رفتن به محتوای اصلی

با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر

با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر
فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه

فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه

با اتحاد و همبستگی بە سوی برگزاری روز جهانی کارگر

اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز جهانی کارگر بزودی فرا می رسد. روز کارگر روز ما، روز تجلی اتحاد و همبستگی کارگران، در هر کشور و در سراسر جهان است .ما کارگان و مزدبگیران امسال بیش از پیش بە اتحاد و همبستگی نیازمندیم. در هر کجا کە هستیم بکوشیم با سازماندهی مراسم ویژە روز کارگر و شرکت هرچە وسیعتر در آن مطالبات خودمان را طرح کنیم و فریاد اعتراض مان را علیە بیدادگران و استثمارگران و مستبدین حاکم کە حقوق و دستاوردهای مبارزاتی ما را با زور و سرکوب پایمال نمودە و ما را دچار فقر و فلاکت تحمل ناپذیر نمودەاند، فریاد بزنیم .بیایید با فشردە نمودن صفوف خود و تحکیم اتحاد و همبستگی مان علیە بیداگری های تحمیلی حاکمان ستمگر، برای رسیدن بە مطالبات مان و احیای حقوق بە تاراج بردە شدە مان با هم پیمان ببندیم. هر آن حقوق و دستاوردی کە ما در گذشتە داشتیم - و اکثر آنها را حکومت و سرمایەداران از ما گرفتند - نتیجە همبستگی و اتحاد و مبارزات سازمانیافتە و فداکارانە خواهران و برادران چند نسل جنبش کارگری بود کە با تحمل هزینەهای گزاف و بە بهای قربانی شدن جان های شیفتە بسیاری از رفقای ما حاصل شدە بود

طبقە کارگر از آغاز تا کنون در هیچ جای جهان قبل از اینکە همبستە و متحد شود و خود را در سازمانهای کارگری سازمان دهد، نتوانستە است حقوق، معیشت و شرایط کار و زندگی خود را بهبود بخشد در کشور ما نیز بە همین گونە بودە است. در تجربە ثابت شدە کە حفظ دستاوردهای جنبش های کارگری و ارتقاء آنها در هیچ جای جهان بدون ادامە مبارزات سازمانیافتە امکان پذیر نیست. هم از این رو است کە رهبران خردمند جنبش های کارگری هموارە بر اهمیت اولای اتحاد، همبستگی و سازمانیابی طبقە کارگر در سطوح ملی و بین المللی تاکید ورزیدەاند.

اینک قریب ٥٠ سال است که سلطە نئولیبرالیسم اقتصادی در جهان حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران را نشانە رفتە است. در کشور ما نیز وضع همین است. کارگران برای پس راندن این تهاجم لجام گسیختە صاحبان سرمایە و دولتهای مجری نئولیبرالیسم اقتصادی بیش از پیش بە همبستگی و اتحاد در سطح ملی و بین المللی نیاز دارند

حمایتهای گستردە اتحادیە های کارگری جهان از حقوق سندیکایی و فعالان سندیکایی تحت پیگرد در ایران طی دهە های گذشتە کە همچنان ادامە دارند جلوەای بارز و ارزشمند از همبستگی جنبش جهانی کارگر و درک ضرورت و اهمیت آن است. ما هم سعی کنیم این همبستگی را در کشور خودمان بسازیم.

 

رفقا و دوستان کارگر و زحمتکش!

شما سالی سخت، بە مراتب بدتر از پیش را از سر گذراندید. تعرض لجام گسیختە سرمایە داران و دولت پیرو سیاستهای نئولیبرالیستی روحانی بە حقوق سندیکایی و معیشت شما اعم از شاغل و بازنشستە تشدید شد. دستمزدها و حقوق های بازنشستگی زیر خط فقر و سە مرتبە کمتر از سبد هزینە خانوار امسال نیز منجمد شدند. ارزش همین دستمزدهای ناچیز شما در اثر سقوط ارزش پول ملی نصف شد. مدت قراردادهای اسارتبار موقت را، باز هم برای فشار بە شما و ندادن بخشی از حقوق تان،کوتاهتر کردند. امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی شما بیش از پیش از شما سلب شد. پیگرد فعالین حقوق شما تشدید و اخراج کارگران افزایش یافت، و حداقل یک میلیون نفر از شما شغلتان را در اثر کرونا از دست دادید و بیشترتان از دریافت حقوق بیکاری محروم ماندید و تاخیر در پرداخت طلب دستمزدی شما بیش از پیش شد.

