پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ اوت ۲۰۲۰

خامنەای؛ چهل سال دیگر صبر کنید وضع بهتر می شود!

یادداشت

۰۱ شهريور ۱۳۹۸

خامنەای خود نیز از فجایع همە جانبەای کە حکومت تحت رهبری وی بر جامعە تحمیل نمودە بهتر از هر کس دیگری مطلع است. بهمین جهت او آشکارا بە مردم دروغ می گوید و چون در آیندە نزدیک نمی تواند بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد کند، وعدە بهبود در ٤٠ سال آیندە را می دهد! این وعدە تمسخر آمیز در شرایطی بە مردم دادە می شود کە فریاد بە تنگ آمدگان از فقر و سرکوب و فساد و ناکارآمدی رژیم سراسر کشور را در خود گرفتە و هر روز کە می گذرد دامنە آن گستردەتر می شود.

علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقاتی کە در چهارشنبە همین هفتە با روحانی و هئیت وزیران داشت، ضمن ابراز رضایت از عملکرد دولت وعدە بهبود وضعیت در ٤٠ سال آیندە را داد!

روزنامە انتخاب در قسمتی از گزارشی کە از این ملاقات منتشر کرد بە نقل از خامنەای نوشت :" کسانی که از بن‌بست در کشور حرف می‌زنند، کاملاً اشتباه می‌کنند/ چرخاندن کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست اما باید این کار را انجام داد/ چهل سال دوم قطعاً بهتر خواهد بود". خامنەای در بخش دیگری از صحبت هایش خطاب بە هئیت وزیران تقصیر وضعیت فاجعە بار کنونی مردم و کشور را بە گردن امریکا، اروپا و شوروی انداخت و در تلاشی مذبوحانە کوشید رژیم فاسد و ناکارآمد و بیدادگرش را را کە مسبب اصلی وضعیت از هرلحاظ فاجعە بار جامعە است تبرئە و جهت مبارزات مردم بە ستوە آمدە را بە سمت مطلوب خودش منحرف کند.

رهبر خودکامە و مستبد رژیم فقها همچنین در موعضە اش در حالی از پیشرفتهای اقتصادی در سال رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دم زد و تلویحا آنرا دلیل درستی نظرات و رهنمودهای خودش عنوان کرد کە این اظهارات او در تضاد با دادەهای آماری رسمی قرار دارد و تعدادی از اقتصاددانان و دیگر کارشناسان سیاسی وفادار بە اصل رژیم هم بە کرات بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و مردم تاکید ورزیدەاند.

خامنەای خود نیز از فجایع همە جانبەای کە حکومت تحت رهبری وی بر جامعە تحمیل نمودە بهتر از هر کس دیگری مطلع است. بهمین جهت او آشکارا بە مردم دروغ می گوید و چون در آیندە نزدیک نمی تواند بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد کند، وعدە بهبود در ٤٠ سال آیندە را می دهد! این وعدە تمسخر آمیز در شرایطی بە مردم دادە می شود کە فریاد بە تنگ آمدگان از فقر و سرکوب و فساد و ناکارآمدی رژیم سراسر کشور را در خود گرفتە و هر روز کە می گذرد دامنە آن گستردەتر می شود. در کشور دیگر بە استثنای اقلیت کوچکی کە بە اشکال مختلف سود و منافعی در بقای این رژیم دارند کس دیگری حاضر بە تحمل آن نیست و اصولا آیندەای برای خود با وجود رژیم نمی بینند.

روحانی نیز در این ملاقات گزارشات وارونەای از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بە خامنەای داد و جوری از کاهش تورم و رشد اقتصادی و بهبود اوضاع دم زد کە گویی جناب رئیس جمهور گزارشات آماری نهادهای دولت خودش را هم ندیدە و نخواندە ملاست!

راە دور نرویم در اوایل همین هفتە بود کە گزارشی در مورد افزایش قیمتها توسط " وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمت کالاهای اساسی در خرداد ماه ٩٨" منتشر شد. مطابق آمار این وزارتخانە، قیمت برخی کالاهای اساسی مصرفی خانوادەهای کم درآمد و فقیر، مانند سیب زمینی، پیاز، خرما، لوبیای سفید و... تا ٣١٣ درصد نسبت بە سال گذشتە افزایش یافتەاند. "قیمت خرما، سیب زمینی و پیاز، لوبیا، گوجه و گوشت نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است.

"مطابق آمار در خرداد ماه ۹۸ قیمت خرما افزایش ۲۲۹.۹ درصد، سیب زمینی افزایش ۳۱۳.۱ درصد، لوبیا سفید ۱۵۱.۷درصد، گوجه فرنگی افزایش ۱۳۹.۳درصد، گوشت گوسفندی افزایش ۱۰۵.۰ درصد و پیاز افزایش ۱۴۹.۶ درصد داشته است".

دو هفتە پیشتر نیز گزارشی در مورد افزایش هزینەهای حداقلی خانوار بە ٧.٥ میلیون تومان در خبرگزای (ایلنا) منتشر شد. دستکاری و دادن آمارهای جعلی هموارە یکی از ترفندهای دولت برای اجتناب از افزایش دستمزدها و وارونە نشان دادن نتایج سیاستهای دولت بودە است.

