تظاهرات ٢٦ تیر نوید یک خیزش تازە است!

یادداشت

شنبه, 18. ژوئیه 2020 - 03:08

سرداران و پاسداران استبداد و بی عدالتی بدانند، گذشت آن زمان کە می توانستند با سرکوب و تهدید و اعدام و ترور عدالت خواهان خفقان جهنمی شان را حفظ کنند. سرکوب دیگر جواب نمی دهد. اکنون شما با یک ملت ناراضی و بە تنگ آمدە طرف هستید، ملتی کە دیگر تحمل برتافتن حکومت ظالم شما را ندارد. نمی توانید مملکت را ادارە کنید آن را بە دست خود مردم بسپارید، با ادامە اعمال جنایتکارانە تان جرم تان را سنگین تر نکنید!

در ٢٦ تیر بار دیگر با وجود سیطرە فضای کرونایی و امنیتی در کشور، مردم در چند شهر بە خیابان آمدند و علیە رژیم شعار دادند. متعاقب شروع اعتراضات نیروی یکم ویژە کە برای سرکوب خیزش های مردمی تعلیم دادە شدەاند بهمراە شمار زیادی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها برای سرکوب معترضان و پیشگیری از یک خیزش سراسری قدرتمند تودەای، خیابانها و میادین بسیاری از شهرها را اشغال نمودند. بنا بە گزارشات منتشرە اعتراضاتی در شهرهای بهبهان، مشهد، تبریز، اصفهان، ارومیە تهران در ٢٦ تیر توسط مردم انجام شد. با وجود سرکوب اعتراضات اولیە اما جو اعتراضی همچنان در شهرهای مختلف حاکم است و نوید شروع خیزش تازەای را می دهد. خیزشی وسیع تر، قدرتمندتر، تودەای تر و مقاوم تر از همە خیزش های تاکنونی.

سرداران سپاە این بار نیز در تلاشند بە نیابت از طرف سران حکومت با هراس افکنی و سرکوب و نسبت دادن اتهامات واهی بە تظاهرکنندگان صورت مسئلە را پاک کنند. بە نظر می رسد آنها هنوز از تجربە سرکوب خیزش های تاکنونی و کوتاە شدن فاصلە زمانی بین آنها نمی خواهند بیاموزند و خلاف جهت آب می خواهند شنا کنند. غافل از آن کە اگر روش های سرکوبگرانە تا کنونی شان موثر بود تعداد اعتصابات و اعتراضات روز بە روز بیشتر نمی شد.

سرهنگ محمد عزیزی یکی از فرماندهان نیروهای امنیتی حکومت کە مامور سرکوب تظاهرات هزارن نفر از مردم بهبهان شدە است، شمار تظاهرکنندگان در بهبهان را اندک، انگیزە آنها را اقتصادی و تظاهرات شان را تحت تاثیر گروەهای "معاند" خواندە است و بە خبرگزاری ایرنا گفتە است پس از آنکە تظاهرکنندگان شعارهای هنجارشکنانە سر دادند، با صلابت آنها را "متفرق" کردە است! او وارد شدن هرگونە خسارت مالی و جانی را رد کردە و گفتە است با هر نوع حرکتی با صلابت برخورد خواهند کرد.

در مشهد کە یکی از کانون های عمدە تظاهرات ٢٦ تیر بودە است، "سپاە امام رضا" خراسان رضوی در اعلامیەای کە منتشر نمود، تظاهرکنندگان مشهد را اعضای گروە های معاند نامیدە و شماری از آنها را کە تعدادشان را مشخص نکردە دستگیر کردە است. در بخشی از اعلامیە مذکور کە بە نقل از خبرگزاری فارس نیوز در سایت (انتخاب) منتشر شد، گفتە شدە: " شماری از عوامل اصلی گروه های معاند که ضمن ارتباط با شبکه های ضدانقلاب، با انتشار فراخوان هایی هواداران و مردم را به تجمع و اعتراضات خیابانی تشویق می کردند، شناسایی و دستگیر شدند".

