سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٨

۲۱ مهر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

سازشی کە مبارزە علیە خصوصی سازی را پیچیدەتر خواهد کرد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 31

گذر و نظری بر رویدادهای گزارش شدە هفتە

افزودن دیدگاه جدید