سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

فراخوان برای گردهمائی اعتراضی در پاریس!

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

بیائیم درکنار یکدیگر وهمراه با اکثریت بزرگ مردمان سرزمینمان، باشرکت درگردهمائی اعتراضی در روز یکشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ درشهر پاریس، درتحریم فعال این نمایش انتخاباتی «ولی مطلقه فقیه» ومتحدینش شرکت جسته وفریاد گر خواست های مردمانمان درزمینه نه به جمهوری اسلامی، رائ بی رائ، دموکراسی وآزادی، رفع ھرگونە تبعیض بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و براساس میثاقھای جھانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشیم.

هموطنان گرانقدر مقیم فرانسه!

حکومت اسلامی ایران درتدارک برگزاری مضحکه دیگری تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی ایران است.

"انتخابات" درایران تحت سیطره آخوند ها هیچگاه آزاد نبوده و نمی تواند هم باشد.

بیائیم درکنار یکدیگر وهمراه با اکثریت بزرگ مردمان سرزمینمان، باشرکت درگردهمائی اعتراضی در روز یکشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ درشهر پاریس، درتحریم فعال این نمایش انتخاباتی «ولی مطلقه فقیه» ومتحدینش شرکت جسته وفریاد گر خواست های مردمانمان درزمینه نه به جمهوری اسلامی، رأی بی رأی، دموکراسی و آزادی، رفع ھرگونە تبعیض بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و براساس میثاقھای جھانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشیم.

پاریس ۹ ژوئن ۲۰۲۱



۱-هماهنگی ایرانیان-پاریس

(برای تحریم انتخابات فرمایشی در ایران)

۲- شورای دموکراتیک - پاریس

(برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

۳- جمعیت کرد های مقیم‌ فرانسه



زمان گردهمائی : ۳ تا ۵ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۳ ژوئن

Dimanche 13 juin de 15 à 17 heures

محل : پاریس میدان سن میشل

Place Saint-Michel

Paris



شرایط شرکت در گردهمایی : زدن ماسک اجباری میباشد و همراه داشتن ژل هیدرو الکلیک و حفظ فاصله اجتماعی قویا توصیه میشود.

افزودن دیدگاه جدید