واقعیت آن است کە سرداران سپاە خود از عمق و گستردگی نارضایتی مردم و علت اعتراضات آنها بهتر از دیگران اطلاع دارند. آنها با آن همە امکانات رسانەای، سازمانهای اطلاعاتی و نهادهای سرکوب دیگری کە در اختیار دارند نمی توانند از ریشە و علل واقعی اعتراضات بی اطلاع باشند. آری می دانند و بخوبی هم می دانند در کشور چە می گذرد. می بینند بیش از نیمی از مردم کشور دیگر حتی قادر بە تهیە نان شب شان هم نیستند. حاشیە نشینی، گورخوابی، بی خانمانی دەها میلیون انسان دردمند را نمی توانند ندیدە باشند. اما از آنجا کە نمی خواهند بیزاری اکثریت مردم بە ستوە آمدە از حکومت شان را بعنوان یک واقعیت انکارناپذیر قبول کنند، مثل همیشە برای تختطە حرکت مردم و توجیە رفتار جنایتکارانە و ضد مردمی شان علیە مردم آنها را متهم بە وابستگی بە گروەهای مخالف و بیگانە می کنند. از سرکوب با "صلابت" مردم سخن می رانند. نمی خواهند بپذیرند اینها کە دیروز علیە حکومت تظاهرات کردند و می خواهند با صلابت سرکوب شان کنند، همان "مستضعفان و کوخ نشینان هایی" هستند کە خمینی و دیگر سران حکومت در آغاز وعدە رهایی از "استضعاف و کوخ نشینی" بە آنها دادە بودند. طرفداری از گروەهای سیاسی مخالف در هیچ کجا جز در حکومتهای دیکتاتوری و نظامی جرم نیست. سرکوب گروەهای مخالف و طرفداران آنها است کە جرم محسوب می شود. کسی منکر سواستفادە های احتمالی کشوری از نارضایتی مردم در کشور دیگری نیست، اما آن کە زمینە سواستفادە را فراهم می کند کسی غیر از سران دیکتاتور و ستمگر حکومت نیستند.

شعار دادن علیە رهبران حکومت و خود حکومت نیز جرم نیست کە کسی را بە دلیل آن با "صلابت" مجازات کنند. وقتی حکومتی حاضر بە گذاشتن خودش بە رفراندوم نیست و از برگزاری انتخابات آزاد طی ٤٠ سال طفرە می رود، وقتی بە احزاب، سندیکاها و نهادهای مدنی اجازە فعالیت دادە نمی شود، وقتی کە سانسور و استبداد ٤٠ سالە بر مردم تحمیل می شود، طبیعی است کە مردم تلاش کنند حقوق شان را بە اقتضای شرایط پیگیری کنند.

این بیگانگان کە سعی می کنید ناکارآمدی و بی تدبیری خودتان را بە آنها نسبت دهید، نیستند کە این همە زندان و شکنجە گاە در کشور ساختەاند، فعالیت های سیاسی، سندیکایی و مدنی و حقوق شهروندی مردم را سلب نمودەاند. بیگانگان نیستند کە کارگر، معلم، روزنامە نگار، نویسندە، وکیل و زنان مخالف تبعیض و بی عدالتی را زندانی و شکنجە و بە شلاق می بندند. بیگانگان نیستند کە این همە انسان را اعدام و ترور کردە و می کنند و تظاهرات مسالمت آمیز مردم را بە خاک و خون می کشند. بیگانگان نیستند کە این همە غارت و فساد و جنایت می کنند، همە این کارها را خود شما کردەاید. اتفاقا اعمال خود شما با مردم است کە زمینە برای نفوذ بیگانە مهیا می کند!

سرداران و پاسداران استبداد و بی عدالتی بدانند، گذشت آن زمان کە می توانستند با سرکوب و تهدید و اعدام و ترور عدالت خواهان خفقان جهنمی شان را حفظ کنند. سرکوب دیگر جواب نمی دهد. اکنون شما با یک ملت ناراضی و بە تنگ آمدە طرف هستید، ملتی کە دیگر تحمل برتافتن حکومت ظالم شما را ندارد. نمی توانید مملکت را ادارە کنید آن را بە دست خود مردم بسپارید، با ادامە اعمال جنایتکارانە تان جرم تان را سنگین تر نکنید!

ندیدید حکم اعدام برای سە تن از جوانان شرکت کنندە در خیزش آبان و هشتک بسیج گرانە و آگاە گرانەای کە علیە این احکام جبارانە سازمان دادە شد با چە استقبال بی سابقە و کم نظیری از جانب گروەهای اجتماعی مواجە شد؟ این است قضاوت مردم در مورد جنایتی کە شما با شرکت کنندگان در خیزش آبان مرتکب شدید. اعتراضات روز گذشتە مردم ریشە در عواملی همچون فقر، گرانی، بیکاری، فساد و مایوس شدن از بهبود شرایط در آیندە دور ونزدیک دارد. اینها همە نکاتی هستند کە اعتراضات مردم از آنها مایە می گیرند و اگر بە اعتراض و خیزش منجر نشوند مایە شگفتی خواهد بود. انعکاس "هشتک اعدام نکنید"در تعدادی از روزنامە های مجاز داخل کشور قرینە ی دیگری است حاکی از شکست سیاست سرکوب و گسترش نارضایتی فعال در میان گروەهایی از هواداران حکومت از وضعیت حاکم و نحوە ادارە کشور کە این خود نشان می دهد حکومت روز بە روز تعداد بیشتری از هواداران قلیلی را کە برایش باقی ماندە از دست می دهد.

تظاهرات ٢٦ تیر نوید یک خیزش تازە است. خیزشی کە حکومت با سرکوب نمی تواند مانع از ظهور آن شود.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.