دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲ اوت ۲۰۲۱

درخواست کمیتە همیاری و همبستگی با کارگران اعتصابی!

۱۸ تير ۱۴۰۰

آنها تا کنون صدها کارگر را از کار اخراج کرده و می کوشند خانوادە‌های آن‌ها را با تحمیل گرسنگی بە مجازات برسانند. وظیفە انسانی و میهنی، اجتماعی و وجدانی همە ما حکم می کند کە با کمک‌های معنوی و مادی بە کارگران، بە یاری آنها و خانوادە های شان بشتابیم. ...

دوستان و هم میهنان عزیز و آزادیخواە بیش از دو هفتە است کە کارگران شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت بە همراە کارکنان شماری از نیروگاە‌های برق در اعتصاب بسر می برند. در این مدت چند واحد صنعتی غیر نفتی نیز بە این اعتصاب پیوستە اند. هم اکنون ٨٧ واحد صنعتی واقع در ٨ استان کشور درحال اعتصاب اند. مسئولین دولتی و صاحبان شرکتهای بزرگ پیمانکاری کە از حمایت یک طرفە دولت و نهادهای حکومتی برخوردارند، به جای رسیدگی بە خواستە‌های بدیهی و اولیە اعتصابیون با توسل بە تهدید و اخراج و قرار دادن اسامی تعدادی از کارگران در لیست سیاە و ندادن دستمزد در تلاشند این اعتصاب و مطالبات کارگران درماندە از تأمین معیشت شان را بی نتیجە بگذارند.

آنها تا کنون صدها کارگر را از کار اخراج کرده و می کوشند خانوادە‌های آن‌ها را با تحمیل گرسنگی بە مجازات برسانند. وظیفە انسانی و میهنی، اجتماعی و وجدانی همە ما حکم می کند کە با کمک‌های معنوی و مادی بە کارگران، بە یاری آنها و خانوادە های شان بشتابیم. به همین جهت کمیتە همیاری و همبستگی با کارگران اعتصابی از همە هم میهنان آزادە و انسان دوست تقاضا می کند در حد امکان و وسع خود بە هر طریقی کە می‌توانند، کمک های مادی و انسانی شان را بە اعتصابیون برسانند و از کمک کردن بە آنها دریغ نورزند.

کمیتە همیاری و همبستگی با کارگران اعتصابی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید