رفتن به محتوای اصلی

خطر جان اسماعیل بخشی، سپیدە قلیان و علی نجاتی را تهدید می کند!

خطر جان اسماعیل بخشی، سپیدە قلیان و علی نجاتی را تهدید می کند!

طبق اخبار منتشرە از سوی منابع خبری کارگری، بە دنبال پخش برنامە اعتراف گیری توطئە گرانە و هدفمندی کە شب گذشتە از تلویزیون حکومت علیە رهبران تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری پخش شد، بار دیگر مأموران و شکنجە گران با یورش وحشیانە بە خانە های خانم سپیدە قلیان و آقای اسماعیل بخشی آن‌ها را بدون ذکر دلیل و داشتن حکم، بازداشت و با خود بە زندان بردند!

همچنین پارەای اخبار تائید نشدە حاکی از یورش بە خانەهای شمار دیگری از فعالین و رهبران سندیکاهای کارگری دارند. همان‌طور کە پیش‌بینی می‌شد و نسبت بە آن هشدار دادە شدەبود نمایش فیلم امنیتی شب گذشتە مقدمە چینی برای تشدید سرکوب و دور تازەای از بگیروببندها بودە است کە از امروز صبح توسط سازمان اطلاعات کلید خوردە است. این عملیات انتقام‌جویانە کە از حمایت همە جناح‌های حکومت برخوردار است، بە نظر می‌رسد بازداشت عدە زیادی از فعالین کارگری و مدنی و وکلایشان را هدف قراردادە است. ما ضمن ابراز نگرانی شدید از خطراتی کە جان آقای بخشی، خانم قلیان و علی نجاتی را در زندان تهدید می‌کند نسبت بە رفتار زندانبانان هشدار و مقامات قضایی و دولتی را کە با انکار شکنجە و همدستی با شکنجە گران و دستور این بازداشت‌ها آن‌ها را دوبارە در اختیار شکنجە گران قراردادەاند، مسئول عواقب این بازداشت‌ها می‌دانیم.

ما خواستار آزادی بدون قید و شرط و بلادرنگ آقای بخشی، خانم قلیان،علی نجاتی و سایر کارگران و معلمان در بند و توقف شکنجە و بازداشت‌ها و رعایت اکید حقوق سندیکایی و انسانی کارگران هستیم. ما همچنین از همە هم‌وطنان عزیز و نهادهای مدافع عدالت و حقوق بشر، در داخل و خارج کشور تقاضا می‌کنیم کە بە هر وسیلە کە می‌توانند این بازداشت‌ها را کە حتی خلاف قوانین موجود هستند محکوم و برای آزادی زندانیان تلاش و از خانوادە های بازداشت‌شدگان حمایت کنند.

ادامە افشاگری افرادی کە در زندان‌ها شکنجە شدەاند و پس از افشای شکنجە توسط اسماعیل بخشی شتاب گرفت و موجب سراسیمگی شکنجە گران شد، لازم است به‌عنوان یکی از شیوە های اعتراض نسبت بە این بازداشت‌ها و علیە انکار شکنجە توسط عامران و عاملان آن ادمە پیدا کند و ماهیت اعتراف گیری زیر شکنجە هرچە بیشتر افشا و کارگردانان شوهای امنیتی تلویزیونی را رسواتر کند!

زندە باد همبستگی!

زندە باد آزادی و عدالت اجتماعی!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

٣٠ دی ٩٧

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید