يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان

۲۴ دی‌ ۱۴۰۰

این موارد البتە تنها نقاط قوت و آموزندە حرکت سراسری معلمان نیستند. موارد دیگری هم وجود دارند کە مطرح خواهند شد. راە کار ها ی موثر و کارآمد مبارزاتی در حین مبارزات تودەای است کە تدریجا کشف و ابداع و بکار گرفتە می شوند و رهبران جنبش ها نیز در جریان مبارزە است کە تربیت می شوند. حرکتهای اعتراضی و مبارزاتی پیشین معلمان تجربیات گرانقدری برای ستمدیدگان بە ارمغان آوردند. اینبار نیز تظاهرات سراسری فرهنگیان تجربیات و اندوختە های ارزشمند دیگری از خود برای جنبش های اجتماعی مردمی بە ارمغان آورد. تجربیاتی کە اگر بە درستی آموختە و بە کار گرفتە شوند، کامیابی جنبش ها در رسیدن بە اهداف اشان را تسریع خواهند کرد.

چهارمین اعتراض سراسری معلمان بە رغم همە تهدیدات و موانع تراشیهای ماموران امنیتی با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در ٢٣ دی ماە حداقل در ٨١ شهر با موفقیعت و بدون اینکە حکومت بتواند مانع از انجام آن گردد با شکوە تمام و با شرکت معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە برگزار شد.

در فراخوان شورای هماهنگی از فرهنگیان خواستە بود در اعتراض بە بی توجهی دولت بە همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصویب ناقص رتبە بندی و عدم اجرای آن توسط ،دولت، فراموش شدن مادە ٦٤ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰، عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی و دربند بودن معلمان کنشگر و فعال صنفی بە خیابان بیاینند. اما تمرکز اصلی در همە تجمع ها روی دو خواستە اصلی فعلی معلمان و فرهنگیان: "همسان‌سازی‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌شاغلان حداقل هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی بود".

تاکید بر پیگیری خواستە ها و ادامە مبارزە

معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە با شرکت گستردە خود در اعتراضات خواستار اجرای رتبە بندی و همسان سازی حقوق های خود شدند و بار دیگر ادامە اعتراضات خود تا رسیدن بە مطالباتشان تاکید کردند و اعلام کردند اگر بە خواستە هایشان پاسخ دادە نشود در مراحل بعدی کلاسهای درس را نیز تعطیل خواهند کرد.

هر جا ماموران سرکوب بە خشونت متوسل شد شعارها هم سیاسی شد

در هنگام برگزاری اعتراضات شعارهایی نیز مرتبط با خواستە های معترضین در شهرهای مختلف دادە شد. شعارهایی کە عمدتا مشابە و مطالباتی بود و در جاهایی کە ماموران امنیتی برای برهم زدن تجمع ها متوسل بە زور و خشونت شدند، شعارها تندتری کە تا حدودی سیاسی بودند نیز دادە شد.

"معلم بە پا خیز برای رفع تبعیض، معلم داد بزن، حقتو فریاد بزن، معلم زندانی آزاد باید گردد، اجرای همسان سازی بدون حقە بازی، آموزش رایگان برای همە کودکان، اجرای همترازی بدون حقە بازی، علیە ظلم و تبعیض بە پا خیز معلم، اسماعیل عبدی و مهدی فتحی آزاد باید گردندند،قلم بر تفنگ غالب است..."

شرکت گستردە و پراکندگی جعغرافیایی سد راە دستگاە سرکوب شد

حضور گستردە معلمان در تجمع ها کار جلوگیری از انجام اعتراضات را برای ماموران سرکوب این بار نیز غیر ممکن کرد. این اولین نقطە قوت تظاهرات بود و نشان داد هر گاە کە اعتراضات از لحاظ جغرافیایی گستردە و فراگیر باشد سرکوب آن بسیار دشوار خواهد بود و مستلزم تحمل هزینە و خسارات مادی وسیاسی کلان برای حکومت است. کما اینکە در چند شهر ماموران با غرق کردن خیابانها و بازداشت حداقل ١٠ تن از سازمانگران اعتراض و حملە بە تظاهر کنندگان موفق بە ناکام گذاشتن اصل حرکت نشدند. حملات ماموران در اصفهان، اهواز، مشهد و شیراز، مانع از برگزاری کامل تجمع ها در بعضی از این شهر ها در مکانهای اصلی تجمع ها شد. با این همە حضور معلمان حتی در این شهرها برای مردم ملموس و حملە بە اجتماعات خود باعث انعکاس وسیع اخبار اعتراضات در این شهرها و سراسر کشور شد.

نگرانی از گسترش اعتراضات موجب شد تا روسای نهادهای سرکوب عدە ای از بازداشت شدگان در تجمع های شهرهای مختلف را در شب ٢٣ دی ماە آزاد کنند.

بە گزارش کانال شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان کە فراخوان اعتراض خیابانی ٢٣ دی را دادە بود: ماموران در اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز با حمله به تجمع‌کنندگان، تعدادی از شریف‌ترین معلمان را بازداشت کرد. اگر چه تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند، ولی تاکنون

محسن عمرانی و محمود ملاکی از بوشهر، مراد نوشادی، حمیدعباسی، صادق پارسایی و معلمی که هویت ایشان مشخص نشده از شیراز و آقای گلزاریان از مشهد در بازداشت نیروهای امنیتی هستند". بنا بە گزارشات بعدی عدەای از این افراد نیز آزاد شدند.

سازماندهی خوب و تشکل مستقل سراسری وهمبستگی نقش اصلی را در موفقیعت حرکت داشت.

سازماندهی تظاهرات و بە سرانجام رساندن آن در ٨١ شهر دور و نزدیک بدون وجود تشکیلات منظم و منظبط و مستقل صاحب نفوذ در میان معلمان و فرهنگیان و وجود همبستگی و همدلی و اشتراک منافع میان فرهنگیان میسر نبود. این دومین درس ارزشمند اعتراض ٢٣ دی ماە معلمان و فرهنگیان برای سایر گروە های اجتماعی تحت ستم و سرکوب بود.

حضور رهبران در پایداری علیە معلمان مقابل نیروهای سرکوب نقش مهمی داشت

تقریبا تمام رهبران کانون های صنفی متحد شدە در شورای هماهنگی با وجود اینکە غالبشان پروندە باز امنیتی دارند و بعضا با سپردن وثیقە بطور موقت از زندان آزاد شدەاند در اجتماعات اعتراضی فرهنگیان در شهرهای مختلف شرکت و سخنرانی های پرشور و انگیزە دهندەای برای همکاران و اعضای تشکلهای شان ایراد کردند و نشان دادند کە بر خلاف گردانندگان تشکلهای زرد و توجیە گر سیاستهای سرکوبگرانە و عدالت ستیزانە حکومتی بی مهابا از عواقب کاری کە میکنند برای پیگری حقوق اعضای شان ایستادە و پا بە پای آنان در مبارزە و هدایت مسولانە مبارزە مشارکت فعال دارند.

وجود رهبران شجاع و آگاە و آشنا بە فوت و فن مبارزە و حضور مستقیم آنان در مبارزە درس سوم اعتراض ٢٣ دی ماە فرهنگیان وشرط لازم برای کامیابی هر جنبش مردمی است. این امتیازی است کە فرهنگیان از نعمت آن برخوردار هستند و خود تضمینی است برای کامیابی حرکات آتی.

عامل دیگری کە در ناکام گذاشتن جلوگیری از برگزاری حرکت سراسری نیرومند معلمان توسط حکومت نقش حائز اهمیتی داشت، استفادە از سلاح قلم و رفتار مدنی معلمان از آغاز تا پایان در مقابل تفنگ و خشونت بود. بطوری کە بە سرکوبگران اجازە نداد با صحنە سازی دست بە تخریب بزنند و آن را بە تظاهرکنندگان نسبت بدهند و مستمسک سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی قرار دهند.

ماموران البتە در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و اهواز... تلاش زیادی برای بە خشونت کشاندن تظاهرات کردند ولی ناکام ماندند. این ناکامی و شکست البتە بە معنی عقب نشینی حکومت از اعمال خشونت و سرکوب در آیندە نیست، زیرا تنها ابزار باقی ماندە برای حفظ قدرت حکومت بی پشتوانە مردمی خشونت و تفنگ است. با این همە یک تجربە مبارزاتی است کە می تواند هرگاە سمبە مردم مانند حرکت معلمان پرزور باشد ماموران سرکوب را با مشکل روبرو کند.

این موارد البتە تنها نقاط قوت و آموزندە حرکت سراسری معلمان نیستند. موارد دیگری هم وجود دارند کە مطرح خواهند شد. راە کار ها ی موثر و کارآمد مبارزاتی در حین مبارزات تودەای است کە تدریجا کشف و ابداع و بکار گرفتە می شوند و رهبران جنبش ها نیز در جریان مبارزە است کە تربیت می شوند. حرکتهای اعتراضی و مبارزاتی پیشین معلمان تجربیات گرانقدری برای ستمدیدگان بە ارمغان آوردند. اینبار نیز تظاهرات سراسری فرهنگیان تجربیات و اندوختە های ارزشمند دیگری از خود برای جنبش های اجتماعی مردمی بە ارمغان آورد. تجربیاتی کە اگر بە درستی آموختە و بە کار گرفتە شوند، کامیابی جنبش ها در رسیدن بە اهداف اشان را تسریع خواهند کرد.

 

افزودن دیدگاه جدید