شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

تشکیل بلوک چپ

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 

در اتاق تلگرامی اتحاد چپ پاسخ داد

پنجشنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ سپتامبر۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ایران - ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید