جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۲ شهريور ۱۴۰۰

دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە  وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و دیگر مطالبات مزدی کارگران در ٤ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آنها با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد.

استمرار اعتصاب سراسری کارگران نفت و ملحق شدن چند شرکت بە اعتصابیون

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت در این هفتە نیز با وجود تشکیل دولت جدید ادامە یافت. روند بازگشت بە کار کارگران چند شرکت کە بە دلیل موافقت کارفرمایان با خواستە های اصلی کارگران شروع شدە بود، در این هفتە بواسطە پیمان شکنی کارفرمایان متوقف و تعدادی از این نوع شرکتها دوبارە بە اعتصابیون ملحق شدند. چند مورد اعتصاب در صنایع نفت و گاز بە دلیل امتناع دولت و کارفرمایان و مجلس از اجرای قول و قرار هایشان با کارگران انجام شد کە حائز اهمیت هستند و موجب تقویت انگیزە کارگران برای ادامە اعتصاب بە منزلە یگانە راە موثر برای رسیدن بە مطالبات برحق شان شدە است.

بە نظر نمی رسد کە دولت جدید تمایلی برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط نا مساعد محیط های کار از لحاظ وضعیت بهداشتی و ایمنی داشتە باشد. با این همە فاکتور تعیین کنند نە تنها دولت و کارفرمایان بلکە خود این اعتصاب و تداوم آن با حفظ همبستگی و ایستاگی کارگران روی خواستە هایشان است.

مسئولین نهادهای دولتی و حکومتی بە همراە تشکلهای کارگری حکومتی می کوشند با دادن وعدەهای کاذب و انجام یک رشتە اقدامات بی هزینە مثل تشکیل انجمن های صنفی قلابی مقدمتا انشقاق در میان اعتصابیون ایجاد کنند تا بتوانند اعتصاب را کم بنیە کنند و سپس آن را درهم بشکنند. در چهارشنبە این هفتە اقدام برای ایجاد انجمن های صنفی در پارس جنوبی بە کارگردانی مسئولین وزارت کار و با کمک انجمن های صنفی حکومتی و حمایت صاحبان شرکتهای پیمانی شروع شد. راە خنثی کردن این ترفند، سرعت دادن بە تشکیل نهادهای مستقل سندیکایی توسط شورای سازماندهی بە مثابە پا د زهر این تلاشهای زهر آگین دشمنان حقوق کارگران است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این هفتە نیز گزارش اعتصابات و اعتراضاتی را کە در شرکتهای نفتی انجام شدە همراە با گزارشی از روند اعتصاب سراسری را منتشر نمود. در گزارشات این نهاد کارگری کە هدایت اعتصاب را بە عهدە دارد، پس از اشارە بە اعتصاب در، پالایشگاه اصفهان، تجمع کارگران پروژەای در ایذە، اعتراض شرکت ملی حفاری، روی خواستە های اعتصابیون تاکید دوبار شدە است.

در بیانیە ای کە در این خصوص با عنوان " تاکیدی دیگر بر مطالباتمان" از طرف رهبری اعتصاب منتشر شد گفتە می شود:

"دستمزدها باید بموقع پرداخت شود و واکسیناسیون رایگان حق مسلم ماست

بنا بر خبرهای دریافتی راننده های فاز ۱۹ هم اکنون سه ماه است که مزد نگرفته اند و زمزمه های به راه انداختن اعتصاب در میان آنان بالاست. یکی از مطالبات ما کارگران پروژه ای اعتصابی نفت پرداخت بموقع دستمزد همه کارگران در نفت در هر ماه و تسویه حساب بدهی ها بابت طلبهای مزدی مان است.

خبرهای دیگر حاکی از بازگشت بخش هایی از کارگران به کار با توافقاتی است که با پیمانکاران انجام میدهند. از جمله طبق خبر شمار زیادی از جوشکاران فاز ۱۳ سر کار بازگشته اند که تاکید ما اینست که مثل همکارانمان در هفشجان و ایذه این کارگران هر چه سریعتر نمایندگان خود را انتخاب کنند و بر خواستهایی که داشته اند بویژه وضع کمپ ها کیفیت غذا تاکید کنند.

در برخی مجتمع ها کارفرمایان زیر فشار اعتصاب ما به دوبرابر دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی تن داده اند. این را باید مبنای توافقات خود در سطح سراسری کنیم. همینطور خبر میرسد که بخشی از همکاران پروژه ای اعتصابی ما در فاز ۱۴ سر کار برگشته اند. اما جوشکاران هنوز در اعتصاب هستند. نقطه اتحاد ما کارگران اعتصابی خواستهای مشترک ماست. مبنا قرار دادن بالاترین سطح توافقات صورت گرفته بر سر میزان دستمزدها که توسط کارگرانی که سر کار بازگشته اند با پیمانکاران و اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد اولین تاکید ماست. بعلاوه ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی یک مطالبه فوری ماست و تا کنون بسیاری از پیمانکاران حاضر به قبول آن شده اند.

همینطور وضع کمپها باید بهبود جدی پیدا کرده و در هر اطاق بیش از ۴ نفر اسکان نداشته باشند و کیفیت غذا بهبود یابد و غذاخوری برای محل صرف غذا تدارک دیده شود.

همچنین واکسیناسیون رایگان حق همه کارگران است. اکنون کارگران از جمله در نیشکر هفت تپه و معلمان و بازنشستگان و مردم کل جامعه بر این خواست تاکید دارند و متاسفانه می شنویم وکلایی که در اعتراض به عدم واکسیناسیون و اجرایی شدن پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی اعتراض داشته اند دستگیر و زندانی شده اند. ما نیز بر آزادی آنان تاکید میکنیم و همراه با همه مردم بر مطالبه واکسیناسیون رایگان و همگانی تاکید داریم.

اعتصاب را تا رسیدن به مطالباتمان ادامه میدهیم

تاکید بر ادامە اعتصاب تا رسیدن کارگران بە خواستە هایشان در تجمع اعتراضی کارگران ایذە کە گزارش آن در کانال تلگرامی شورا منتشر شدە نیز منعکس است:

 

 تجمع همکاران پروژه‌ای ما در ایذه مقابل فرمانداری

روز سه‌شنبه نهم شهریور بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده جمعی از همکاران پروژه‌ای ما در شهرستان ایذه در راستای پیگیری مطالبات خود مقابل فرمانداری شهرستان ایذه تجمع برگزار کردند. قبلا نیز این همکاران با برپایی مجمع عمومی بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهای خود تاکید کرده بودند. هفتاد و سه روز از اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت میگذارد و یک تاکید ما اینست که تا وقتی خواستهایمان پاسخ نگیرد به اعتصاب خود ادامه میدهیم. روز اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت

برگزاری مجمع عمومی و تعیین نماینده برای مذاکره با پیمانکاران و رفتن بسوی قرارداد جمعی که همکاران ما در هفشجان آغازگر آن بودند برای همه ما کارگران اعتصابی نفت راه نشان میدهد. همکاران ما ایذه اولین قدم و تشکیل مجمع عمومی را برداشته اند. میشود و باید در تمام شرکت ها نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنیم و با برپایی مجمع عمومی در روند پیگیری مطالبات خود و پیشبرد اعتصابمان دخالتگر باشیم. قدرت ما در مبارزه متحد ماست.

مجموعە گزارشاتی کە از اعتصاب کارگران در صنعت نفت منتشر شدەاند، حاکی از روحیە وآمادگی بالا کارگران برای ادامە اعتصابات شان تا رسیدن بە خواستە هایشان است. همین امر مانع اصلی بر سر راە کارفرمایان و دولت برای بی پاسخ گذاشتن و توسل بە زور علیە اعتصابیون است

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری امیدیە

دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و دیگر مطالبات مزدی کارگران در ٤ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آنها با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد.

مقصر اصلی در این میان مدیران شکم سیر شهرداری هستند کە درد گرسنگی و بی پولی و شرمندگی نزد زن و بچە هایشان را نکشیدە و از درد و رنج گرسنگان خبر ندارند. متهم و مقصر بعدی مدیران ادارە کار هستند کە حسب قانون کار وظیفە نظارت بر اجرای قانون کار و مجازات کارفرمای خاطی را دارند ولی از انجام وظیفە شان بهر دلیل طفرە می روند. سایر نهادهای دولتی نیز کە نظارە گر منفعل قضیە هستند کمتر از دو متهم و مقصر اصلی تقصیر کار نیستند.جلوگیری جبارانە حکومت و کارفرمایان از ایجاد تشکل هم مزید بر علت شدە است. هم اکنون کە اعتراضات در میان کارگران شهرداریها بسیار وسیع است اگر آنها تشکل و تشکل سراسری داشتند، یقینا این همە تحت ظلم و ستم و فشار نمی بودند.کافی است یک هفتە کارگران شهرداری ها همە با هم اعتصاب کنند و بگذارند شهرها بە زبالە دانی تبدیل شوند تا قدر و ارزش و اهمیت کار آنها معلوم و مسئولین نتوانند این چنین بیرحمانە با زندگی آنها و خانوادە هایشان رفتار کنند.

 

اعتصاب کارگران پالایشگاە در اصفهان

بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، کارگران پالایشگاە اصفهان دراعتراض بە افزایش ندادن دستمزد و بی پاسخ گذاشتن مطالبات شان دوبارە اعتصاب کردند.

گزارش شورای سازماندهی: از اعتصاب پالایشگاە اصفهان

همکاران ‌پروژه‌ای شاغل ما در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان دوباره وارد اعتصاب شدند

روز سه‌شنبه ٩ شهریور همکاران پروژه‌ای شاغل ما در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها مجدداً دست به اعتصاب زدند. این کارگران از جمله کارگران اعتصابی بودند که بعد از وعده های پیمانکار مبنی بر افزایش دستمزدها و ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی سر کار بازگشته بودند. اما با توجه به اینکه کارفرما به وعده خود عمل نکرد کارگران دوباره به اعتصاب برگشتند.

یک شگرد پیمانکاران از همان آغاز وعده و وعید دادن برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران و شکستن اعتصاب بوده است. در جاهایی وعده افزایش دوبرابری مزد و ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی را دادند اما بعد زیر وعده هایشان زدند. بعضا فریب کارانه قرارداد یک ماهه بستند تا کارگران سر کار برگردند و بعد زیر توافقات بزنند. در برابر این توطئه گری ها کارگران هوشیارانه ایستاده و کوتاه نمی آیند . در محل نیز پیگیر دیگر مطالباتشان از جمله پرداخت طلبها، بازگشت بکار اخراجی ها و واکسیناسیون رایگان هستند. اعتصاب در نفت ادامه دارد و کارگران به اشکال مختلف در به اعتراضاتشان ادامه میدهند.

 

تجمع اعتراضی پرسنل مرکز بهداشت در شیراز

پرسنل مرکز بهداشت شیراز در ٩ شهریور در اعتراض بە نادیدە گرفتە شدن مطالبات و پرداخت نشدن حق کارانە، اضافە کاری و سختی کار و اعمال تبعیضات مزدی و شغلی تجمع کردند. معترضین در تجمع خود خواستار پرداخت مطالبات پرداخت نشدە شان و همچنین از میان برداشتن تبعیضات موجود شدند. گفتنی است کە امتناع مسئولین از پرداخت حق و حقوق پرستاران و کادر درمانی مختص شیراز نیست. در سراسر کشور چنین برخوردی از طرف مسئولین با کادر درمانی جریان دارد این رفتار در شرایطی با پرسنل زحمتکش و پر تلاش بخش درمان و بهداشت صورت می گیرد، کە آنها براستی از جان خود نیز برای معالجە بیماران کرونایی و سایر بیماران مایە می گذارند ولی دولت بە جای تقدیر از آنها حق و حقوق بدیهی شان را زیر پا می گذارد و بە تعهداتی کە دادەاند عمل نمی کند.

 

تغییر قانون حق سنوات و بازخرید مرخصی کارگران رسمی نفت

بە گزارش خبرگزاری ایلنا مدیریت شرکت نفت مدتی است کە مقررات مربوط بە حق سنوات و باز خرید روزهای مرخصی کارگران رسمی را تغییر دادە است ولی جزئیات تغییرات بە عمل آمدە را بە کارگران اطلاع نمی دهد. بە احتمال قوی مقصود از این پنهانکاری کاهش حق سنوات و بازخرید روزهای مرخصی و نگرانی از واکنش کارگران نسبت بە آن باید بودە باشد.

ایلنا در خصوص این پنهانکاری نوشت:

به گفته آرمین خوشوقتی (مشاور روابط کار)، کارگران شاغل در مجموعه وزارت نفت از تغییر نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی خود بی‌اطلاع هستند. نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی کارگران مشمول قانون کار که در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران شاغل به کار هستند، مدتهاست تغییر کرده لیکن اغلب این کارگران از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

 

بازگشت کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا بە اعتصاب

منبع: کانال شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت

:.بنا بر خبرهای دریافتی حدود ۱۲۰ نفر از کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز ۱۳ بعد از تماس پیمانکار با آنها خواستار افزایش ۳۰ درصدی حقوق وطرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی به ۱۴ شدند. ولی پیمانکار به افزایش دستمزد کارگران به بیشتر از ۲۰ درصد رضایت نداد و کارگران نیز حاضر به بازگشت به کار نشده و دوباره به صف اعتصاب پیوستند،

. این اتفاق نشانگر این حقیقت است که همکاران ما بر خواستهای خود مصر هستند و کوتاه نمی آیند و این چنین است که اعتصاب ادامه دارد.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب

بە نوشتە ایلنا کارگران خدمات شهرداری میاندوآب کە بە صورت قراردادی کار می کنند در ٦ شهریور در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمە هایشان طی ۆنج ماە گذشتە دست بە اعتراض زدند. کارگران معترض خواستار پرداخت مطالبات مزدی و حق بیمە خود شدند. ایلنا بە نقل از کارگران نوشت:

این کارگران که در پنج ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده است، گفتند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شده‌ایم.

به گفته کارگران شهرداری میاندوآب، شهرداری و شورای شهر هیچ برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات آن‌ها ندارد

 

تسریع در تغییر وضعیت ایثارگران شرکتی در صنعت برق

وزیر جدید نیرو دستوری مبنی بر تسریع تغییر وضعیت ایثارگران شرکتی شاغل در صنعت برق صادر کرد. او در بخشی از دستور خود کە ایلنا آن را منتشر کرد نوشت: "، به دستور علی‌اکبر محرابیان در راستای برنامه ارائه شده وی در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی، در این برنامه بر سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد، ساماندهی امور ایثارگران و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران تاکید شده است". گفتنی است کە بالغ بر ٢ هزار کارگر بە صورت شرکتی و پیمانی در صنعت برق کار می کنند کە بارها با انجام اعتصاب و اعتراضاتی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی شان از شرکتی بە رسمی شدەاند.

تعداد ایثارگران درصد بسیار کوچکی از این ٢ هزار نفر را شامل می شوند. تغییر وضعیت آنها اگر چە مثبت است، اما بە نشانە عدم موافقت با خواست بیش از ٩٠ درصد کارگران و بە نوعی سیاستی خودی و غیر خودی کردن کارگران، تبعیض آمیز و نفاق افکنانە است. کارگران شرکتی و غیر رسمی مطمعنا بە مبارزە خود برای تغییر وضعیت استخدامی خود ادامە خواهند داد و رفتار تبعیض آمیز وزیر جدید نیرو انگیزە حق خواهی آنها را قویتر خواهد کرد. این رویە بە احتمال زیاد در سایر بخشهای اقتصادی نیز اعمال خواهد شد.

تلاش برای سرهم بندی کردن تشکلهای حکومتی در صنعت نفت محکوم بە شکست است!

خبر گزاری ایلنا روز یکشنبە گذشتە، گزارشی از یک جلسە را منتشر کرد کە توسط بخشی از تشکلهای دولتی و با مشارکت وزارت کار و کارفرمایان و ایادی آنها بە منظور تشکیل انجمن های صنفی تشکیل شدە است!

