رفتن به محتوای اصلی

جنایتی تازه ازسوی رژیم ولزوم محاکمه عاملان آن!

جنایتی تازه ازسوی رژیم ولزوم محاکمه عاملان آن!

سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی

جنایتی تازه ازسوی رژیم ولزوم محاکمه عاملان آن!

کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی درجریان سقوط آن به تاریخ چهارشنبه 17 دی ماه،آنهم تنهاچند دقیقه پس ازپروازدرآسمان تهران، ملت ایران وافکارعمومی جهانیان را باشوکی سنگین مواجه ساخته است.همگان دراندوهی عمیق فرورفته اند.درتمامی سه روزپس ازاین فاجعه،به موازات انتشاراسامی وتصویرها وفیلم های ویدئوئی جان باختگان این فاجعه وشرح زندگی وتحصیلات عالی این عزیزان درشکلی وسیع،همه جهانیان شاهد راه افتادن کارزاری روانی واحمقانه از سوی مقامات حکومت دینی ایران برای فرارازمسئولیت وانحراف اذهان بسوئی دیگربودند.ولی فقیه وگماشتگانش درسپاه پاسداراران به همراه حسن روحانی وسخنگویانش، همگی بی شرمانه ازسقوط هواپیما به دلیل نقص فنی سخن گفتند.اینان باوجودآگاهی ازاصل واقعه،مردمان رااحمق فرض کردندوآشکارادروغ گفتند!مقامات رژیم وکارگزارانش درداخل وخارج انواع واقسام اتهامات رانثارنیروها وجریانات مخالف کردند.سخنگویان حسن روحانی بی شرمانه تاحد هشداربه ایرانی های گرداننده رسانه های فارسی زبان خارج مبنی برنیفتادن دردام جنگ روانی قدرت های خارجی پیش رفتند!اما سه روز بعد ازاین واقعه دردناک،تحت فشارسنگین افکارعمومی جهانی،قدرت های بین المللی ورسانه های اپوزیسیون،مقامات رژیم به ناگزیرمجبوربه پذیرش مسئولیت حکومت فقها وبازوی نظامی آن سپاه پاسداران درسقوط هواپیما وگرفتن جان تمامی سرنشینان آن شدند.بدین ترتیب آنان علاوه بررسوائی بخاطر تلاش سه روزه برای کتمان حقایق ودروغ گوئی،به اقدام جنایت کارانه سپاه پاسداران نظام اعتراف کردند.زیرفشارمعلوم شد که جنایتی جدید به جنایت های قبلی رژیم،آن هم درزیر چشم 84 میلیون ایرانی وهمه جهانیان،افزوده شده است.جنایتی که باید مقامات رژیم پاسخگوبوده وتوسط نهادهای ذیصلاح بین المللی به محاکمه کشیده شوند.دراعتراض به همین وضعییت وتالانگری های نظام تحت رهبری علی خامنه ای است که ازامروزموج تازه ای ازاعتراضات درتهران ویک رشته شهرستان ها آغازگشته وبرغم سرکوب توسط مزدوران رژیم روبه گسترش ورادیکالیزاسیون دارد.

این واقعه دردناک ونحوه مدیریت آن یکباردیگرنشان داد که بواقع مشتی نالایق و فاسد و لاف زن درشبکه ای مافیائی به رهبری ولی فقیه سکان قدرت درایران رابدست گرفته اند و  کشور و میلیون ها مردم این سرزمین کهنسال را باسرعتی سرسام آور در مسیری قهقرائی سوق داده وبه نابودی می کشانند. اینان که از هرگونه عرق ملی ووطن پرستی تهی می باشند وبرای جان اکثریت عظیمی ازشهروندان این مملکت پشیزی ارزش قائل نیستند دربرابرتصمیمات واقدامات خانه خراب کن خوداساسا به ملت پاسخگونبوده ونمی باشند.اینان تنهادربرابرزوراست که راه تسلیم پیشه می گیرند. درهمین دوماهه اخیر چه سوء مدیریت ها و چه ندانم کاری ها و دزدی ها ودروغ گوئی هائی راجلو چشم همگان پیش برده اند!بهای بنزین را یکباره سه برابرکردند وبلافاصله همه سران مملکت، از روسای به اصطلاح سه قوه تاولی فقیه، ازمسئولیت شانه خالی کردند! میلیون ها مردمی که درنتیجه چهل سال حکومت اسلامی به فقر و فاقه ونداری ومحرومیت ازابتدائی ترین حقوق شهروندی دچارشده اند وفریاد اعتراض برمی دارند را اشرار و خس وخاشاک خطاب کردند! جنبش سراسری مردم وفرودستان درآبان ماه را از زمین وهوابه خاک وخون می کشند و همراه با تهدید خانوادهای کشته شدگان ودستگیر شدگان، کشتارهارابه گردن اشرار و نیروهای خارجی می اندازند! جنایتکاران حاکم با گذشت نزدیک به دوماه ازخیزش آبان ماه حتی آمارکشته شدگان وزخمی ها وبازداشت شدگان را تاکنون اعلام نکرده اندوه! زهی بی شرمی! پرواضح است که باتداوم این حکومت و این نظام،همچون تا حال حاضر، بحران پشت بحران،پس رفت پشت پس رفت وسرکوب پشت سرکوب راشاهد خواهیم بود. عوامفریبی و ریاکاری ودنائت مقامات رژیم و در راس آنان ولی فقیه و دیگرگماشتگانش درنهادهای مختلف نظام حد و مرزی نمی شناسد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، ضمن پاس داشتن خاطره جان باختگان خیزش آبان ماه امسال ودی ماه 96 وجنبش سال88 ودیگرقربانیان این نظام قرون وسطائی درتمامی چهل سال سیطره اش،به سهم خویش ودرمحدوده امکاناتش در جهت رساترکردن فریادحق طلبانه مردم رنجدیده ایران وبازتاب دادن مطالبات آنان می کوشد. ما نیزبرآنیم راه نجات مردم ما نه ازطریق مماشات با این رژِیم واین نظام بلکه ازطریق برکناری آن باتکیه برمردم ایران ومبارزات روبه گسترش موجودوجایگزینی سیستم قرون وسطائی حاکم با نظامی مدرن،دموکراتیک،مبتنی برتفکیک دین ودولت،براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر،با ساختارسیاسی جمهوری که همه مقامات ومسئولیت های آن گردشی وانتخابی باشند،می گذرد.

با احترام به خاطره همه قربانیان راه دموکراسی وآزادی وحقوق بشر درایران وبادرود به زندانیان سیاسی

انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

شنبه21 دی ماه 1398 برابربا 11ژانویه 2020

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید