رفتن به محتوای اصلی

توافق هستەای نزدیک، دور، یا هیچکدام؟

توافق هستەای نزدیک، دور، یا هیچکدام؟

روز گذشتە مطابق قراری کە برای دادن جواب حکومت بە طرح تازە نمایندە اتحادیە اروپا گذاشتە شدە بود در میان بیم و امید همگانی بە سر رسید و مقامات ایرانی پاسخ شورای امنیت ملی حکومت بە طرح اتحادیە اروپا برای توافق را برای نمایندە و میانجی اروپا ارسال کردند. قبل از پاسخ ایران امریکا موافقت خود را با طرح اتحادیە اروپا اعلام کردە بود. واکنشهای علنی تا کنونی امریکا و ایران بعد از ارسال پاسخ ایران نشان می دهد کە هنوز برای ایران اما و اگرهای در مورد این طرح وجود دارد کە معلوم نیست طرف مقابل تا چە حد حاضر بە اجابت آنها باشد. روز گذشتە سخنگوی دولت از نزدیک شدن بە توافق خبر داد. آفتاب نیوز نیز از قول امیر عبدالهیان وزیر امور خارجە دولت نوشت:" حسین امیرعبداللهیان در سخنان روز دوشنبه خود گفت که طرف آمریکایی اخیرا در دو موضوع انعطاف شفاهی نشان داد اما این باید مکتوب شود. مهم این است که موضوع تضمین ها هم با واقع بینی آمریکا مواجه شود.

به گفته امیرعبداللهیان اگر این نظرات تامین شود ایران آمادگی دارد وارد مرحله جمع بندی شود و توافق را با حضور وزیران خارجه اعلام کند"

از گفتە وزیر امور خارجە چنین بر می آید کە ظاهرا مانع موجود بر سر توافق "موضوع تضمین ها" باشد.

. آفتاب بە نقل استفانی لیختنشاتین خبرنگار پولتیکو نوشت: پاسخ ایران توسط اتحادیه اروپا دریافت شد. یک منبع می‌گوید: «هیچ چیز بسیار تحریک‌برانگیز در آن وجود ندارد.» ظاهراً چیزی در مورد بحث پادمان در پاسخ ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم‌ها و تضمین‌ها متمرکز است"

اما سخنان روز گذشتە سخنگوی وزارت امور خارجە بە نظر نمی رسد کە بە اندازە سخنان وزیر خارجە خوشبینانە باشد.

 ناصر کنعانی گفت:"گفتگو‌های سنگین و حساسی بود. پیشرفت‌های نسبی و قابل توجهی داشتیم و حرکت به سمت جلو بود. در بعضی از زمینه‌ها که مورد مطالبه ما بود پیشرفت‌های نسبی حاصل و بخشی از انتظارات ما تامین شد و تیم مذاکره کننده ما به صورت جدی و با حداکثر تلاش در گفتگو‌ها ظاهر شد و انتظارات و توقعات ایران را جدی و قاطع منتقل کرد. پیشرفت‌های نسبی حاصل شد، ولی این پیشرفت‌ها به صورت کامل تامین کننده مطالبات قانونی ایران نبود و انتظارات دیگری از طرف مقابل داشتیم که معتقد بودیم باید تامین شود'

روزنامە انتخاب نیز از قول خبرنگار امریکایی پیگیر اخبار برجام نوشت:"

لورا روزن، خبرنگار آمریکایی که تحولات پرونده هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در توییتی به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نامش را فاش نکرد نوشت که ایران «فقط در مورد رفع تحریم‌ها» واکنش نشان داده که تعبیر آن شاید این باشد که ایران باقی پیشنهادها را پذیرفته است. این مقام گفت: «اما آنها درخواست‌های سختی در مورد تحریم‌ها دارند". .»

احتمالا درخواست های سخت کە از قول نمایندە و میانجی اتحادیە اروپا نقل شدە است می بایست مربوط بە درخواست تضمین کەدر صحبت وزیر امور خارجە دولت رئیسی هم مطرح شد باشد.

نمایندە امریکا نیز کە پاسخ ایران را دریافت کردە است، از ایران خواستە است تا از درخواستهای فرا برجامی خود دست بردارد. با این وصف با اطمینان نمی توان گفت امریکا بە کلی حاضر بە هیچ نرمشی در این زمینە نیست. واقعیت این است کە امریکا و اروپا بە نفت و گاز ایران برای رودررویی با روسیە بر سر اوکراین نیاز دارند و همین نیاز باعث می شود تن بە برخی سازشها کە پیش از جنگ اوکراین حاضر بە آن نبودند بدهند. در واقع جنگ اوکراین میدان مانور ایران در مذاکرە را وسیعتر کردە و توانستە است امتیازاتی از این بابت از طرف بگیرد

بهر صورت بە رغم خوشبینی هایی کە در مورد امضای توافق مطرح است، آنطور کە از گزارشات بر می آید با وجود نیاز طرفین بە توافق هنوز زود است کە بتوان با قطعیت از رسیدن بە توافق در روزهای نزدیک صحبت کرد. بخصوص اینکە در درون حکومت یک جریان بسیار ذینفوذ کە اساسا مایل بە توافق نیست هم وجود دارد کە می تواند آن را بر هم بزند. با این همە و بە رغم ضرب العجل هایی کە غربی ها تعیین می کنند کوششها بە دلیل نیاز غرب بە نفت و گاز ایران و همچنین نیاز شدید حکومت بە پول و برداشتن تحریمها بە نظر می رسد تا مدتی دیگر استمرار پیدا کند. حکومت بر خلاف امریکا و اروپا کە می خواهند هر چە زودتر بە توافق برسند عجلەای برای توافق نشان نمی دهند. همین موضوع در مورد هدف و نیت آنان از کش دادن قضیە شک و تردید ایجاد می کند کە نکند قصد سردواندن طرف مقابل و مردم را دارند.

بە پیش

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید