رفتن به محتوای اصلی

کنگره حزب چپ ایران از 2تا ۲تا ۴ یونی در فرانکفورت برگزار شد