در مورد وضعیت تولید و مصیبتی کە دولت و حکومت بر سر تولید و اشتغال آوردەاند اقتصاددانان منتقد بسیاری از جملە فرشاد مومنی و حسن راغفر کە بە رغم انتقادات شان نسبت بە سیاستهای اقتصادی دولت ظاهرا هنوز بە اصل حکومت وفادار هستند بە کرات سخن گفتەاند و آمارهای تکان دهندەای ارائە دادەاند.

با این اوصاف خامنەای و مقامات دولتی همچنان مدعی حمایت از بخش تولید هستند! در حالی کە حتی آمارهای دولتی از افزایش بیکاری خبر می دهند و آمار کارشناسان غیر دولتی صحبت از رشد منفی ٦ درصدی اقتصادی می کنند و مردم همە اینها را مشاهدە می کنند کسی دیگر این وعدەها و آمارهای جعلی را کە روحانی و خامنەای می دهند باور نمی کند.

حمایت آشکار خامنەای و روحانی در این ملاقات و روایت مشابە شان از وضعیت کشور و مردم حاکی از نزدیکتر شدن دیدگاە های روحانی و تبعیت او از خامنەای ست!در این ملاقات آنها اما هیچ کدام شان کلامی در مورد تشدید وضعیت فلاکتبار معیشتی کارگران و مزدبگیران و سرکوب کارگران و زحمتکشان و محاکمات فرمایشی رهبران تشکلهای کارگری و معلمین نکردند. در آنجا هم کە در ظاهر صحبت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید پیش آمد، نظر بە پیشینە امر منظورشان بیشتر رفع حمایت های قانونی از کارگران و سپردن سرنوشت کارگران بە کارفرمایان بود.

البتە هم داستانی روحانی و خامنەای بە رغم تاکید خامنەای بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی و تاکید روحانی بر سپردن امور اقتصادی بە بخش خصوصی و بازار یا همان مدل اقتصادی نئولیبرالی بر خلاف ظاهر شان ذاتا تفاوتی با هم ندارند. اقتصاد مقاومتی خامنەای در ذات خود همان سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی ست و کارکرد متفاوتی نمی تواند با نئولیبرالیسم داشتە باشد. هر دوی آنها طرفدار سپردن اقتصاد بە بازار هستند، طرفدار برداشتن حقوق کار و هر نوع حمایت دولتی از کارگران و مدافع سرکوب حرکتهای صنفی و تشکلهای کارگری هستند. مدل مطلوب اقتصادی آنها شبیە مدل اقتصادی امریکا و دیدگاە های اقتصادی شان نزدیک بە دارودستە ترامپ و تی پارتی ست. مشترکات بیشتری نیز با راستهای حاکم بر امریکا دارند و بهمین خاطر اشتراکات شان بر اختلافات شان می چربد و بر خلاف تصور عدەای ماهیت اختلافاتشان بر سر امپریالیستی بودن یک طرف و ضد امپریالیستی بودن طرف مقابل نیست و در چشم انداز می توانند با هم بە سازش برسند و حتی برای سرکوب نیروهای مترقی در ایران و منطقە با هم همکاری کنند. خود ترامپ هم گفتە است حاضر است موجودیت رژیم را بپذیرد و با آن کار و همکاری کند.

خامنەای وقتی می گوید "در ٤٠ سال بعدی وضع بهتر خواهد شد" بە معنی آن است کە در آیندە نزدیک مردم نباید توقع هیچ بهبودی در شرایط زندگی شان را داشتە باشند. از آزادی خبری نخواهد بود، سرکوبها تداوم و بلکە تشدید خواهند شد، فقر و بیکاری و گرانی و دستمزدهای زیر خط بقا باقی خواهد ماند. کسی کە روی بقای حکومت اش در ٤٠ سال آیندە حساب باز کردە، لاجرم برای بقا دست بە هر جنایتی کە از دستش برآید خواهد زد و بە هر سازشی کە بە بقای اش کمک کند تن خواهد داد. این را تجربە های تلخ پایان جنگ فاجعە بار ٨ سالە و فاجعە کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ بە ما آموختە اند! این بار طرف سازش می تواند امریکا باشد. این را هم در نظر بگیریم کە یکی از عوامل آن کشتار ننگین بر مسند یکی از نهادهای مهم قدرت نشستە است و دارد باقی ماندگان و جان بدر بردگان از آن جنایت بزرگ و جریانات چپ و عدالتخواە را بە زندان و شلاق محکوم می کند و بقیە هم در دستگاە سرکوب همچنان مشاغل حساسی را بە عهدە دارند!

در چنین شرایطی تنها یک راە مقابل مردم قرار دارد تشدید مبارزە، همبستگی جریانات و جنبشهای ترقیخواە و حمایت عملی و بی شائبە از مبارزان زندانی و کنار زدن حکومت فاسد و جنایتکار قبل از یک سازش ننگین و ضد مردمی با نیروهای ارتجاعی خارجی علیە مردم و کشور!

افزودن دیدگاه جدید