رفتن به محتوای اصلی

ضرورت حمايت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی

ضرورت حمايت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی
اعلامیه مشترک

کارگران و زحمتکشان!

طی سە روز گذشتە اعتراضات وسیع مردمی علیە گرانی، فقر، بیکاری، دزدی و فساد مسئولین حکومتی، عليه استبداد و سرکوب درچند شهر بزرگ و کوچک کشور شروع و تنها ظرف ٣ روز به اعتراض سراسری فراروئيده است. بازداشت صدها تن از تظاهرکنندگان توسط ارگان های سرکوب رژيم، قادر نشده است که به تظاهرات حق طلبانه، آزادیخواهانه و عدالت پژوهانه خاتمە بخشد.

شما کارگران و مزدبگیران طی سال های اخیر به ويژه در ماه های گذشته اعتصابات و تظاهرات پرشماری را در سراسر کشور در اعتراض بە اخراج، بیکاری و تعدیل نیروی انسانی، دستمزدهای زیر خط فقر، از میان برداشتن امنیت شغلی و قوانین حمایتی و اجتماعی، عليه اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و سرکوب و زندانی کردن رهبران و فعالین سندیکایی انجام داده اید.

اغلب کسانی کە در این روزها صبرشان از سیاست های مخرب، ناکارآمدی  حکومتگران و فساد مسئولین حکومتی، لبریز و امید بە تغییر و بهبود زندگیشان را از دست دادە اند، جوانان بیکاری هستند کە خواسته های اصلی شان مانند شما نان، کار و آزادی است. مطالبات شما که از مدتها پیش برای آن تلاش و مبارزە می کردید، اکنون بە شعارهای همگانی تبدیل شدە و مقاومت حکومت در مقابل این مطالبات را بسی دشوارتر و امکان رسیدن شما بە مطالباتتان را در صورت شرکت فعال در اعتراضات مردمی چند برابر نمودە است.

 

کارگران و زحمتکشان!

برای رسیدن بە حقوق سندیکائی ، آزادی رهبران سندیکائی، برای بە شکست کشاندن سیاست های ضدکارگری حکومت، برای پایان دادن بە فقر، بیکاری، بی عدالتی و استبداد، لازم است فعالانە از اعتراضات مردمی به نام تشکل های کارگری حمایت شود. ما براين باوريم که اگر کارگران با سيمای خود در اين جنبش اعتراضی شرکت کنند، به توان و قدرت مبارزه مردم برای عقب راندن استبداد خواهند افزود. هرچە شرکت و حضور کارگران، معلمان، عموم مزدبگیران و بازنشستگان و تشکل های کارگری در این جنبش بیشتر باشد بە همان نسبت امکان رسیدن کارگران بە مطالباتشان بیشتر خواهد شد. تجربە نشان دادە است کە مبارزە صنفی کارگران در کشور ما به جهت استبداد حاکم با مطالبات سیاسی پيوند می خورد. در شرايط کنونی بدون تغيير ساختار قدرت، مطالبات اساسی شما کارگران و زحمتکشان تامين نخواهد شد.

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

 

۱۰ ديماه ۱۳۹۶ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید