جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۷۷

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* از سرقت برای لقمه‌ای نان تا جراحی زیبایی حیوانات یادداشت - مراد رضایی

* ودیعە مسکن چارە گرانی مسکن نیست، دستمزدها را افزایش دهید! - صادق کار

*
مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 2 - فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان(1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019 - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

*
سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش چهارم - مارک آنر

*
مبارزە حتمی نتیجە دارد! – صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

همیشه هراتفاق جزئ را بایددرمقایسه باکل سنجید.تمرکزروی جزییات مسبب دورشدن ازکلیات وبه التبع آن هدف است .
0

افزودن دیدگاه جدید