سه شنبه ۲۸ دی‌ ۱۴۰۰ - ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٨

۱۶ آذر ۱۴۰۰

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

! بازندە اصلی سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان رژیم است!

صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش هفتم

جان کرل

تلاش برای قانونی کردن بیگاری زیر پوشش "طرح مهارت آموزی"

صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

 

افزودن دیدگاه جدید