شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

رئیسی شایستە تقبیح است، نە تقدیر!

۱۴ تير ۱۳۹۹

٤٢ کارگر بیگناە بخاطر پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات صنفی دیگر ناچار بە اعتراض می شوند، آنها را بازداشت و زندانی می کنند و پس از کلی فشار و آزار و اذیت آنها و خانوادە های شان کە نگران نان آوران خود در زندان هستند، کلی حکم علیە شان صادر می کنند و آن را در بوق و کرنا جار می زنند تا همە بدانند، سپس یک هفتە بعد رئیس بدنام و بد سابقە و عضو "هئیت مرگ" کە بە پاداش اعمال و سابقە جنایتکارانەاش بر مسند ریاست قوە قضائیە دست یافتە، احکام تعدادی از کارگران را باطل می کند. این بازی البتە چندان هم تازگی ندارد و ...

یکی دو هفتە پس از انتشار خبر صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای ٤٢ کارگر کارخانە آذرآب اراک توسط یک بیداگاە فقاهتی، ظاهرا احکام ١٥ نفر از آنها بە دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضایی حکومت ابطال شدە است. ولی تکلیف ٢٧ نفر دیگر از محکومین روشن نیست. البتە خبرگزاری ایلنا بە نقل از رئیس شورای اسلامی کارخانە آذرآب خبر از تبرئە ٤ کارگران را منتشر نمودە بود. طبیعتا هر انسان اهل عدالت و آزادی خواهی کە این خبر را شنیدە باشد از بابت لغو احکام جبارانە کارگرانی کە بە صرف شرکت در یک اعتراض صنفی بە زندان، بیگاری و "شکنجە شرعی" محکوم شدە بودند، نمی تواند خوشحال نباشد. در عین حال هیچ آدم منصف و بی غرضی کە از جریان این محاکمات مطلع و در این بازیهای مزورانە کە توسط رئیسی و دارودستە اش بە راە افتادە نقشی نداشتە باشد، بە خاطر لغو احکام مذکور حاضر نمی شود از بانی اصلی احکام صادرە علیە این تعداد کارگر بی گناە تشکر کند زیرا کە این محکومین اساسا مرتکب خلافی نشدە بودند کە بخاطر آن محاکمە و محکوم و سپس تبرئە و آزاد شوند. این گونە بگیر و ول کن ها فقط می تواند در حکومت های اتفاق بیفتد کە دستگاە قضایی آن ناسالم و جز ابزار سرکوب حکومت های استبدادی برای مجازات بی گناهان و کسب موقعیت و قدرت باشد.

شورای اسلامی آذرآب اراک، پس از "تبرئە" کارگران آذرآب، طی نامە چاپلوسانەای خطاب بە ابراهیم رئیسی و رئیس کل دادگستری اراک بجای محکوم کردن و تقبیح بازداشت و محاکمە غیر قانونی کارگران کە جز ابتدایی ترین وظایف یک تشکل صنفی واقعی است، بخاطر تبرئە کارگران از این دو و دستگاە قضایی حکومت تشکر نمودە است.

قضیە خیلی سادە است ٤٢ کارگر بیگناە بخاطر پرداخت نکردن دستمزد و مطالبات صنفی دیگر ناچار بە اعتراض می شوند، آنها را بازداشت و زندانی می کنند و پس از کلی فشار و آزار و اذیت آنها و خانوادە های شان کە نگران نان آوران خود در زندان هستند، کلی حکم علیە شان صادر می کنند و آن را در بوق و کرنا جار می زنند تا همە بدانند، سپس یک هفتە بعد رئیس بدنام و بد سابقە و عضو "هئیت مرگ" کە بە پاداش اعمال و سابقە جنایتکارانەاش بر مسند ریاست قوە قضائیە دست یافتە، احکام تعدادی از کارگران را باطل می کند. این بازی البتە چندان هم تازگی ندارد و از آغاز گماردن رئیسی بە ریاست دستگاە سرکوبگر قضائی حکومت شروع شدە است. در این مدت چند مرتبە عدەای کارگر را بدون اینکە مرتکب خلافی شدە باشند، بازداشت و زندانی کردەاند و مدت کوتاهی بعد همە آنها را با کلی منت بە دستور رئیسی آزاد کردەاند تا بە وسیلە آن چهرە و شخصیت دیگری از آنچە کە رئیسی هست و بودە از او در افکار عمومی بسازند.! این در حالی است کە اکثر رهبران زندانی معلمان و کارگران را نە تنها آزاد نکردەاند، بلکە برایشان احکام تازە صادر کردە و شمار دیگری از آنها را نیز در این مدت دستگیر کردەاند اعضای شوراهای اسلامی نیز برای گرم کردن این بازی و جا زدن رئیسی بعنوان مدافع عدالت و حقوق کارگر از همان ابتدا مشغول جا انداختن چهرە تازەای برای رئیسی و توهم پراکنی نسبت بە او در میان کارگران هستند. آنها چنین تبلیغ می کنند کە گویا اگر کارگران و مزدبگیران ناراضی و معترض شکایت های صنفی شان را نزد رئیسی ببرنند، او آنها را رفع می کند. چنین رهنمودهای انحرافی در حالی بە کارگران دادە می شود، کە مراجعات خودشان بە رئیسی و دیوان عدالت اداری با وجود تبلیغات و چاپلوسی هایی کە برای رئیسی می کنند، از تقاضای ابطال دستورالعمل قانونی بودن قراردادهای موقت کار توسط دیوان عدالت اداری، تا غیرقانونی نبودن مصوبە مزدی شورای عالی کار و موارد مشابە بی نتیجە ماندەاند. آنها البتە آگاهانە این کارها را می کنند و مقصودشان این است کە در روند اعتراضات فزایندە کارگران و تلاش هایی کە برای ایجاد و گسترش سندیکاهای کارگری در جریان است اخلال ایجاد کنند. زیرا کە منفعت دولت، حکومت و خود تشکل های حکومتی در منحرف کردن و بی اثر کردن مبارزات جنبش کارگری است و کارنامە آنها مملو از انحرافات عامدانە است. انتقال تجمع دو روز پیش پرستاران مشهدی از مقابل دانشگاە علوم پزشکی بە مقابل دادگستری کە در آنجا با چنان خشونتی با پرستاران برخورد شد از نتایج همین تلاش ها و توهم پراکنی های مزورانە سرکردگان تشکل های کارگری حکومتی است!

طرف واقعی مبارزات کارگران و مزدبگیران و مراجع پاسخگو بە اعتراضات صنفی، کارفرمایان و نهاد های دولتی امثال وزارت خانە های، رفاە، صـمت، بهداشت و درمان... هستند. حوالە دادن مطالبات صنفی کارگران بە دادگستری و قوە قضایی انحرافی و مغرضانە است. اعتصاب و اعتراض کارگری جرم نیست کە کارگر را بخاطر انجام آن محکوم بە زندان و بیگاری می کنند. حق است. بهمین جهت تبرئە کردن کارگری کە بخاطر درخواست حقوق سندیکایی و انسانی اش بە زندان محکوم شدە، نە تنها جای تقدیر و تشکر ندارد بلکە بایستی اصل محاکمە، محکومیت، قاضی و قاضی القضات را تقبیح و رسوا نمود. آن کس و کسانی کە از چنین قاضی القضاتی تقدیر می کنند، خود بخشی از عوامل سرکوب هستند کە جایی در میان کارگران نداشتە و ندارند و این ترفندشان نیز مانند ترفندهای گذشتە شان دوام زیادی نخواهد داشت. همە کارگران، معلمان و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی زندانی باید بی قید و شرط آزاد و پیگرد فعالیت های سندیکایی، اجتماعی و سیاسی خاتمە پیدا کند.

دیدگاه‌ها

یک ایراد به ما هم هست که برای مردم روشن نکردیم که دعوا برسر اسلام و کفرنیست حکومت به اسم اسلام اینگونه راحت کشتارمیکندوبا اعتراض عموم مردم مواجه نمیشود. خیلی از پایین دستی های حکومت هنوز در خیال تقابل اسلام با کفر هستند. هرچه این خیال رنگ باخته ترباشد، مبارزه در مسیرصحیح قرار میگیرد. مردم براثرگشنگی به خیابان بریزند و یک شیخ نعره بزند بکشید این کافران را همین دست پایین های حکومت تامل نمی کنند.پرده های ابهام را باید کنار زدتامردم روشن ترببینند.
0

افزودن دیدگاه جدید