در واقع آنها می خواهند بجای کارگران و از بالا برایشان تشکل درست کنند! تشکلی دولتی و یک کپی از خود تشکلهای بی خاصیت دولتی موجود . مقصود آنها نیز روشن است. می خواهند چماق سرکوب درست کنند، نە تشکل واقعی.

اینک این جماعت بعد از ٤٢ سال سرکوب و جلوگیری از فعالیت شکلهای مستقل همگی بە یاد تشکل سازی برای (کارگران) افتادەاند، البتە بی دلیل نیست. ترکیب شرکت کنندگان این جلسە بخوبی ماهیت و هدف تشکلهای مد نظر آنها را روشن می کند.

چرا تا قبل از اعتصاب سراسری و شکلگیری سندیکای مستقل و شورای کارگری در هفت تپە و تشکیل شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت خبری از این جماعت نبود؟ دلیل بە دست و پا افتادن شان جز انجام این تحولات نیست. بە واقع آنها برای تخریب تشکلهای مستقل و کارآمد خیز برداشتەاند.

علت دیگر بە قدرت رسیدن دولت رئیسی وارث دولت احمدی نژاد و نفوذ طرفداران دولت احمدی نژاد در دولت است کە انجمن های صنفی را در رقابت با شوراهای اسلامی وابستە بە دارودستە رفسنجانی تشکیل داد. .

دولت رئیسی می خواهد از این میراث دولت احمدی نژاد جهت پیشبرد اهداف دولت خودش استفادە کند. مسابقەای کە برای تبریک و تجلیل از وزیر کار جدید بین روسای انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی شکل گرفت حاکی از این مسئلە است.

از همە اینها گذشتە، نە کارفرما، نە دولت و نە انجمنهای صنفی دولتی و هیچ تشکل دیگری اعم از مستقل و نا مستقل نە حق تـصمیگیری و ساختن تشکل برای کارگر را دارند و نە اقدامات این چنینی مشروعیت دارند. طبق مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨سازمان بین المللی کارهیچ احدی بە غیر از خود کارگران اساسا حق دخالت در امورات تشکلهای سندیکایی کارگران را ندارند.

یقینا کارگران آگاە ایران کە تجربە انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی را پشت سر گذاشتەاند، تن بە چنین تشکلهایی کە در خدمت دولت و کارفرمایان قرار دارند نخواهند داد و بجای آن تشکلهای مستقل و کارآمد خود را تشکیل دادە و خواهند داد. !

 

پیگرد فعالین سندیکایی آنها را از راه شان باز نخواهد گرداند

خبرهای منتشر شدە در کانال های تلگرامی کارگری حاکی از تداوم پیگرد و آزار و اذیت فعالین سندیکایی و کارگری و همچنین وکلای مدافع آنان دارد. در چند هفتە اخیر تعدادی از فعالین تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازنشستگان بازداشت و زندانی و یا توسط نهادهای سرکوبکر امنیتی رژیم بە دلیل فعالیتهای صنفی احضار شدەاند. بنا بە گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی فرهنگیان در این هفتە نیز خانم محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ی 6 تهران به دادگاه احضار شد. علت احضار این فعال فرهنگی بازنشستە پیگیری مطالبات باز نشستگان و شرکت در یکی از تجمعات آنها مقابل تامین اجتماعی در ١١ اردیبهشت ١٤٠٠ بودە است. سند محکومیت ایشان گویا در دسلالیت داشتن کاغذی بودە است کە روی آن نوشتە بود، منزلت، معیشت، حق مسلم ماست. از نظر دستگاە سرکوبگر قضایی گویا این شعارها در نظم مملکت اخلالی را سبب شدە است!با این احوال این بگیر و ببند ها فعالین سندیکایی را از راهی کە برای احقاق حقوق شان برگزیدەاند باز نخواهد داشت. تا کنون کە چنین بودە از این پس نیز چنین خواهد ماند. .

 

افزودن دیدگاه جدید