چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١١٣

۲۱ فروردين ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دست پیروان عمامە بە سر تاچریسیم از سر کارگران ایران باید کوتاە شود!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش ششم

بازگشت بە کدام دوران طلایی؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید