رفتن به محتوای اصلی

بازداشت رهبران کارگری را محکوم و از اعتصاب و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت می کنیم!

بازداشت رهبران کارگری را محکوم و از اعتصاب و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت می کنیم!

 

بازداشت رهبران کارگری را محکوم

و از اعتصاب و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت می کنیم!

 

منابع خبری کارگری در روز یکشنبە ٢٧ آبان خبر بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آرمند، دو تن از رهبران کارگران هفت تپە توسط نیروهای امنیتی را تائید کردەاند. همچنین از سرنوشت ١٢ تن دیگر از اعضای شورای کارگری کە جهت اعتراض بە بازداشت بخشی و آرمند بە مرکز نیروهای امنیتی مراجعە نمودەاند هنوز خبری در دست نیست و بیم آن می‌رود کە آنها نیز بازداشت شدە باشند. گزارشات تازە خبر از بازداشت ١٢ تا ١٤ نفر از کارگران دارند و گویا یک خبرنگار زن نیز بازداشت شدە است.

بازداشت رهبران شورای هفت تپە و سازمانگران اعتصاب دو هفتەای اخیر البتە چندان دور از انتظار نبود و مقدمات آن با استقرار یگان ویژە در شهر شوش و اطراف شرکت و اشغال دروازە‌های ورودی توسط نیروهای امنیتی در روز پیش فراهم شدە بود. مسئولین دولتی کە در ابتدا می‌کوشیدند با بی‌اعتنایی بە خواستە‌های کارگران آنها را از ادامە اعتصاب‌شان ناامید و مایوس کنند، بواسطە بازتاب و حمایت‌های وسیع مردمی کە از اعتصاب شد و نگرانی از پیامدهای بسیج‌گرانە اعتصاب و تبدیل اعتصاب بە یک جنبش همگانی و وسیع، از یک سو بخشی از مطالبات کارگران را پذیرفتند و از سوی دیگر فرمان دستگیری رهبران اعتصاب و استقرار نیروهای سرکوبگر در محل را دادند.

رویکرد مقامات دولتی نشان می‌دهد کە آنها بە رغم حمایت‌های گستردە مردمی و همبستگی قوی کارگران و درایت و پایمردی رهبران کارگری و آمادگی کارگران برای ادامە اعتصاب تا رسیدن بە خواستە‌هایشان، حاضر بە کنار آمدن با کارگران و دست کشیدن از اعمال ضدکارگری‌شان نیستند.

شب گذشتە در همان حال کە تدارک بازداشت رهبران اعتصاب شروع شدە بود، وزیر صنعت و معدن پس از دو هفتە سکوت و بی‌اعتنایی ظاهری بە این اعتصاب بە صحنە آمد و قول پرداخت ٤ ماە حقوق معوقە را داد. وی ولی با استناد بە اصل ٤٤ قانون اساسی بازگرداندن کارخانە بە بخش دولتی را کە یکی از خواستە‌های کارگران بود رد کرد. اصل ٤٤ قانون اساسی اندکی بعد از رهبر شدن خامنەای بە بهانە رفع موانع خصوصی‌سازی واحدهای تحت مالکیت دولت دگرگون شد. اما اندکی بعد مشخص شد کە هدف اصلی آن فراهم کردن تاراج منابع عمومی توسط نهادها و افراد حکومتی بودە است.

بازداشت اعضای شورای کارگران هفت تپە در حالی صورت گرفت کە افراد بازداشت شدە مرتکب هیچ خلافی نشدە و این اعتصاب نیز علیرغم حضور تحریک‌آمیز نیروهای ویژە امنیتی در محل بە شکل کاملا مسالمت‌آمیز در حال انجام بود و آقای بخشی یکی از رهبران کارگران هفت تپە روز گذشتە در جمع کارگران و در حضور نیروی‌های ویژە امنیتی کە برای ایجاد رعب و درهم شکستن اعتصاب کارگران گسیل شدە بودند بر رعایت نظم و آرامش توسط کارگران تاکید نمودە بود.

 گذشتە از اینها اعتصاب و داشتن تشکل هر دو جزو حقوق حقە و اولیە کارگران هستند و برخورد امنیتی با آن خود خلاف حقوق شهروندی، سندیکایی و سیاسی کارگران است. کارگران پس از آن مبادرت بە اعتصاب نمودەاند کە حقوق بدیهی‌شان پیشتر و بە کرات توسط دولت و کارفرمایان پایمال و تلاش‌های متعددشان از طریق مذاکرە و شکایت بە مراجع مختلف نتیجەای جز اخراج و بازداشت رهبران و نمایندگان‌شان نداشتە است.

دلیل اصلی اعتصاب دو هفتەای هفت تپە پرداخت نشدن دستمزد طی ٤ ماە گذشتە است و اگر کارگران بازگرداندن این واحد بزرگ صنعتی بە بخش عمومی را بر مطالبات صنفی‌شان افزودەاند، بە دلیل آن است کە این کارخانە از طریق رانت دولتی و قیمت ناچیز بە یکی از نزدیکان حکومتی واگذار گردیدە است و مالک جدید کە هم‌اکنون بنا بە گفتە سخنگوی قوە قضایی ظاهرا فراری است، حاضر بە رعایت حقوق اولیە هزاران کارگر شاغل در این واحد صنعتی نبودە است. با این حال مسئولین دولتی و قضایی و امنیتی بجای اینکە کارفرما را بخاطر رفتار خلاف قانون‌اش تحت پیگرد قرار دهند، بە سیاق معمول در جمهوری اسلامی  کارگران را بە دلیل طلب دستمزد‌شان تحت پیگرد قرار می‌دهند!

جناب وزیر در حالی با پس گرفتن مالکیت از صاحب این مجتمع مخالفت می‌کند کە مالک کارخانە بە دلیل تخلفات متعدد کلان مالی فراری است و این کارخانە را با رانت و رشوە از آن خود نمودە است. براستی اگر وزیر صنایع اینهمە تابع قانون است چرا وقتی اموال عمومی با زدوبند و رشوە بە افراد و نهادهای حکومتی با قیمتی ناچیز واگذار می‌شود، یا هنگامی کە قوانین موجود کار توسط کارفرما بە خشن‌ترین شکل تا حد گرسنە نگاە داشتن خانوادەهای کارگری لگدمال می‌گردد، و آنگاە کە رهبران کارگری بازداشت می‌شوند، نامی از قانون بە میان نمی‌کشد؟ دفاع وزیر صنعت و معدن و قوە قضایی و سایر نهادهای حکومتی از مالکان و سرمایە‌داران رانتی و فاسد و مخالفت‌شان با حق و حقوق کارگران و سرکوب رهبران کارگری موجب تعجب نمی‌شود. همە آنها در غارت و تاراج اموال عمومی دخیل و شریک هستند و بە تبع آن خواستار حفظ وضع موجود و درهم شکستن هرگونە حرکت حق‌خواهانەای هستند کە موقعیت و منافع نامشروع‌شان را بە هر شکل بە مخاطرە بیندازد. با این همە جامعە بخصوص زحمتکشان از این وضعیت بە تنگ آمدە و  روز بە روز بیشتر و متحدانە‌تر بە مبارزە حق‌خواهانە علیە حاکمیت فاسد و نالایق روی می‌آورند. حمایت وسیع و کم‌سابقە و نویدبخش کارگران و سایر اقشار اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپە کە با وجود بازداشت رهبران اعتصاب همچنان ادامە دارد، سبب وحشت و نگرانی و خشم حکومت گردیدە است و این خود بە تنهایی یکی از دست‌آوردهای بزرگ این اعتصاب است. این حمایت‌ها اینک بایستی ادامە پیدا کنند و خواست آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی را آماج قرار دهند. بازداشت رهبران تشکل‌های مستقل و توانمند البتە یک ضایعە برای کارگران است. با این وصف این بازداشت‌ها تا کنون خللی در ارادە کارگران برای ادامە مبارزە علیە بی‌عدالتی و ستمگری حکومت و سرمایە‌داران بوجود نیاوردە و نتوانستە است مانع گسترش اعتصاب و اعتراضات عدالت‌خواهانە کارگران و زحمتکشان شود. با بازداشت و اخراج هر فعالی چند فعال دیگر کە هزاران نفرشان در جریان اعتصابات و مبارزات متعدد سال‌های گذشتە رشد کردە و پرورش یافتەاند، جای وی را می‌گیرند. کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی و با تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری و جلب حمایت‌های سایر گروە‌های اجتماعی یقینا بە خواست‌های حق‌طلبانە‌شان خواهند رسید. تجربە اعتصاب دو هفتەای کارگران هفت تپە نشان داد کە مردم از حقانیت مطالبات کارگران و اعتصابات کارگری حمایت و مخالف رفتار دولت و کارفرمایان با کارگران هستند .

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپە را برحق می‌داند و از آن و تداوم مبارزە کارگران تا رسیدن بە حق و حقوشان حمایت می‌کند. ما پایمال‌سازی حقوق کارگران هفت تپە توسط کارفرما و بازداشت رهبران این اعتصاب را کە بە فرمان مسئولین حکومتی صورت گرفتە است محکوم و از همە تلاش‌هایی کە برای آزادی فوری و بازگشت بە کار اعضای شورای کارگران هفت تپە و دیگر افراد زندانی بە عمل می‌آید حمایت می‌کنیم. مسئولیت حفظ جان و سلامت این افراد در زندان بر عهدە مسئولین دولتی است. خواست ما آزادی همە بازداشت شدگان، مجازات کارفرمای خاطی و بازگرداندن کارخانە بە مالکیت بخش دولتی، رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران و سپردن حل اختلافات کارگری و کارفرمایی بە سندیکاهای کارگری و کارفرمایی مطابق مقاولە‌نامە‌های سازمان بین‌المللی کار است.

 

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٢٧ آبان ٩٧

 

اطلاعیه ی سندیکای  شرکت واحد

ساعتی بعد از بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آرمند نمایندگان کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار اطلاعیه ای این بازداشت‌ها را محکوم و از نمایندگان نیشکر هفت تپه حمایت کرد. در این اطلاعیه آمده است:

امروز در ادامه اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خیابان‌های شهر شوش و در مقابل فرمانداری نیروی انتظامی در فرصتی مناسب دو تن از نمایندگان کارگران آقایان اسماعیل بخشی و محسن آرمند و یک خانم خبرنگار را بازداشت کرد. امروز چهاردهمین روز اعتصار کارگران بود و برای ششمین روز متوالی اعتراض‌شان را در خیابان‌های شهر شوش و در مقابل فرمانداری برگزار می‌کردند.

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت خود را از بازداشت‌شدگان اعلام می‌کند و خواهان آزادی فوری آنان می‌باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

ادامه‌ی اعتراضات کارگران فولاد اهواز

همزمان در اهواز نیز اعتراض کارگران فولاد در برابر استانداری ادامه یافته است. کارگران در شعارهای خود فرماندار و استاندار خوزستان را همدست مافیا معرفی می‌کردند. از جمله شعارها «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «اعلام همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه» از جمله شعارهای برجسته‌ی تظاهرات امروز در اهواز بود. «فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد» و «نیشکر هفت تپه ما هستیم ما هستیم کنار هم می‌ایستیم» شعارهای کارگران در این زمینه بود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید