پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

دغدغە یک کارگر

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم

جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد

چگونە بدهم؟

آخ اگر مجبور نبودم

تمام جواب ها را تنها من بدهم..آخ، اگر آب رودخانە خشک شود،

جواب آن درخت را کە بریدەام

تا از آن زورق بسازم، چگونە بدهم؟

آخ، اگر شب زمینگیر شود و روز نیاید

جواب آن کودک کە روشنی را فقط برای بازی کودکانە می خواهد

چگونە بدهم

آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم

جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد

چگونە بدهم؟

آخ اگر مجبور نبودم

تمام جواب ها را تنها من بدهم...

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید