چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۳ آبان ۱۳۹۹

آغاز اعتصاب متحدانە و حمایت همە کارگران از کارگران زندانی و اخراج شدە برای کارفرما و مسئولین دولتی چنان نامنتظرە بود کە همە آنها را متحیر و درماندە و در نهایت بە تسلیم بە خواست کارگران نمود. با این همە بە نظر نمی رسد کە تلاشهای کارفرما و مسئولین برای سرکوب کارگران بە پایان رسیدە باشد. کارگران باید از این پس با هوشیاری بە مراتب بیشتری اتحاد و همبستگی خود را برای بی اثر کردن تلاشهای سرکوبگرانە آتی کە بە مراتب پیچیدە تر خواهند بود حفظ کنند.

مقاومت متحدانە کارگران حق طلب هفت تپە کارگران اخراجی را بە سر کار بازگرداند.

مقاومت متحدانە کارگران هفت تپە ١١ روز بعد از اعتصابی کە در اعتراض بە اخراج از کار ١٥ کارگر مبارز این مجتمع شروع شد بە ثمر نشست و کارفرما و مسئولین قضایی و دولتی را مجبور نمود کارگران را بە سر کارهای شان بازگردانند. در ٢١ آبان هر ١٥ کارگر کە بە دلیل نقش داشتن در اعتصابات اخیر از کار اخراج شدە بودند بە سر کار بازگرداندە شدند. طی ١١ روز کە اعتصاب جریان داشت کارخانە بە بهانە جلوگیری از اخلال در محاصرە نیروهای امنیتی قرار داشت. با این همە کارگران با درایت و هوشیاری همە تلاشهای استاندار حامی مالک اختلاسگرو دارودستە اسد بیگی برای درگیر کردن کارگران با ماموران امنیتی بە منظور برهم زدن اعتصاب را نقش برآب کردند. آغاز اعتصاب متحدانە و حمایت همە کارگران از کارگران زندانی و اخراج شدە برای کارفرما و مسئولین دولتی چنان نامنتظرە بود کە همە آنها را متحیر و درماندە و در نهایت بە تسلیم بە خواست کارگران نمود. با این همە بە نظر نمی رسد کە تلاشهای کارفرما و مسئولین برای سرکوب کارگران بە پایان رسیدە باشد. کارگران باید از این پس با هوشیاری بە مراتب بیشتری اتحاد و همبستگی خود را برای بی اثر کردن تلاشهای سرکوبگرانە آتی کە بە مراتب پیچیدە تر خواهند بود حفظ کنند.

اعتصاب هم زمان کارگران ابنیە فنی راە آهن در شهرهای مختلف

در ٢١ آبان و در ادامە اعتصابات هفتە های گذشتە کارگران راە آهن در نواحی و شهرهای مختلف بطور همزمان در اعتراض بە برآوردە نشدن مطالبات متعدد صنفی شان اعتصاب کردند. علاوە بر کارگران ورامین، کرج خراسان، زاگرس، منطقە شمال شرق، خط ١ و ٥، متروی تهران نیز در این اعتصاب شرکت دارند. کارگران شرکت کنندە در این اعتصاب خواستار پرداخت بدهی مزدی و حق بیمە های پرداخت نشدە شان بە تامین اجتماعی، تامین امنیت شغلی، اجرای طرح تجمیع قراردادها و پارەای مطالبات صنفی دیگر شدند. کارگران گفتەاند اگر سر ماە دستمزدهایشان بطور کامل و بە موقع پرداخت نشود اعتصاب شان را گسترش خواهند داد.

.

اعتصاب در کشت و صنعت کارون

کارگران پیمانی شرکت کشت و صنعت کارون در روز ٢٠ آبان اعتصاب کردند. دلیل اصلی کارگران اعتصابی شرایط تبعیض آمیز مزدی و شغلی توسط کارفرمای شرکت است. کارگران خواستار تبدیل وضعیت استخدامی شان از پیمانی بە رسمی و برخورداری از حقوق و مزایای قانونی بە مانند کارگران رسمی هستند. گفتنی است کە از میان ٩٥٠٠ کارگر کە در این مجتمع بزرگ کار می کنند تنها ٢٥٠٠ نفر آنها دارای قرارداد رسمی هستند. کارفرما برای اینکە بخش بزرگی از دستمزد و مزایای کارگران را بە آنها ندهد، هر بخش از امور مجتمع را بە یک شرکت پیمانکار واگذار نمودە است.

تجمع کارگران تلمبە خانە غرب کارون

کارگران تلمبە خانە غرب کارون کە زیر مجموعە شرکت مهندسی توسعە نفت است، در ٢٠ آبان در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی شان و پارەای مطالبات صنفی دیگر، مانند قرار داد موقت و بی بهرە ماندن از مزایای بیمە تکمیلی بە رغم کسر حق بیمە از دستمزدهای شان، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران معترض در تجمع شان خواستار پرداخت منظم و بە موقع دستمزدها استخدام رسمی و پرداخت حق بیمە تکمیلی شان بە سازمان تامین اجتماعی شدند. گروگان گرفتن دستمزدها و حق بیمە کارگران شگردی است کە کارفرمایان برای گرفتن امتیازات مختلف از دولت و بخشودگی حق بیمە ازطرف تامین اجتماعی بە آن متوسل می شوند. اعتراضات کارگری در شرکتهای فعال در صنعت نفت و پتروشیمی بە رغم پارەای عقب نشینی کارفرمایان کە در پی اعتصاب وسیع دوماە پیش کارگران این شرکتها انجام شد، بە دلیل پایبند نماندن شماری از کارفرمایان بە توافقات شان در تعدادی از شرکتها همچنان ادامە دارد.

