چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

خجسته باد هفتادوپنجمین سالگرد نهضت ملی - دمکراتیک ۲۱ آذر آذربایجان!

۲۰ آذر ۱۳۹۹

تجربه‌ی عظیم نهضت ملی-دموکراتیک بیست و یک آذر به رهبری پیشه وری، برگی غرورآمیز از تاریخ مبارزات چپ در ایران برای آزادی و برابر حقوقی خلق‌ها و عدالت اجتماعی بود و به همان اندازه خاری در چشم تمام آنانی‌ست که دستآوردهای آن حکومت خودمختار یک‌ساله برای خلق‌های آذربایجان و تمام ایران را تهدیدی بر منافع خود می‌دانند.

افزودن دیدگاه جدید