رفتن به محتوای اصلی

پیگرد فعالان تشکل‌های صنفی و تشدید فشار برای گرفتن اعترافات اجباری را محکوم می‌کنیم

پیگرد فعالان تشکل‌های صنفی و تشدید فشار برای گرفتن اعترافات اجباری را محکوم می‌کنیم
image-20220624235601-1

بسیاری از رهبران و فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان کە در روز کارگر و قبل از آن توسط نیروهای سرکوبگر حکومت بازداشت و زندانی شدەاند، هم‌چنان در زندان و زیر بازجویی قرار دارند و می خواهند با وارد آوردن فشار آنان را وادار بە اعتراف بە اعمال ناکردە نمایند.

اطلاعات منتشر شدە از وضعیت شماری از فعالین زندانی حاکی از تشدید فشارهای جسمی و روحی فزایندە برای تکمیل و توجیه سناریویی دارد کە توسط نیروهای امنیتی ساختە و پرداختە شدە‌است. 

تعدادی از رهبران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از جملە رسول بداقی، ابراهیم جعفری و محمد حبیبی بە منظور فشار بیشتر جهت تن دادن بە خواستە های تبهکارانە‌ی بازجویان بە سلول‌های انفرادی منتقل شدەاند. 

از سرنوشت و وضعیت و محل نگهداری عدە دیگری از معلمان زندانی خبری بە خانوادەهای نگران آنان دادە نمی شود و ماموران با امتناع از دادن اطلاع و تهدید و بی احترامی بە همسران فعالین زندانی و ندادن ملاقات در واقع خانوادە‌های زندانیان را نیز مجازات می‌کنند. 

بە نوشتە کانال شورای هماهنگی طی دو ماە اخیر ٢٣٠ فعال صنفی بازداشت و زندانی شدەاند. با این وجود پیگردها و بازداشت‌ها هم‌چنان ادامە دارند و وقت و بی وقت عدە دیگری را بازداشت می کنند. 

بازداشت حمید قندی عضو هیئت مدیرە کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر در دوم تیر تازە ترین مورد است. فشار و امتناع از دادن اطلاع از وضعیت رضا شهابی و حسن سعیدی دو تن از رهبران زندانی سندیکای واحد با نیت اعتراف‌گیری اجباری بە اعمال ناکردە نیز ادامە دارد و رضا شهابی از دوهفتە پیش و حسن سعیدی از چهار روز قبل در اعتراض بە فشارهای طاقت فرسا، مبادرت بە اعتصاب غذا کردەاند. 

زندانبانان با وجود سپردن وثیقە یک میلیاردی از آزاد کردن ریحانە انصاری خودداری می کنند. اسکندر لطفی (سوران) سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض بە فشار های بازجویان در اعتصاب غذا بە سر می برد و بعد از ٥٠ روز بە همسر وی اجازە ملاقات دادەاند. وضعیت سایر معلمان و کارگران زندانی کم و  بیش مشابە است. 

همەی این فشارها و بگیر و ببند ها و بهانە آنها به‌خاطر فعالیت‌های تشکل‌های صنفی و نفوذ و محبوبیت آن‌ها در میان زحمتکشان و بە منظور فلج کردن تشکل‌های صنفی و مدنی تاثیر گذار از طریق پروندە سازی، بە زندان افکندن و  از بین بردن نفوذ و مقبولیت اجتماعی رهبران و فعالان تشکل هاست. با این همە این اعمال جنایتکارانە و رسوا  و افشا شدە نزد مردم بە نفوذ و محبوبیت بیشتر رهبران و فعالان تشکل‌های صنفی و انزجار و بیزاری بیشتر مردم از حکومت و تشدید فعالیت های سندیکایی، مدنی و آزادیخواهانە زحمتکشان خواهد شد.

گرفتن اعترافات اجباری بە زور شکنجە ذرەای از اعتبار و نفوذ رهبران جنبش معلمان و کارگران نزد مردم نخواهد کاست. و خللی در ارادە معلمان و کارگران برای پیگیری حقوق شان بوجود نخواهد آورد.  

تصویر

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تشدید سرکوب رهبران و فعالان سندیکایی و مدنی و تحت فشار قرار دادن زندانیان مدنی و سیاسی و خانوادە های آنان را محکوم و با اعلام همبستگی با زندانیان و خانوادە های آنان از همە نهادها و سازمان های دموکراتیک و عدالتخواە و آزادگان درخواست می‌کند رهبران زندانی این رزم مشترک و خانوادە‌های آنان را بە هر شکلی کە می‌وانند مورد حمایت قرار داده و برای آزادی عزیزان آنان و مردم تلاش کنند. 

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

۶ تير ۱۴۰۱ - 27 ژوئن 2022

image-20220627183912-1

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید