سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٢

۱۴ فروردين ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مانع اصلی تولید و عامل فلاکت اقتصادی - اجتماعی کشور خامنەای و رژیم او است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

تشکل های کارگری مراقب نفوذ عوامل تفرقە افکن باشند

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید