يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٣

۲۰ دی‌ ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وفور کالا با قیمت گران و جیب خالی جز حسرت بە چە کار می آید؟ - صادق کار

کار بی ثبات: قاعده یا استثنا در سرمایه داری؟ بخش دوم - الویسا بتی

مجازات کارگر بجای کارفرما توسط مجاری قانونی! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید