پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 29

یادداشت

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-از ما نان و آزادی نخواهید کە کمونیستی و جرم است!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

-خطر فارکس را جدی بگیریم!

-گذر و نظری بر چند رویداد کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش دهم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٣

افزودن دیدگاه جدید