جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

یک تئوری مهم در این زمینه "تراژدی عام" است که وسیله یک اکولوژیست بنام گرت هاردینگ تدوین شده است. این تئوری اقتصادی شرایطی را تعریف می نماید که در آن منابع مشترک عام (ملی) مورد استفاده افراد به صورت مستقل و صرفا برای تامین منافع فردی قرار می گیرند، در نتیجه این مکانیزم مجموعه مردم تمام منابع مشترک را مصرف می کنند بی آن که منافع عام را لحاظ نمایند.

دیباچه

ا
ین حقیقت را که هزینه زیست محیطی و اجتماعی تولید در مکانیزم بازار به حساب نمی آید، می توان خطا و در عمل شکست حسابرسی بازار دانست. برای جبران این اشتباه محاسباتی امروزه از سیاست های زیست محیطی که شامل نرخ "هزینه آلاینده" هاست استفاده می شود که به عنوان سورشارژ بر قیمت تمام شده تولید افزوده می شود. این سیاست تولید کننده را وامی دارد برای جبران این هزینه از آغاز به دنبال منبع مالی مناسب در برنامه ریزی باشد.

وزن هزینه های بیرونی در بسیاری مواقع بسیار بالاست. تروکاست بیش از 100 مورد بیرونی را بررسی نمود، که شامل آلاینده ها، آب و زمین مصرفی و زباله و دورریز ها بود. او نتیجه گرفت که در درجه نخست، انتشار گازهای گلخانه ای چیزی در حدود 38% هزینه های طبیعی تولید را در برمی گیرد ، و به دنبال آن مصرف آب (25%) و مصرف حاصلخیزی زمین (24%)، آلودگی هوا (7%)، آلودگی خاک و آب (5%)، و زباله (1%) که تاکنون در قیمت گذاری کالای تولیدی به حساب نمی امده است.

یک تئوری مهم در این زمینه "تراژدی عام" است که وسیله یک اکولوژیست بنام گرت هاردینگ تدوین شده است. این تئوری اقتصادی شرایطی را تعریف می نماید که در آن منابع مشترک عام (ملی) مورد استفاده افراد به صورت مستقل و صرفا برای تامین منافع فردی قرار می گیرند، در نتیجه این مکانیزم مجموعه مردم تمام منابع مشترک را مصرف می کنند بی آن که منافع عام را لحاظ نمایند.

یک فصل کامل تئوری های اقتصادی نیز حول موضوعاتی مانند "سرمایه طبیعی،" "اقتصاد اکوسیستم ها" و "ردپای زیست محیطی" تبیین گردیده است. این تئوری ها توجه را بر اقتصاد و ارزش ذاتی اندوخته منابع طبیعی و مدیریت بازرگانی آن و سیاستگذاری های مربوطه متمرکز می کنند.

اهداف گزارش حاضر در باره اشتغال در اقتصاد سبز را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

  • آگاهی دادن در باره منطق گذار به اقتصاد سبز از منظر ایجاد اشتغال
  • درک طبیعت و مقیاس تحولات ساختاری بنیانی، اقتصاد کلان و تاثیرات اقتصاد سبز بر بازار کار
  • فهم اهمیت ارزشیابی کمیتی، قبل، در جریان و پس از فرمولبندی و اجرای سیاست های گذار به اقتصاد سبز.
  • آگاهی از ابزار ارزشیابی و متد های محاسبه در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای گذار و کاستی و ارزش هر مدل و تفسیر نتایج عددی هرکدام.

گذار به اقتصاد های سبز-عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

یک مجموعه از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، به عنوان مکانیزم های درهم تنیده علت و معلولی، کشور ها و مناطق بین المللی زیادی را مجبور می کنند که به گذار به اقتصاد و اجتماعاتی که آلودگی های کربن محور را محدود می سازند، در مقابل تاثیرات گرمایش زمین مقاومت می کنند، و بر استفاده کارآمد از انرژی و سایر منابع طبیعی پای می فشارند، گذر کنند. این عوامل و شرایط ویژه را می توان در چند گروه جمع نمود:

  • تخریب محیط زیست و اکوسیستم ها و تبعات آنها بر منافع عامه مانند: هوای پاکیزه، آب آشامیدنی سالم، تفکیک آلاینده های کربنی، و تاثیرات منفی آن ها بر فعالیت های اقتصادی و سلامت بشری؛
  • تغییرات سریع و مهم در سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی از جمله افزایش سرمایه گذاری در انرژی های پاک از یک سوی و کاهش سرمایه گذاری در انرژی های فسیلی مخرب از سوی دیگر؛
  • انتقال سیاست گذاری های عمومی برای تسریع گذار به سوی توسعه و اقتصاد های پایدار؛
  • تحول در الگوی مصرفی، منتج از افزایش آگاهی درباره حفاظت از محیط زیست و ملاحظات در توسعه پایدار؛
  • نوآوری و توسعه تکنولوژیک برای دستیابی به کاربری بالاتر در انرژی و مصرف منابع طبیعی.

 

افزودن دیدگاه جدید