يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم

پذیرش نقشه راه - نقش پیشگام زنان در ساخت و ساز صلح و دموکراسی

۲۷ دی‌ ۱۳۹۸

در فلسطین، که اتحادیه ها نقش مهمی در عملکرد های مختلف اجتماعی بازی می کنند، ایمان ابوصلاح عضو فدراسیون عمومی اتحادیه های صنفی فلسطین (PGFTU) می گوید که زنان فلسطینی درگیر نبرد در دو جبهه هستند، یکی علیه اشغال سرزمین های فلسطینی و دیگری علیه مردسالاری نهادینه شده در اجتماع: "گرچه زنان 49% کل جمعیت را نمایندگی می کنند، نقش سیاسی آنها در نمایندگی سیاسی و جایگاه در هرم تصمیم گیری ها ناچیز و قابل اغماض است.

نبردی در دو جبهه

در فلسطین، که اتحادیه ها نقش مهمی در عملکرد های مختلف اجتماعی بازی می کنند، ایمان ابوصلاح عضو فدراسیون عمومی اتحادیه های صنفی فلسطین (PGFTU) می گوید که زنان فلسطینی درگیر نبرد در دو جبهه هستند، یکی علیه اشغال سرزمین های فلسطینی و دیگری علیه مردسالاری نهادینه شده در اجتماع: "گرچه زنان 49% کل جمعیت را نمایندگی می کنند، نقش سیاسی آنها در نمایندگی سیاسی و جایگاه در هرم تصمیم گیری ها ناچیز و قابل اغماض است. این اصل ناشی از چالش های موجود در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود است که جامعه فلسطینی باید هنوز به آن پاسخ گوید." او در ادامه می گوید: "جامعه فلسطین هنوز با یک سیستم مردسالار اداره می شود، با سنت و آداب و رسوم سرکوبگر. زنان سعی دارند که تبعیض تحمیلی بین زنان و مردان را ازمیان بردارند."

ایمان می افزاید: "نقش زنان در مقاومت در برابر اشغال اسرائیل و تقسیم سرزمین فلسطین به پاره های جدا از هم یک پایداری فعالانه در همه گام های تاریخ ماست." هزاران زن و دختر از جوان 17 ساله عهد تمیمی که اخبار مربوط به او تیترهای خبری بین المللی را پس از محکومیت به هشت ماه زندان بخود اختصاص داد تا فعال حقوق بشری و قانونگذار فلسطینی خلیله جرار که بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه از ماه ژوئیه در بازداشت نگاهداری می شود، هزینه سنگینی را برای آزادی فلسطین می پردازند. همچنین تعدادی فعال اتحادیه ای زن هم "فقط بخاطر فعالیت و تعهدشان به آزادی و وحدت فلسطین" در زندان هستند.

چالش دیگری که زنان فلسطینی با آن دست به گریبانند اقتصاد است. "زنان در جبهه مقدم بحران اقتصادی در سرزمین های فلسطینی قرار گرفته اند. آنها مجبورند برای تامین نیاز های فوری خانواده همه جا سر بکشند. به خودی خود این وظیفه امکان حضور آنها در بازار کار را کاهش می دهد، آنها عمدتا محدود به کار در بخش های درمانی و خدماتی هستند، که در آن مشاغل با درآمد بالا برای مردان رزرو شده است. این واقعیت به طور کلی باعث تضعیف موقعیت زنان در جامعه می گردد."

برای ابوصلاح حیاتی است که زنان الگوهای بهتری برای نمونه داشته باشند و بتوانند از آنها رهنمود های مثبت بگیرند و بدانند موفقیت در هر کاری برایشان امکان پذیر است. "یکی از گام های اضطراری در این مورد آن است که داستان موفقیت زنان بیشتری در داخل جامعه فلسطینی وجود داشته باشد تا ضمن ترغیب دختران به آینده مثبت آنها را نسبت به آینده امیدوار و فعال سازد. امیدوارم روزی مردان و زنان بتوانند بدون نیاز به سهمیه بندی دوش بدوش هم بایستند و از مشارکت زنان در جامعه قلسطینی دفاع کنند."(1)- گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی
ITUC -

https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf

افزودن دیدگاه جدید