیر جنگی" بلکه تروریست می داند. آیا برای این انسانهای در زنجیر دادگاهی بر گزار شد و این دادگاه رأی به تروریست بودن آنها داد؟ حتی اگر از جانب دادگاهی معتبر و بی طرف، تروریست هم اعلام شوند، پس حقوق بشری هایی که دائم در دیدن نقض حقوق بشر در این و آن گوشه جهان در حال رصد کردن…
بهمن رودی
قصابانی که کباب قناری بر آتش سوسن و یاس می‌خواهند، قادر نیستند به راز حنجره‌ی ترانه‌خوان یک ملت پی ببرند ، حتی زمانی که بر خاکسترش پای می‌کوبند و می‌رقصند و می‌خوانند .
علی پورنقوی
چه روز شیرینی است امروز! روزی که جایزۀ نوبل برای صلح به نرگس محمدی اهدا می شود و او در سخنرانی اش تقریباً جز از حقوق بشر نمی گوید. نوید می دهد و توأماً هشدار که "به نظر می‌رسد در دنیای جهانی شده، یا حقوق بشر جهانی خواهد شد، یا پیامدهای نقض حقوق بشر"، و پیمان می بندد که "به سهم خود در کنار تلاشگران و مدافعان حقوق بشر برای…
سیامک سلطانی
حرکت دیروز مادران سربازان اکرایینی در کیف که در مسیری طولانی با پلاکارد هایی در دست که همگی خواهان بازگشت فرزندانشان و پایان دادن به اعزام فرزندانشان به مرگ حتمی! بودند، نخستین حرکت از جانب پدران و مادرانی است که روزانه شاهد شکار فرزندانشان در کوچه و خیابانهای اکرائین توسط مأموران زلنسکی، جهت اعزام به جبهه ها هستند! در مارس ۲۰۲۲ که توافق…
علی پورنقوی
این که مؤسسۀ نور چیست و متعلق به کیست و چرا ۴۱ میلیارد "ناترازی" به بار آورده است و عواقب انتقال این بدهی به بانک ملی چه خواهند بود، در بافتار جمهوری اسلامی که فساد و رشوه و رانت حقایق روزمره در آن اند، دارای اهمیت خاصی نیستند. در کنه خود، باز با پرونده ای از فساد مواجه ایم به حجم پولی حدوداً یک میلیارد دلار.
صادق کار
خبر بازداشت دوبارە توماج صالحی دو هفتە بعد از آزادی اش با سپردن وثیقە در شهر بابل ساعاتی بعد از اعلام آن با ابراز انزجار بسیاری در رسانە های مجازی روبرو شد و هر دم کە از انتشار خبر می گذرد عدە بیشتری نسبت بە دستگیری سرزدە و توام با خشونت توماج صالحی اعلام انزجار نمودە و آنرا محکوم میکنند و خواهان آزادی او می شوند.
مجید سیادت
تا کنون سه «خط قرمز» ناتانیاهو شکسته شده‌اند. اول، ناتانیاهو گفته بود که با حماس مذاکره / معامله نمی‌کند. این خط قرمز شکسته شد. دوم ، ناتانیاهو گفته بود که با حماس به مبادله ی اسرا (و گروگان‌ها )نمی‌پردازد. این خط هم شکسته شد. سوم، ناتانیاهو گفته بود که هیچ توقفی در جنگ نخواهد بود. این توقف چند روزه نشان می‌دهد که این خط قرمز هم شکسته…
علی پورنقوی
تکذیب توافق توسط نتانیاهو دلیل روشنی دارد: محافل راست افراطی در جامعه و دولت اسرائیل و خود نتانیاهو حماس را اساساً طرفی برای مذاکره نمی دانسته و بر این نظر بوده اند که حماس باید نابود شود. آشکار است که اکنون این محافل در برابر فشاری که در جامعۀ اسرائیل و نیز از چهارسوی دنیا برای قطع بمبارانهای غزه به دولت اسرائیل وارد می آید، عقب نشسته…
علی پورنقوی
گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن از آن، رشتۀ محکم تقریباً تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و خاصه شخص خامنه ای، است. دیپلماسی را کلاً نمایش ترکیبی از راسخیت و انعطاف در موضوع معین توصیف کرده اند. گاه راسخیت برای مصرف داخلی است و انعطاف برای مصرف خارجی و گاه بالعکس.
علی پورنقوی
اهمیت دیدار خامنه ای و السودانی در این لحظه از دیدار نهفته است که، به گزارش سایت شخص خامنه ای، "رهبر انقلاب اسلامی لزوم تلاش همه جانبه برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی به منظور توقف بمباران‌ها در غزه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: جمهوری اسلامی ایران و عراق با هماهنگی یکدیگر می‌توانند در این زمینه نقش آفرین و…
بهمن رودی
حکومت با بحران های بسیار بزرگی مواجه است که هر کدامش به تنهایی برای به مخاطره انداختن جدی حیاتش، کافی است. نه در خزانه ی غیبش برای لشکر کشی پولی مانده است، و نه اساسا لشکری که به میدان جنگ بفرستد! وقتی "دیکتاتور بزرگ" با چشمان باز و به روشنی پایان راهش را می بیند ، اندک عقل سلیم که نه! غریزه ی تنازع بقا به او حکم می کند که با…
سیامک سلطانی
سیاست بی بازگشت ساختن "دستیابی به سرزمین بیشتر" که درگذشته با شهرک سازی ها به پیش برده می شد و با چاشنی ایجاد هراس از دشمن کشور ، چه از همسایگان و چه فراتر از مرزهای این کشور، در میان شهروندان اسرائیل همراه بود، پس از حمله مرگبار حماس در هفتم اکتبر، این بار با «نسل کشی» آشکار و سکوت تأیید آمیز درون خود اسرائیل در قبال این نسل…
علی پورنقوی
اگر این دولت‌ها در بدو امر به حمایت تام از اسرائیل برخاستند، در اثر اعتراضات گسترده شهروندانشان، اینک اسرائیل را به "واکنش متوازن" فرامی خوانند. این تغییر، بلافاصله با کوشش برای روشنی بخشیدن به مفهوم گنگ "واکنش متوازن" و این پرسش که آیا واکنش تا کنونی اسرائیل متوازن بوده، همراه شده است.در توازن کنونی جای امیدی به…
مجید سیادت
سوخت موجود در غزه رو به اتمام است و اسرائیل اجازه ی ورود سوخت را نداده است. ۱۰۶۰۰۰ گالن سوخت (تقریبا برابر با دو روز و نیم ) در مرز غزه (داخل مصر) هستند ولی اجازه ی ورود ندارند. تمامی بیمارستانها نگران سوخت موجودشان هستند. نصف بیمارستانهای غزه بخاطر تمام شدن سوخت از کار افتاده اند. این خطر وجود دارد که بیماران بیمارستانها و مخصوصا کودکان…
سیامک سلطانی
از دو حال خارج نیست: یا رسانه های اسرائیل تحت شدیدترین سانسور در انتقال اخبار روزانه بمباران غزه قراردارند، که این بعید است؛ میدان دادن به فضای انتقام کشی و تطهیر کشتار که در همان ساعات نخست پس از حمله حماس به مردم بی‌دفاع در شهرک‌های نوار مرزی غزه با اسرائیل، در سخنان سرشار از جنایت و کشتار نتانیاهو و ژنرال های همپالگی او از ارتش به…