در عین حال شما از لحاظ اعتراض و مبارزە رکورد همە سالهای گذشتە را پشت سر نهادید. قریب ٥ هزار اعتراض، اعتصاب و تجمع برای افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، علیە بیکاری، علیە قرارداهای موقت کار و کار پیمانی، برای اجرای طبقە بندی، علیە خصوصی سازی و فساد، علیە سرکوب و پیگرد رهبران و فعالین تشکلها و اعتصابات و علیە رعایت نشدن پروتکل های کرونایی انجام دادید. از اینها مهمتر تشکیل تعداد قابل توجەای تشکل مستقل توسط معلمان و بازنشستگان و درک اشما از اهمیت تشکل مستقل برای رسیدن بە مطالبات است. از نقاط قوت دیگر مبارزات حق طلبانە شما در سال گذشتە تقویت گرایش بە همبستگی و همگرایی صنفی و انجام اقدامات مشترک صنفی بین گروەهای مختلف مزدبگیر است. این راە و روش درست مبارزاتی را ادامە و سر لوحە مبارزات خود در روز کارگر و سال جاری قرار دهید. شما فقط از طریق همبستگی و اتحاد و مبارزە است کە می توانید بە خواستە های بر حق خود برسید. شرکت وسیع شما در مراسم روز اول ماه مه امکانی برای تحقق و بروز این همبستگی برای نیل به خواسته های تان است.

تلفیق مبارزات صنفی با سیاسی روشی است کە می تواند دستیابی شما بە مطالبات تان را تسریع و تصریح کند. استبداد و سانسور یکی از مهمترین موانع سازمانیابی و رسیدن شما بە مطالبات تان است. علیە استبداد و سانسور مبارزە و از مبارزات دیگر گروە های آزادیخواە و جنبش های اجتماعی تحت ستم مضاعف، از مبارزات زنان علیە تبعیض و نابرابری دفاع کنید. از دعوت فعالان کارگری و تشکلهای معلمان برای اقدام مشترک در روز کارگر و معلم، برای آزادی زندانیان مدنی و سیاسی حمایت و در آن فعالانە شرکت کنید.

در شرایط فعلی همبستگی میان نیروها و جنبش های ترقیخواە و دمکراتیک برای برچیدن بساط استبداد و سرکوب بە همان اندازە همبستگی طبقە کارگر حائز اهمیت است.

حکومت در کار برگزاری انتخاباتی فرمایشی است. از مراسم مستقل روز اول ماه مه برای افشای هدف حکومتگران جهت مصادرۀ رأی شما و پیشبرد نیات کارگرستیز خود، و نیز برای افشای شعارها و وعده های ده ها بار دروغ کاندیداهای منتصب به دستگاە ارتجاعی ولایت بهره بگیرید. در این برنامه ها شرکت کنید و همانند بازنشستگان شعار "از بس دروغ شنیدیم، از بس تباهی دیدیم، ما دیگه رأی نمی دیم" را طنین انداز کنید.

رویە حکومت در برخورد با ویروس کوید ١٩ را کە باعث کشتار فزایندە مردم می شود محکوم و با آن مبارزە کنید. بە حکومت فشار بیاورید و بخواهید واکسن مطمئن مورد نیاز مردم را تأمین و بصورت رایگان در اختیار عموم قرار دهد.

تحریم های اقتصادی را کە بە رکود و بیکاری دامن می زند و بە حکومت بهانە می دهد با عمدە کردن آن بر ناکارآیی و فساد و سیاستهای ضد اجتماعی خود سرپوش بگذارد محکوم و خواهان لغو آنها شوید.

روز کارگر امسال را بە روز اعتراض علیە، حکومت و سیاستها و رفتارش نسبت بە کارگران و زحمتکشان، بە دستمزدهای زیر خط فقر، بە بیکاری و نداشتن امنیت شغلی و معیشتی، بە سرکوب و زندانی کردن رهبران سندیکایی و نداشتن حقوق سندیکایی، استبداد و بی عدالتی و فساد حاکم بر حکومت تبدیل کنید.

پایندە باد اول ماە مە روز همبستگی جهانی کارگر

زندە باد همبستگی طبقە کارگر

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

جمعه ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ - 16 آوریل 2021

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید