رفتن به محتوای اصلی

از فراخوان بە تظاهرات در دهم ژوئن در ژنو پشتیبانی کنیم!

از فراخوان بە تظاهرات در دهم ژوئن در ژنو پشتیبانی کنیم!
٦ اتحادیە کارگری از فرانسه و سوئیس برای اعتراض بە زندانی کردن فعالین سندیکایی دعوت به تظاهرات کرده‌اند.

در پی تشدید سرکوب تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران و پروندە‌سازی علیه رهبران و فعالان اصلی سندیکایی و صنفی توسط نهادهای حکومتی و بازداشت دە‌ها تن از آنان در آستانە‌ی برگزاری اجلاس سالانە‌ی سازمان بین المللی کار، چهار سازمان سندیکایی سراسری فرانسوی بە همراە دو اتحادیە‌ی کارگری سوئیسی طی فراخوانی به پیگرد و زندانی کردن آنان توسط جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند. این ٦ سازمان سندیکایی کە نمایندگان‌شان در اجلاس سالانە‌ی سازمان بین‌المللی کار حضور دارند، قصد دارند در ساعت ١٢ ظهر ١٠ ژوئن تظاهرات ایستادەای را در مقابل مقر سازمان ملل برگزار کنند.

کنفدراسیون کار فرانسە (ث ژ ت)، اتحادیە اتحادیە های فرانسە(اف اس یو)، اتحادیە کارگری همبستگی(سولیداریدایرس)، (اتحادیە ملی) اتحادیە های کارگری خودمختار(یو ان اس آ)، سندیکای ژنو سوئیس(س گ ا اس) و سندیکای خدمات عمومی ژنو سوئیس(اس اس پ) در فراخوان خود از عموم دعوت کردەاند کە در تظاهرات ایستادە‌ی آنان شرکت کنند.

همان‌طور کە بە درستی در فراخوان ٦ اتحادیە کارگری آمدە است، جمهوری اسلامی با این‌که عضو سازمان بین المللی کار است و همە سالە هیئت دست‌چین شدە‌ی را برای شرکت در اجلاس سالانە‌ی آن بە ژنو اعزام می‌کند، از اجرای مقاولە‌نامەها و کنوانسیون‌های این سازمان از جملە مقاولەنامە‌ی ٩٨ و ٨٧ کە مربوط بە حق تشکل و انعقاد قراردادهای دستەجمعی است، طفرە می‌رود.

جمهوری اسلامی حتی میثاق‌هائی را کە امضا کردە، از جملە میثاق بین‌المللی حافظ حق تشکیل اتحادیە‌های کارگری، پیوستن بە اتحادیە‌های کارگری و ملاقات با اتحادیە‌های کشورهای دیگر را، رعایت نمی‌کند. بازداشت چهار تن از رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شرکت واحد بە خاطر ملاقات با دو سندیکالیست فرانسوی عضو یکی از اتحادیە های معلمان و جعل اتهام جاسوسی برای آنان، نمونەای از نقض آشکار میثاق‌هایی است کە دولت ایران نیز آن‌ها را امضا نمودە و ملزم بە رعایت آن‌هاست.

هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از فراخوان شش سندیکای فرانسوی و سوئیسی استقبال می‌کند و بر همبستگی و حمایت آنان از حقوق سندیکایی کارگران ایران ارج می‌گذارد. ما از تلاش‌های برادرانە و انترناسیونالیستی برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی سپاسگزاری کرده، از کارگران، معلمان و سایر هم‌وطنان آزادە و عدالتخواە دعوت می‌کنیم در هر جا کە هستند و بە هر شکل کە می‌توانند از این فراخوان و اهداف آن حمایت کنند. ما هم‌چنین پروندە سازی و بە زندان انداختن رهبران و فعالین تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان، پایمال کردن حقوق سندیکایی و شهروندی آنان را بار دیگر محکوم می‌کنیم.

زندە باد همبستگی بین المللی کارگران و مزد و حقوق‌بگیران!
مستحکم باد همبستگی و همکاری تشکل‌های سندیکایی ایران با اتحادیە‌های کارگری جهان!

هیئت - سیاسی اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
۱۸ خرداد ۱۴۰۱- ۸ ژوئن ۲۰۲۲

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید