شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 75

۲۳ تير ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

دستمزد کارگران در چهار ماه نصف شد – یادداشت - مراد رضایی

همسان سازی هم بازنشستگان را از زیر خط بقا رها نمی کند! - صادق کار

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش یازدهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

*  سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دوم - رونالدو مونک

*  بجای تعریف و تمجید بی هزینە از پرستاران حقوق شان را بدهید! – صادق

*  
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید