جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

جامعه ایستاده است، دانشگاه زنده است و مبارزه ادامه دارد!

۲۰ آذر ۱۳۹۸

فریاد مبارزاتی ۱۶ آذر امسال، فقط در آزادی خواهی و دمکراسی طلبی اوج نگرفت، بلکه فساد گسترده‌ی حکومتی، رانت خواری و سیاست های نئولیبرالی دولت را هم نشانه رفت. پلاکاردهائی که در مخالفت با بدترین غارتگری های سوداندوزانه مبتنی بر انواع رانت‌ها، محوطه‌ی دانشگاه تهران را پوشانده بود، نشان داد، روحیه و گرایش به عدالت‌خواهی در میان دانشجویان رو به رشد و گسترش است.

آذر، روز دانشجو، باز هم چون سال‌های پیش با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی» برگزار شد و نشان داد که این پرچم مبارزاتی هم‌چنان برافراشته است. ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ زمانی ثبت تاریخ شد که حکومت سلطنتی پس از کودتا می خواست سکوت گورستانی بر جامعه حکمفرما کند. دانشجویان اما با سه قطره خونی که تاریخ را نوشت، فریاد مقاومت در برابر سرکوب و خفقان در سپهر سیاسی کشور را طنین انداختند. ۱۶ آذر امسال نیز دانشجویان درست دو هفته‌ بعد از سرکوبی وحشیانه و خونین، پرچم مبارزه را برافراشتند و اعلام نمودند که در برابر استبداد ساکت نخواهند نشست و نخواهند گذاشت که حکومتیان با قدرقدرتی از برقراری «امنیت » دم بزنند.

دانشجویان در ۱۶ آذر امسال، آزادی کشی و دمکراسی ستیزی موجود و هر آن جنایتی را که جمهوری اسلامی در این چند هفته‌ی گذشته علیه شهروندان این کشور مرتکب شده و می‌شود، محکوم نمودند. آنان صریح و روشن نسبت به آمران و عاملان کشتارها و ضرب و جرح‌ها، ابراز بیزاری کردند و به اعتراض علیه زندانی شدن هزاران نفر از معترضان خیزش اخیر برخاسته و خواستار آزادی آن‌ها شدند. همان شعار ۱۶ آذر سال ۳۲: زندانی سیاسی آزاد باید گردد! دفاع از آزادی و دمکراسی، درست در آن لحظاتی که، استبداد بر سر جامعه‌ی ایران می‌کوبد.

فریاد مبارزاتی ۱۶ آذر امسال، فقط در آزادی خواهی و دمکراسی طلبی اوج نگرفت، بلکه فساد گسترده‌ی حکومتی، رانت خواری و سیاست های نئولیبرالی دولت را هم نشانه رفت. پلاکاردهائی که در مخالفت با بدترین غارتگری های سوداندوزانه مبتنی بر انواع رانت‌ها، محوطه‌ی دانشگاه تهران را پوشانده بود، نشان داد، روحیه و گرایش به عدالت‌خواهی در میان دانشجویان رو به رشد و گسترش است. این نیز طبیعی است، چرا که چالش اجتماعی در ایران امروز بر ترکیب نان و آزادی استوار است. دانشجو از متن جامعه می آید و بازتاب انواع تبعیضات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی عمومی در دانشگاه را می‌بیند و در محیط آموزشی نیز آن‌ها را با پوست و گوشت خود لمس می‌کند. او همانی را در دانشگاه تجربه می‌کند که در منزل، محله، شهر و در جامعه‌اش می‌گذرد. از سوی دیگر اعلام همبستگی با کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایرنهادهای مدنی از دیگر پیام های دانشجویان بود. تحکیم و گسترش این همبستگی لازمه‌ی برآمدهای سازمان یافته‌ی مدنی برعلیه استبداد حاکم و برای دست یابی به آزادی و برابری است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به دانشجویان مبارزی که ۱۶ آذر امسال را در شرایط فوق امنیتی تحمیلی جمهوری اسلامی برگزار کردند، درود می فرستد و آن‌ها را به هوشیاری در مبارزه حساسی که پیش روی جامعه است، فرا می خواند. دانشجویان را دردهای صنفی و سیاسی پر شماری به‌همدیگر گره می‌زند. تلفیق این دو وجه از مبارزه برای هرچه گسترده کردن صفوف مبارزه برحق دانشجویی رمز کامیابی جنبش ۱۶ آذر است.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۹

 

 

افزودن دیدگاه جدید