 

ادامە اعتراض کارگران در عسلویە نسبت بە رعایت نشدن پروتکل های کرونایی

در شمارە گذشتە "جنگ کارگری" گزارشی از اعتراض کارگران نسبت بە رعایت نشدن پروتکولهای کرونایی منتشر کردیم. گزارشها تازە حاکی از ادامە این گونە اعتراض در عسلویە و شرکتهای پتروشیمی است وضعیت از این لحاظ تغییری نکردە است. بهمین دلیل کارگران کە بە شدت نگران سلامتی خود و خانوادە هایشان هستند دوبارە جهت نشان دادن اعتراض شان ١٩ آبان در عسلویە تجمع کردند و خواستار اجرای بخشنامە صادرە از طرف وزارت نفت از جملە در مورد رعایت ١٤ روز مرخصی ماهانە شدند. کارفرمایان در حال حاضر درازای ٢٠ روز کار پیوستە و حضور در شرکتها ١٠ روز مرخصی پیوستە بە کارگران می دهند.

 

 

 

لغو خصوصی سازی مجتمع کشت و صنعت مغان قطعی شد.

بالاخرە لغو خصوصی سازی مجتمع بزرگ کشت و صنعت مغان پس از ١١ سال کشمکش بە تائید دادگستری رسید و قطعی شد. کشت و صنعت مغان با بهای بسیار کمتر از ارزش واقعی آن در سال ٨٨ توسط دولت احمدی نژاد خصوصی شد. فروش این مجتمع عظیم از همان آغاز کار با مخالفتهای جدی از طرف کارگران، مردم منطقە و شماری از فعالان سیاسی مواجە شد و کشمکشهای زیادی را بە دنبال آورد. با این همە نە دولت مدعی عدالتخواهی احمدی نژاد و نە دولت طرفدار نئولیبرالیسم روحانی بە رغم تخلفهای متعددی کە هنگام واگذاری این شرکت انجام شدە بود بە این اعتراضات توجە نکردند و بە حمایت از مالک متخلف آن ادامە دادند. حالا نیز از اظهار نظرت مسئولین حکومتی چنین بر می آید کە آنها می خواهند کشت و صنعت پر ارش و پول ساز مغان را دوبارە خصوصی نمایند. با این همە سرنوشت آیندە مالکیت کشت و صنعت مغان بستگی بە کنش کارگران، مردم منطقە و عدالتخواهان دارد. آنچە کە مسلم است همە نهادهای حکومتی از قوە قضاییە و مجلس گرفتە تا دولت در مورد خصوصی سازی این شرکت متفق القول هستند. خامنەای نیز خود سرمنشا و حامی خصوصی سازی های خودمانی و خصولتی سازیهاست. دعوا و اختلاف آنها بر سر بە دست آوردن مالکیت کشت و صنعت مغان است! حرفهای امام جمعە شوش کە نمایندە خامنەای در این شهر نیز هست، اظهارات نمایندە قوە قضاییە و دستور محاصرە اعتصابیون هفت تپە توسط استاندار همگی بیان کنندە عقاید مشترک نمایندگان شاخص نهادهای حکومتی در دفاع از خصوصی و خصولتی سازی هاست.

 

آزادی محمد حبیبی از رهبران کانون صنفی معلمان از زندان

محمد حبیبی عضو هئیات مدیرە کانون صنفی معلمان کە بە دلیل فعالیت سندیکایی و شرکت در تجمع معلمان تهران در اردیبهشت ٩٧ پس از ضرب و شتم شدید دستگیر و جمعا بە ١٠ سال زندان تعزیری و ٧٤ ضربە شلاق محکوم شد، ١٩ آبان در حالی کە دونیم سال از محکومیت اش را گذراندە بود از زندان آزاد شد. معلمان بسیاری ضمن ابراز خوشحالی از آزادی حبیبی خواستار آزادی فوری سایر معلمان زندانی کە تنها بە دلیل فعالیت سندیکایی بە زندان محکو شدەاند گردیدند. ما نیز کە از آزادی آقای حبیبی شادمان ایم آزادی این فعال سندیکایی آزادە، حق طلب و پیگیر حقوق از زندان را بە ایشان، خانوادە، کانونهای صنفی و تشکلهای کارگری شادباش می گوییم. ما از همە تلاشهایی کە برای آزادی معلمان، کارگران و همە زندانیان سیاسی و مدنی صورت می گیرد اعلام می کنیم. پیگرد فعالین سندیکایی و سیاسی را غیر قانونی و در تضاد با حق شهروندی و حقوق سندیکایی زحمت کشان می دانیم و آن را محکوم می کنیم. این پیگرد ها باید بە فوریت متوقف و هر نوع مانع از سر راە فعالیتهای سندیکایی و سیاسی محو گردد.

 

افزودن دیدگاه جدید